Om din lön

Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet.

Plånbok

Ibland är det facket som förhandlar med arbetsgivaren och lönerna, men vanligast är att du själv diskuterar med din chef kring lönen under en så kallad lönedialog.

Förutom lönen finns det vissa ersättningar och tillägg som är reglerade om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Exempel på sådana är övertidsersättning, OB-tillägg och restidsersättning.

Det är viktigt att veta att helt andra regler gäller för dig som saknar kollektivavtal på din arbetsplats. Det finns ingen lag som reglerar din rätt till årlig lönerevision eller ger dig rätt till årlig löneökning. Det finns heller inga bestämmelser om minimilöner eller hur stora löneökningarna ska vara. Läs mer här om hur lönesättning fungerar när det inte finns kollektivavtal.

Så sätts din lön

I försäkringsbranschen tillämpas individuell lönesättning. Det finns två tillfällen då du kan diskutera din lön med chefen: när du börjar ett nytt jobb och vid den årliga lönerevisionen.

Vad ska jag ha i lön?

Att titta på lönestatistik för försäkringsbranschen är ett sätt att skaffa sig en uppfattning om vad som kan vara en rimlig lön. Syftet med lönestatistiken är att visa löneläget för olika typer av yrken vid ett visst tillfälle. Men det går inte att med statistikens hjälp säga vad som är "rätt" lön för just dig - statistiken visar hela lönespannet för ett visst yrke.

Lönen för ett och samma yrke kan variera stort från företag till företag. Företagens lönestruktur och lönenivåer spelar in, liksom var i landet företaget ligger, hur stort företaget är och hur bra det går för företaget. Lönerna inom ett och samma yrke skiftar också från individ till individ. Där spelar faktorer som erfarenhet, tid i yrket och utbildning in.

Så för att veta vad som är en rimlig lön behöver du väga samman flera olika faktorer:

  • lönekriterierna på just din arbetsplats
  • din prestation under året
  • arbetets svårighetsgrad
  • befattningens ansvarsnivå
  • företagets lönestruktur
  • lönestatistiken för hela branschen.

Vissa ersättningar är redan reglerade, som till exempel övertidsersättning och OB-ersättning. Likaså finns en avtalad minimilön för försäkringsbranschen.

Årlig löne­revision

På de flesta företag i försäkringsbranschen sätts lönen genom lönedialog mellan den anställda och chefen. Men innan det är dags för dig att prata lön med din chef ska den lokala klubben och företaget komma överens om ett lokalt löneavtal. I det ska de grundläggande förutsättningarna för lönesättningen finnas med, till exempel kriterier för vad som ska ge löneökning, hur stora lönejusteringarna ska vara och en tidsplan för när lönedialogen ska hållas. Om lönen ska sättas på annat sätt än genom lönedialog är det också något som man kommer överens om i det lokala avtalet.

Tanken med lokala löneavtal är att alla beslut om lönesättningen ska tas nära dem som berörs och därmed anpassas efter företagets förutsättningar och behov.

När det lokala löneavtalet är klart är det dags för lönedialogen mellan dig och din chef. För att du ska lyckas är bra förberedelser a och o.

Löneprocessen avslutas med en lokal förhandling mellan arbetsgivaren och klubben. Då ska Forena bevaka de samtal som slutat i oenighet och de slutliga lönerna för alla Forena-medlemmar på företaget ska fastställas. Forena och arbetsgivaren ska också stämma av att lönesättningen har följt det som man tidigare kom överens om i löneavtalet. 

Kan det lokala facket och företaget inte komma överens om ett lokalt löneavtal, finns ett så kallad stödlösning i det centrala kollektivavtalet. Där anges hur lönerna ska sättas och hur stort löneutrymmet är. Forena och arbetsgivarsidan är överens om att löneutrymmet i stödlösningen ska följa det så kallade märket (det löneutrymme som parterna inom exportindustrin avtalat om).