Vad är ett reg­ionalt skydds­­om­bud?

Regionala skyddsombud (RAMO) arbetar med samverkan på arbetsplatser där det finns medlemmar från något fack.

Hjärta

Forena har utsett ett antal Regionala arbetsmiljöombud, förkortat RAMO.

Dessa har samma uppgifter och befogenheter som övriga arbetsmiljöombud. Det betyder att ett Regionalt arbetsmiljöombud ska verka för en sund och säker arbetsmiljö, samt att verka för att aktivera det lokala skyddsarbetet. Ett regionalt arbetsmiljöombud har i första hand i uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och i uppdraget så företräder ombudet alla anställda, inte bara medlemmar, då det regionala arbetsmiljöombudet verkar inom arbetsmiljörätten.

Det regionala arbetsmiljöombudets uppgifter och roll regleras främst inom Arbetsmiljölagens 6 kapitel, det kan till exempel begära att få medverka i Risk- och konsekvensanalyser på arbetsstället, begära undersökning, eller krav på åtgärder i arbetsmiljön (6 kap. 6 a) samt lägga skyddsstopp.

Regionala arbetsmiljöombud utses även om det finns ett eller flera lokala arbetsmiljöombud på arbetsstället. Det är ett förtroendeuppdrag, det vill säga, det regionala arbetsmiljöombudet har förtroendemans ställning. Valet sker via Forenas förbundsstyrelse och protokollförs, mandatperioden är tre år, precis som för alla arbetsmiljöombud.

Då Forena inte är indelat i regioner, utgör hela riket en region i förhållande till begreppet Regionalt arbetsmiljöombud.

Regionalt arbetsmiljöombud har rätt att tillträda en arbetsplats om arbetsstället saknar Arbetsmiljökommitté (Skyddskommitté), samt att arbetsstället har minst en medlem. Arbetsstället behöver inte ha kollektivavtal med förbundet, inte heller utgör det ett hinder att arbetsgivaren har kollektivavtal med annan part för besök av regionalt arbetsmiljöombud, så länge förbundet har en medlem på arbetsstället.

Regionala arbetsmiljöombud har i uppgift (där lokal facklig organisation saknas) att verka för att se till att lokala arbetsmiljöombud utses, samt i de fall lokala arbetsmiljöombud utses och väljs, verka för en god förståelse för vad partsrelation och samverkan innebär, samt parternas olika roller och uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Att få i gång eller stärka samverkan inom arbetsmiljöområdet mellan parterna (med särskilt fokus på lokal samverkan). Vidare kan det Regionala arbetsmiljöombudet undersöka och bevaka att arbetsgivaren bedriver ett arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen med fokus på Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt att arbetsgivaren uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen (AML), med särskilt fokus på 3 kap. och 6 kap. samt Arbetsmiljöförordningen.

Lokalt förtroendevald med arbetsmiljöuppdrag, eller lokal facklig organisation, har alltid rätt att kontakta sitt Regionala arbetsmiljöombud för stöd och rådgivning rörande arbetsmiljön.

Det är också viktigt att Regionala arbetsmiljöombud i sina kontakter, och i dialog med arbetsgivaren, kan stötta denne med kunskaper och kompetens hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, i enlighet med kraven i arbetsmiljölagstiftningen och dess föreskrifter, samt verkar för en god partsrelation och samverkan.

Varför ska regionala skydds­ombud besöka företag?

Huvuduppgifterna för våra regionala arbetsmiljöombud är att företräda och verka för arbetstagare på arbetsplatser där det saknas lokal arbetsmiljökommitté, samt verka för att lokala arbetsmiljöombud utses på arbetsstället. Det regionala arbetsmiljöombudet kan också besöka arbetsgivare för att undersöka och gå igenom hur det lokala arbetsmiljöarbetet bedrivs och dokumenteras av arbetsgivaren, till exempel gå att igenom hur arbetsgivaren arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Forena arbetar med att våra regionala arbetsmiljöombud försöker besöka företag i branschen som saknar lokal samverkan utifrån arbetsmiljöorganisation, det vill säga arbetsställen där lokal arbetsmiljökommitté saknas eller där inga arbetsmiljöombud finns representerade.

Att det finns ett eller flera arbetsmiljöombud utgör dock inget hinder för besök av regionalt arbetsmiljöombud, det som krävs för ett besök är att det finns minst en medlem på arbetsstället.

Arbetsmiljöombud ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a § (6 kap. 4 §).

Kan med­lemmar i ett fack­förbund kontakta ett regionalt skydds­ombud?

Ja, en medlem kan kontakta någon av förbundets regionala arbetsmiljöombud, men här är det viktigt att poängtera att eftersom arbetsmiljölagen omfattar alla och är en skyddslagstiftning, så kan alla anställda kontakta ett regionalt arbetsmiljöombud i frågor som rör den anställdes arbetsmiljö. Dock är det viktigt att ta reda på om det kanske redan finns ett arbetsmiljöombud på arbetsplatsen, då är det i första hand det lokala ombudet man ska vända sig till, då det också är det som har mandat att begära undersökningar och åtgärder. Det lokala arbetsmiljöombudet har i sin tur rätt att vända sig till sitt regionala arbetsmiljöombud för rådgivning och stöd. Det regionala arbetsmiljöombudet omfattas av tystnadsplikt, tills den anställde eller den förtroendevalde meddelar annat, det vill säga att de önskar att det regionala arbetsmiljöombudet agerar i en arbetsmiljöfråga.

Kan skyddsombud kontakta ett regionalt skydds­ombud?

Ja, ett lokalt arbetsmiljöombud har alltid rätt att vända sig till sitt regionala arbetsmiljöombud för rådgivning och stöd i ett ärende eller situation, i dessa fall beaktas alltid tystnadsplikten.

Kan arbets­givare själva be om ett besök av ett regionalt skydds­ombud?

Forena tycker att samverkan är en prioriterad partsfråga och önskar såklart bidra till lokal kunskap och kompetens. I det att en arbetsgivare önskar kontakt med ett regionalt arbetsmiljöombud så kan denne kontakta förbundets rådgivning eller arbetsmiljöexpert, så kan ett besök planeras och bokas in utifrån tid och resurser mellan parterna.

Kan företag neka besök av ett regionalt skydds­ombud?

Nej, enligt lag kan inte en arbetsgivare neka ett regionalt arbetsmiljöombud tillträde till arbetsstället, ombudet har samma juridiska ställning som ett korrekt utsett lokalt arbetsmiljöombud har. Förutsättningarna juridiskt för att ett regionalt arbetsmiljöombud ska få tillträde är att arbetsstället har minst en medlem och att arbetsmiljökommitté saknas enligt sammansättning utifrån AML 8 § och arbetsmiljöförordningen 8 §.

Forena vill dock värna samverkan och relation och tar vanligen initiativ till dialog i första hand kring varför en arbetsgivare inte vill tillåta besök. Men om arbetstagare önskar besök utifrån en dåligt fungerande arbetsmiljö med risker för ohälsa kopplat till arbetets organisering, kan ett regionalt arbetsmiljöombud komma att kräva sin rätt att besöka arbetsstället.

Räcker det inte med skydds­ombud på arbets­platsen?

Det är alltid en fördel när det finns lokala arbetsmiljöombud som har god insikt i hur arbetet bedrivs på arbetsstället. Ett regionalt arbetsmiljöombud kan bidra med kompetens och kunskaper kring Arbetsmiljölagen och vårt centrala arbetsmiljöavtal (på arbetsplatser där avtalet gäller). Det regionala arbetsmiljöombudet kan tillsammans med det lokala arbetsmiljöombudet och arbetsgivaren bidra till en utvecklad samverkan, utvecklat arbetsmiljöarbete och en tydlig struktur för hur det löpande arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på ett smidigt och effektivt sätt för att nå positiva mål för en hälsosam arbetsplats.