För­bättra arbets­­­miljön

Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Men även du som anställd kan bidra i arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Hjärta

Du kan vara aktiv genom att  påtala problem och möjliga risker, men också komma med förslag till möjliga förbättringar.

Prata med din närmaste chef om du upplever att det finns problem i din arbetsmiljö. Det kan handla om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Om det inte händer något sedan du pratat med chefen, kan du vända dig till ditt arbetsmiljöombud. Arbetsmiljöombudet tar kontakt med din chef och pratar om problemet.

Tar chefen inte tag i problemet nu, kan arbetsmiljöombudet vända sig till det samordnande arbetsmiljöombudet, om det finns ett sådant på arbetsplatsen.

Nästa steg är att arbetsmiljöombudet vänder sig till arbetsmiljökommittén (som måste finnas på arbetsplatser med minst 50 anställda). Kommittén ska bestå av personer i ledande ställning från arbetsgivarsidan och fackliga representanter. Kommittén bestämmer hur man går vidare med problemet.

Om arbetsgivaren fortfarande inte kommit till rätta med problemet, kan arbetsmiljöombudet i sista hand vända sig till Arbetsmiljöverket.

System­atiskt arbets­miljö­arbete, SAM

Arbetsgivaren ska regelbundet kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmijön på arbetsplatsen. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöombudet ska vara delaktig arbetet.

 

Risk­bedöm­ning

Om det planeras en större förändring på din arbetsplats, till exempel en ombyggnation eller en omorganisation, måste det först göras en riskbedömning för att se om förändringen medför risk för ohälsa eller olycksfall. I så fall måste riskerna åtgärdas och arbetsgivaren måste planera så att problemen inte uppstår. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.