Ansvar för arbets­­­miljön

Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren, som också har skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hjärta

Din chef ska vidta de åtgärder som behövs för att du ska må bra och för att inte råka ut för skador eller olycksfall. Arbetsgivaren ska jobba systematiskt med arbetsmiljön genom att regelbundet undersök, åtgärda och följa upp.

Arbets­miljö­om­budets ansvar

Lagen säger också att arbetsgivare och anställda ska samverka i arbetsmiljöarbetet. De anställdas representant i det arbetet är arbetsmiljöombudet.

På arbetsplatser med minst fem anställda ska det finnas ett arbetsmiljöombud, som vanligtvis utses av Forena lokalt. Finns det ingen klubb på ditt jobb, ska ni som är anställda utse ett ombud. Att ha någon som företräder er i alla frågor som har med arbetsmiljö att göra är en rättighet ni har.

På större företag med många avdelningar kan det finnas flera arbetsmiljöombud. Då utses också ett samordnande arbetsmiljöombud (huvudskyddsombud).

Arbetsmiljöombudet har inget juridiskt ansvar för brister i arbetsmiljön – ansvaret ligger på arbetsgivaren. Ombudet har till uppgift att se till att arbetsgivaren följer lagen, men kan också föreslå förändringar och förbättringar.

Arbetsmiljöombudet har en rad befogenheter och har rätt att delta i planering av allt som rör arbetsmiljön på företaget, till exempel ombyggnader och förändringar av verksamhet.

I arbetsmiljölagen kallas ombudet för skyddsombud. Forena har valt benämningen arbetsmiljöombud.

Ditt ansvar

Du som anställd har också ett ansvar för arbetsmiljön. Märker du att det finns problem och risker, eller att det kan göras förbättringar, ska du prata med din närmaste chef om det. Du måste också följa de skyddsbestämmelser och regler som finns för att förhindra olyckor och ohälsa på arbetsplatsen.