An­­ledningar till att an­­ställ­ningen upp­hör

Uppsägning, avsked, arbetsbrist och varsel - här reder vi ut begreppen.

Våg

En anställning kan upphöra av flera olika orsaker. Kanske vill du själv sluta din anställning och därför säger du upp dig. Du behöver inte ange några skäl till varför, men du måste följa den uppsägningstid du har enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal.

Din arbetsgivare kan säga upp dig på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Då har du alltid en uppsägningstid som styrs av Forenas kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal, är det uppsägningstiderna i lagen om anställningsskydd, LAS, som gäller.

Betydligt allvarligare är det om du blir avskedad - då har du misskött dig grovt och din anställning upphör omedelbart, utan uppsägningstid.

Vill din arbetsgivare avsluta din anställning, genom uppsägning eller avsked, ska du alltid kontakta Forena.

UNDER­RÄTTELSE OCH VARSEL

Om arbetsgivaren vill avsluta din anställning på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren underrätta dig om detta i förväg. Om du är medlem i Forena måste arbetsgivaren samtidigt varsla, det vill säga förvarna, Forena om att arbetsgivaren har för avsikt att säga upp dig. Desamma gäller om arbetsgivaren vill avskeda dig.

Ett varsel i sig är inte en uppsägning. Det är först när du tar emot ett personligt besked om att du är uppsagd som din uppsägningstid börjar räknas. Om du blir avskedad är det först när du tar emot ett personligt besked om att du är avskedad som din anställning upphör.

RÄTT TILL ÖVER­LÄGGNING

Om du blir varslad eller underrättad om en uppsägning på grund av personliga skäl eller avskedande, har du enligt LAS – lagen om anställningsskydd – rätt till överläggning med arbetsgivaren innan din anställning avslutas. En överläggning är ett möte mellan arbetsgivare och arbetstagaren där båda parter diskuterar igenom det problem som har uppstått och utreder ifall och hur frågan kan lösas.

Det är viktigt att du eller ditt fackliga ombud begär överläggning senast en vecka efter att underrättelsen eller varslet lämnades.