Person­­upp­gifts­­behand­lingar inom Forena

Nedan beskrivs vilka personuppgiftsbehandlingar som kan förekomma hos Forena.

Hänglås

MEDLEM­MARS PERSON­­UPP­­GIFTER

För att uppfylla dina rättigheter enligt våra stadgar behöver vi behandla dina personuppgifter. I dokumentet nedan finner du våra behandlingar, och den lagliga grunden vi har för att behandla uppgifterna.

Forenas personuppgiftsbehandlingar (pdf)

ICKE-MED­LEM­MARS PER­SON­UPP­­GIFTER

Vi kan komma att behandla uppgifter även för dig som inte är medlem i Forena. Detta sker i samband med att du kontaktar oss eller att du berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi behandlar även dina personuppgifter i de fall du anmäler dig till någon av våra aktiviteter eller i övrigt själv lämnar ut uppgifter till oss.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din yrkesroll som arbetsgivare, beslutsfattare, arbetsmiljöombud, mediakontakt eller motpart där vi företräder vår medlem.

PER­SON­­UPP­­GIFTER FÖR LEVE­­RAN­­TÖRER OCH SAM­AR­BETS­­PART­NERS

Forena behandlar ibland personuppgifter för anställda hos våra leverantörer och samarbetspartners. Detta är i form av kontaktuppgifter som är nödvändiga för att underhålla vår avtalsmässiga relation eller för fakturering. 

PER­SON­­UPP­­GIFTER SOM IN­HÄMTAS GENOM BESÖK PÅ FORENAS WEBB­­PLATS

Personuppgifter samlas också in vid besök på vår hemsida genom så kallade kakor eller cookies. Om inga cookies från oss finns på din enhet vid besöket får du ta ställning till om du vill tillåta att vi samlar in dessa uppgifter.

Syftet med insamlingen är att samla in statistik om ditt besök för att hjälpa oss att optimera din upplevelse av vår webbplats.

VILKA ANDRA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PER­SON­UPP­­GIFTER MED?

Forena har informationsutbyte med andra organisationer, myndigheter och företag när det krävs för att fullgöra vårt uppdrag. Vi vidtar legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PER­SON­­UPP­­GIFTER?

Vi sparar informationen så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen av personuppgifterna.

Vissa uppgifter kan komma att sparas under längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Detta kan till exempel bli aktuellt vid pensionsfrågor, arbetsskadeärenden eller för att försvara dina rättigheter i förhållande till din arbetsgivare.

Forena har också skyldighet enligt lag att spara underlag för bokföring, betalningar och transaktioner som omfattas av skattelagstiftningen och bokföringslagen.

Dokumentet nedan besriver hur längre Forena behandlar medlemmars personuppgifter i olika sammanhang och syften.

Forenas personuppgiftsbehandlingar (pdf)

Har du frågor kring integritet, personuppgifter eller dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta Forena per e-post, post eller telefon.

E-post: dataskydd(a)forena.se
Telefon: 08-791 17 00
Postadress: Forena, Box 1116, 111 81 Stockholm

Forena har ett dataskyddsombud för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen följs och att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

E-post: dataskyddsombud(a)tco.se
Postadress: Dataskyddsombud, TCO, 114 94 Stockholm

Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Forena har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande Forenas behandling av dina personuppgifter.