An­ställnings­avtal

När du tackar ja till en anställning ska du och arbetsgivaren komma överens om villkoren för din anställning.

Våg

Du ska alltid ha ett skriftligt anställningsavtal och det helst innan du börjar på ditt nya jobb.

Anställningsavtalet ska visa att du fått anställningen och vilka villkor som gäller för den.

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen regleras de flesta villkor genom det. Saknar företaget du ska jobba hos kollektivavtal är det flera saker som du själv måste förhandla med arbetsgivaren om.

CHECK­­LISTA PÅ AN­STÄLL­NINGS­­AV­­TA­LETS INNE­­HÅLL

Enligt LAS, lagen om anställningsskydd, ska det här alltid framgå av ditt anställningsavtal (oavsett om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller ej):

  • Arbetsgivarens namn och adress, samt var din arbetsplats ligger.
  • Ditt namn, personnummer och adress.
  • Datum då anställningen börjar.
  • En kort specificering eller beskrivning av arbetsuppgifterna samt yrkesbenämning eller tjänstetitel.
  • Anställningsform – tillsvidareanställning eller visstidsanställning och i så fall vilken typ av visstidsanställning. Det ska också framgå om det är en provanställning.
  • Vid en tillsvidareanställning bör det framgå vilka uppsägningstider som gäller. Vid visstidsanställningen ska datum för anställningens slutdag finnas med, eller förutsättningarna som gäller för att anställningen ska upphöra. Är det en provanställning ska det framgå hur lång prövotiden är.
  • Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen betalas ut. Om du har en provisionsbaserad lön ska det antingen finnas hänvisning till ett lokalt kollektivavtal om rörliga löner, eller så ska beräkningsgrunderna tydligt framgå.
  • Semesterns längd. Det ska också framgå om du har förskottssemester.
  • Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
  • Vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

DISTANS­­AR­BETE

Utför du vissa av dina arbetsuppgifter regelbundet på distans - det vill säga du utför ditt arbete på en annan plats än i arbetsgivarens lokaler - bör du och din arbetsgivare göra en skriftlig överenskommelse kring vad som gäller kring distansarbetet. Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal, kan det vara bra att undersöka om din lokala fackliga klubb har slutit en lokal överenskommelse om distansarbete som gäller alla anställda på arbetsplatsen. 

KON­KUR­RENS­KLAUSUL

Ibland händer det att arbetsgivaren genom såna klausuler vill utöka lojalitetsplikten till att gälla även sedan anställningen har upphört. Sådana klausuler är ofta förknippade med viten eller skadestånd.

Sekretessklausuler är ofta onödiga: du har lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare och har därför inte rätt att avslöja konfidentiell information. Efter att anställningen har upphört har du rätt att nyttja och använda ditt kunnande från den tidigare anställningen, så länge informationen du nyttjar eller sprider inte är företagshemligheter.

Efter att din uppsägningstid löpt ut har du rätt att starta konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos en konkurrent. Du får dock aldrig nyttja eller sprida information som är företagshemligheter för din förra arbetsgivare. Vill arbetsgivaren begränsa dina möjligheter att konkurrera efter anställningen, görs detta genom en särskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Oftast regleras frågan genom att arbetsgivaren infogar en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal. Men observera…

Konkurrensklausuler är ofta väldigt juridiskt komplicerade. Kontakta därför alltid Forenas rådgivare för rådgivning om din (blivande) arbetsgivare vill att du skriver på en konkurrensklausul eller om du överväger att starta konkurrerande verksamhet.