DRIV FRÅGAN OM ATT ANMÄLA SVERIGE FÖR BROTT MOT ILO-KONVEN­TION

Forenas förbundsordförande Anders Johansson skickar brev till samtliga sina ordförandekollegor inom LO, TCO och SACO.

NYTT FREMIA-AVTAL KLART FÖR ANSTÄLLDA PÅ FOLKSAM

Det centrala avtalet följer det så kallade märket och ger de anställda löneförhöjningar på 5,4% under den 29 månader långa avtalsperioden.

DAGS FÖR ÅRSMÖTEN

Genom ditt lokala Forena kan du som är medlem få inflytande på din arbetsplats!

ETT ANNORLUNDA ÅR FÖR LO-TCO RÄTT­SKYDD

Antalet ärenden i domstol och ersättningen till medlemmar i fackförbunden minskade 2020 jämfört med andra år, visar statistik från LO-TCO Rättsskydd.

SVENS­KARNA EFTER­LYSER PENSIONS­RE­FORM – GENOM­SNITTSLÖN­TA­GAREN HAR FÖRLORAT 4 500 KRONOR I MÅNADEN

En ny undersökning från Forena visar att pensionsraset fortsätter i oförminskad takt.

LFAB HAR BYTT NAMN TILL GAMLA LÄNS­FÖRSÄKRINGAR AB

LFAB-koncernen omstruktureras. Det nuvarande moderbolaget har bytt namn från Länsförsäkringar AB till Gamla Länsförsäkringar AB.

TRYG FORSIKRING PLANERAR FÖRVÄRV AV TRYGG-HANSA

Tryg-koncernen, tillsammans med kanadensiska Intact Financial Corporation, planerar att förvärva samtliga aktier i RSA-koncernen och därefter stycka upp dem.

KFO HAR BYTT NAMN TILL FREMIA

Den 1 januari i år gick arbetsgivarföreningen KFO och arbetsgivarförbundet IDEA ihop och bildade Fremia.

AFA OCH SAMVERKAN OM PANDEMIN

Coronapandemin har haft stor inverkan på arbetsmiljön inom branschen. Tyvärr upplever många fack- och arbetsmiljöombud att arbetsgivarna hoppat över samverkan.

SVENSKA FOLKET ANSER ATT STATEN BÖR GYNNA ETT PRIVAT PENSIONS­SPA­RANDE

Sex av tio tycker att privat pensionssparande ska gynnas skattemässigt, visar en Novusundersökning utförd på uppdrag av Forena.

ANSTÄLLDA PÅ SVELAND FÅR FORTSÄTTA ARBETA HEMI­FRÅN EFTER PANDEMIN

Sveland Djurförsäkringar har beslutat att alla bolagets anställda ska ha möjlighet att jobba hemma upp till två dagar i veckan efter att pandemin är över.

FORENAS AVTALS­RÖ­RELSE AVSLUTAD

Under våren 2020 var Forenas avtal uppe för förhandling. Men på grund av det nya coronaviruset var ovissheten stor.

LÖNERÖ­RELSE I FÖRSÄKRINGS­BRAN­SCHEN

Just nu pågår lönerörelsen i försäkringsbranschen. Det är en decentraliserad process där de flesta kommer överens på tu man hand med sin lönesättande chef.

SJU AV TIO SVENSKAR VILL HA INSÄTT­NINGS­GA­RANTI I PREMIE­PEN­SIONEN

Bedragare ska inte kunna tömma premiepensionskontot – inför en insättningsgaranti

HELA LIVET – HALVA LÖNEN FORENAS STORA PENSIONS­RAP­PORT 2021

Lägsta nivån någonsin i den allmänna pensionen.

FORENAS STORA PENSIONS­UN­DERSÖK­NING - STOCK­HOL­MARNA HAR HÖGST PENSIONER

I denna rapport jämför vi utfallet i pension i Sveriges samtliga län för personer som är födda år 1953 och som år 2019 tog ut hel allmän ålderspension.

VAR SKA FRAM­TI­DENS PENSIONÄRER BO?

Det är numera allmänt känt att pensionerna befinner sig i fritt fall. De allra flesta blivande pensionärer kommer få mindre än halva sin lön i allmän pension.

SOMMAR­SE­MESTERN REDAN I VÅRA TANKAR

Vi har inte hunnit fira Påsk än men i försäkringsbranschen pratas det redan om sommarsemester. Orsaken är kollektivavtalen.

RAMO RYCKER IN DÄR DET SAKNAS ARBETS­MILJÖOMBUD

De flesta i försäkringsbranschen företräds av ett arbetsmiljöombud. De jobbar på arbetsplatser där en aktiv samverkan kring arbetsmiljöfrågorna pågår.

IF GER KLIMATTIPS TILL KOMMU­NERNA

Hur anpassar man sig som kommun bäst till de pågående klimatförändringarna? Det vet försäkringsbolaget If som har tagit fram 10 tips till landets kommuner.

FÖRSLAG OM EN HUMAN ARBETS­SKA­DE­FÖRSÄKRING

Forenas ordförande Anders Johansson har idag uppvaktat statsrådet Ardalan Shekarabi och överlämnat förslag om en human arbetsskadeförsäkring.

PENSIONÄ­RERNAS NÖJES­KONTO 2021. 110 KR/​DAG FÖR EN KVINNA OCH 259 KR/​DAG FÖR EN MAN

Sedan de första årskullarna i det reformerade pensionssystemet gick i pension har den allmänna pensionen rasat.

DU ÄR REDAN KOMPEN­SERAD FÖR SJÄTTE JUNI

Nationaldagen infaller för andra året i rad på en helg. I andra branscher utgår kompensation när denna röda dag hamnar på en lördag eller söndag.

120 KRONOR I TIMMEN – BRAN­SCHENS LÄGSTA LÖN?

Studenterna på FEI går en tvåårig utbildning och söker sig målmedvetet till försäkringsbranschen.

FOLK­SAM­GRUPPEN ANTAR NYA KLIMATMÅL

Folksamgruppen publicerade nyligen nya klimatmål till 2025.

PENSIONÄ­RERNAS NÖJES­KONTO 2021 - NY ÅRLIG PENSIONS­RAP­PORT FRÅN FORENA

Sedan de första årskullarna i det reformerade pensionssystemet gick i pension har den allmänna pensionen rasat.

VÄRLDS­AR­BETS­MILJÖ­DAGEN FOKU­SERAR PÅ PANDE­MINS PÅVERKAN PÅ ARBETS­LIVET

Den 28 april varje år uppmärksammas världsarbetsmiljödagen som ska belysa och lyfta fram arbetsmiljöfrågor.

ALLT FLER SKAFFAR EN BARN­FÖRSÄKRING

Antalet individuella barnförsäkringar har de senaste tio åren ökat med nästan 15 procent, en trend som hållit i sig i över 15 år.

FÖRSÄKRINGS­BRAN­SCHEN – TREN­DERNA SAMLADE PÅ ETT STÄLLE

Behöver du snabbt få koll på försäkringsbranschen? Då ska du läsa Svensk Försäkrings senaste årsrapport som på knappt 30 sidor samlar trenderna på ett ställe.

MÖT DEN GENOM­SNITT­LIGE FÖRSÄKRINGS­TJÄNS­TE­MANNEN

22 000 svenskar kan titulera sig som försäkringstjänsteman. Mer än hälften är kvinnor, mer än hälften har gått på högskolan, var tionde är chef.

TRYGG-HANSAS ARBETE BIDROG TILL GLOBENS NAMN­BYTE

Att Globen byter namn till Avicii arena är det nog många som noterat. Men att Trygg-Hansa är med och åstadkommer namnbytet är kanske inte lika känt.

JOHAN RATADES FÖR ATT HAN VAR DÖMD

Johan fick inte drömjobbet trots att han var den bästa kandidaten.

3 TIPS FÖR EN NEDKOPPLAD SEMESTER

Precis som förra årets sommarledighet blir årets kanske också annorlunda.

158 636 GRUND­SKO­LE­E­LEVER OFÖRSÄK­RADE I SOMMAR

Barns trygghet vilar på deras föräldrar, anhöriga och samhället.

FÖRBÄTTRAT SKYDD MOT VÅLD I NÄRA RELA­TIONER

Skyddet i hemförsäkringen förbättras och innefattar nu ett ekonomiskt stöd för akuta merkostnader för skyddsboende eller resor när man tvingas fly sitt hem.

ÖPPET BREV TILL ARDALAN SHEKA­RABI: TA TAG I ARBETS­SKA­DE­FÖRSÄK­RINGEN

Ardalan Shekarabi (S) måste ta upp frågan om en reform vid Harpsundsförhandlingarna, skriver Forenas ordförande Anders Johansson i ett öppet brev.

VÄLKOMMEN TILL­BAKA!

Forena önskar dig välkommen tillbaka från ledigheten.

SKOL­START MED DRYGT 150 000 OFÖRSÄK­RADE ELEVER

I 32 kommuner gäller skolbarnsförsäkringen endast under skoltid. Sammantaget har dessa kommuner 156 410 grundskoleelever.

IDAG SLUTAR KVINNOR FÅ PENSION

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension 9 september.

PREMI­E­IN­KOMS­TERNA ÖKAR MED FLERA MILJARDER

Premieinkomsterna för skadeförsäkring ökar kraftfullt, rapporterar Sak&Liv.

IF SKÄRPER HÅLL­BAR­HETS­KRAV

If meddelade nyligen att man ställer hållbarhetskrav på sina större företagskunder.

TJÄNS­TEMÄN INTE OROLIGA FÖR KOMMANDE PENSION

Sju av tio tjänstemännen känner sig lugna inför sin ekonomiska situation som pensionär. 23 procent är oroliga. Det skriver Collectum i ett pressmeddelande.

REKORDREGNEN ALLT DYRARE

Ännu en sommar med skyfall och omfattande skador på villakällare.

SJÄLV­KÖ­RANDE BIL KRÄVER MINDRE FÖRSÄKRING

Framtidens bil är självkörande. Tekniken kommer sannolikt att reducera trafikolyckorna rejält.

FRÅGOR OM ÅTER­GÅNG TILL KONTORET?

Försäkringsbranschen planerar för återgång till kontoren. Då är det viktigt att arbetsmiljön känns trygg. Forena ger svar på vanliga frågor och svar.

NY PENSIONS­RAP­PORT FRÅN FORENA - PENSIONÄ­RERNAS PLÅNBOK

Tre av Forenas fyra inkomstmått visar entydigt att inkomsten från allmän pension trendmässigt minskar för varje ny årskull som går i pension.

FRAM­TI­DENS ARBETSLIV

Nu kommer många av oss snart att återgå till att vara på arbetsplatsen igen. Det kan för en del väcka oro eller frågor om hur det kommer att bli.

I 229 AV 290 KOMMUNER HAR KVINNOR EN PENSION UNDER FATTIG­DOMS­GRÄNSEN

Vi följer upp hur situationen ser ut i landets samtliga kommuner för alla pensionärer som är födda 1953.

ALLT FLER VILTO­LYCKOR

Viltolyckorna i trafiken ökar kraftigt i antal. Det visar Nationella viltolycksrådets statistik för första halvan av 2021.

SOCKRAT UTKÖP KAN STÅ DIG DYRT

Bättre hälsa och höjd medelålder är tecken på ett välmående samhälle. Men ska om äldre ha en bra ekonomi måste fler arbeta längre.

SÅ KAN ÅTER­GÅNGEN TILL KONTORET UNDER­LÄTTAS

Försäkringsbolaget If har undersökt hur pandemin påverkat svenskarna och det visar sig att 4 av 10 upplever att deras hälsa påverkats negativt under pandemin.

PROJEKT ÅTER­GÅNG HAR INLETTS

Restriktionerna har lättat och försäkringsbranschen inleder en återgång till kontoren.

KLIMA­TÅ­TA­GANDE: SKANDIA STÅR FÖR 40 MILJARDER KRONOR

Skandia kommer att investera 40 miljarder kronor i klimatfrågan under detta årtionde, meddelar företaget i ett pressmeddelande.

FI GRANS­KADE KLAGOMÅLS­HAN­TE­RINGEN

Finansinspektionen har granskat klagomålshanteringen hos 20 försäkringsföretag. Hos några är det för krångligt att framföra klagomål.

HÖG EXAMENSÅLDER GER LÄGRE PENSION

Över 1 800 kronor i månaden behöver den genomsnittliga nyexaminerade akademikern pensionsspara under hela karriären, för att nå sin önskade pensionsnivå.

NATURSKADOR I SVERIGE FÖR 3,5 MILJARDER

De senaste sex åren har drygt 80 000 naturskador inträffat i Sverige, uppger Svensk Försäkring. Skadebeloppet uppgick till drygt 3,miljarder kronor.

DUBBLERAT SKADESTÅND FÖR BROTTSOFFER?

Försäkringsbolagen har följt ersättningsnivåerna för brottsoffer, men kommer de fortsätta göra det om ersättningsnivåerna fördubblas - vilket nu föreslås?

ALLT FLER FÖRETAG UTAN TJÄNS­TE­PEN­SION

Andelen företag som inte avsätter pengar till de anställdas tjänstepension ökar. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar har gjort.

VEM ÄR DU I FÖRSÄKRINGS­BRAN­SCHEN?

Alla branschen har sina stereotyper, så även försäkringsbranschen. Vem känner du igen dig själv eller dina kollegor i?

CHEFERNA HAR KOLL PÅ ARBETS­MILJÖN

Cheferna i försäkringsbranschen känner sig trygga med ansvaret för arbetsmiljösysslorna. De har kompetens, tid och ett tydligt uppdrag.

STARKT SAMBAND MELLAN INKOMST OCH LIVS­LÄNGD

2021 års dödlighetsundersökning är klar. Olika delar av branschen har hjälpts åt för att ta fram data om förväntad livslängd och dödlighet för olika grupper.

NYTT ARBETS­MILJÖAVTAL KLART MELLAN FORENA, FAO OCH SACOFÖR­BUNDEN

Efter ett drygt års arbete har ett nytt centralt arbetsmiljöavtal träffats mellan Forena, FAO och Sacoförbunden. Avtalet träder i kraft den 1 april 2022.

FOLKSAM-HJÄRTAT FÅR PRIS

För ett par veckor sedan vann Folksams kampanj ”Hjärtat på Folksamskrapan” guld i kategorin Bästa Expo vid årets Inhousetävling.

ELDA SÄKERT I KAMINEN

Om bara ett par dagar tar de flesta av oss julhelg. Under ledigheten kanske du vill elda i kaminen eller i den öppna spisen.

ETT MODERNT ARBETS­MILJÖAVTAL

Efter ett drygt års arbete har ett nytt centralt arbetsmiljöavtal träffats mellan Forena, FAO och Sacoförbunden. Avtalet träder i kraft den 1 april 2022.