Distans­arbete

Regelbundet arbete hemifrån – kanske några dagar i veckan - kallas distansarbete.

Våg

Det är ett flexibelt sätt att organisera arbetet, där du som anställd utför dina arbetsuppgifter på en annan plats än där du normalt skulle ha arbetat. Om upplägget är tänkt att fungera över en längre tid ska arbetsplatsen vara godkänd av arbetsgivaren och ni ska göra en skriftlig överenskommelse kring vad som gäller. Har ni enats om att en viss del av ditt arbete ska göras på distans, är det arbetsgivarens ansvar att se till att det finns goda förutsättningar för det.

Observera att distansarbete inte är samma sak som att jobba hemifrån vid enstaka tillfällen, till exempel för ett tillfälligt skriv- eller läsarbete.

FÖR- OCH NACK­­DELAR

Att arbeta hemifrån innebär frihet under ansvar. Det finns både för- och nackdelar med regelbundet distansarbete. Till fördelarna hör att du slipper resor till och från jobbet och att du i högre grad kan styra arbetstiden. Har du arbetsuppgifter som kräver att du jobbar ostört kan möjligheten till koncentration vara större hemma och din produktivitet kan öka.

Men det finns också nackdelar. Med distansarbete är det lätt att gränserna mellan privatliv och arbetsliv suddas ut. Du går också miste om de sociala relationer som finns på arbetsplatsen. Det sociala samspelet är inte bara viktigt för dig som individ, utan har också betydelse för dig i din yrkesroll. Är du sällan på arbetsplatsen är det svårt att bidra till den utveckling och kreativitet som sker utanför regelrätta möten.

DISTANS­­AR­BETE ÄR FRI­VIL­LIGT

Distansarbete bygger på frivillighet – både för dig som är anställd och för din arbetsgivare. Om distansarbete inte ingår i ditt ursprungliga anställningsavtal och din arbetsgivare erbjuder det, kan du vanligtvis välja att tacka ja eller nej beroende på omständigheterna. Om arbetsgivaren beslutar att anställda ska distansarbeta på grund av arbetsmiljöskäl (till exempel för att förhindra smittspridning av sjukdom) är du enligt bland annat Arbetsmiljölagen skyldig att följa arbetsgivarens order. Kontakta oss om du har någon särskild anledning till att inte kunna arbeta hemifrån trots arbetsgivarens order, innan du pratar med din arbetsgivare.

Om du själv önskar att arbeta på distans måste du nästan alltid motivera ditt önskemål. Arbetsgivaren kan sedan antingen gå med på ditt önskemål eller inte, eftersom det är upp till arbetsgivaren att avgöra om dina arbetsuppgifter går att utföra på distans. Jobba därför inte hemifrån eller från annan plats, om du är osäker på arbetsgivarens inställning eller inte redan haft en dialog med arbetsgivaren om distansarbete.

Kontrollera även om det finns ett lokalt avtal om distansarbete på din arbetsplats som anger reglerna för vilken omfattning man förväntas arbeta på arbetsplatsen.

AVTAL OM DISTANS­­AR­BETE

För att du ska ha rätt att arbeta på distans ska du och din chef göra en skriftlig överenskommelse. Det här är några punkter som bör tas upp i ett avtal om distansarbete:

Avtalet ska ta upp distansarbetets omfattning – vilka dagar du får jobba på distans och vilka dagar/timmar du måste vara på plats i arbetsgivarens lokaler, samt vilka tider eller perioder du måste vara tillgänglig och på vilket sätt (till exempel telefon och/eller e-post).  

Arbetstidsvillkoren måste följa lagstiftning, kollektivavtal och lokala arbetstidsavtal.

Arbetsgivaren ansvarar för att du har en god arbetsmiljö där du arbetar på distans och att det finns förutsättningar att jobba där. Samma arbetsmiljölagar och regler gäller oavsett var du utför arbetet – hemma eller i företagets lokaler.

Vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa goda arbetsmiljöförhållanden bedöms från fall till fall. I en sådan bedömning behöver faktorer som hur ofta arbetet utförs i hemmet, hur lång tid du jobbar där, vilken utrustning du använder etc, vägas in. Din arbetsgivare ska informera dig om företagets arbetsmiljöpolicy, och du är skyldig att följa den.

Olyckor och incidenter ska rapporteras på samma sätt som om de inträffade i företagets lokaler.

Din arbetsgivare ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att skydda uppgifter som används av dig i arbetet.

Arbetsgivaren kan behöva besöka din hemarbetsplats för att undersöka att bestämmelserna för arbetsmiljö och datasäkerhet följs.

Arbetsgivaren ansvarar för att tillhandahålla, installera och underhålla den utrustning som du behöver för regelmässigt distansarbete. Använder du din egen utrustning, ansvarar arbetsgivaren inte för den.

För regelbundet distansarbete ska din arbetsgivare ersätta eller betala för arbetsrelaterade kostnader som behövs för att du ska kunna utföra ditt arbete – men behöver inte göra det om det är du själv som tagit initiativ till distansarbete. Därför är det viktigt att ni kommer överens om dessa frågor i avtalet. Arbetsgivaren kan exempelvis behöva stå för internetförstärkare, nytt tangentbord, väska och eller annan utrustning.

Din arbetsgivare ska ge dig tillgång till teknisk support. Skulle det uppstå något fel på utrustningen, som får till följd att du inte kan utföra ditt arbete, ska du genast informera din arbetsgivare. Om du inte kan fortsätta ditt arbete är det viktigt att ni i förväg kommit överens om under vilka omständigheter du kan beordras att arbeta i arbetsgivarens lokaler.

Om distansarbete inte ingår i din ursprungliga arbetsbeskrivning, är det möjligt för dig att avsluta det och återgå till arbete i arbetsgivarens lokaler. Både du och din arbetsgivare kan säga upp överenskommelsen om distansarbete. Hur det formellt går till, ska framgå av avtalet.

Du har samma rätt till utbildning och karriärutveckling som dina kollegor som jobbar på plats i arbetsgivarens lokaler. Du ska också få lämplig utbildning i den tekniska utrustning som arbetsgivaren tillhandahåller. Du ska också få information om de särskilda villkor som gäller för distansarbete. Dina överordnade och närmaste kollegor kan också behöva information och utbildning om distansarbete.

När det gäller anställningsvillkor har du samma rättigheter som de som arbetar i arbetsgivarens lokaler. Distansarbete innebär också samma skyldigheter för dig som arbetstagare.

Har du rätt till reseersättning bör det regleras i avtalet varifrån den utgår.

OLYCKS­­FALLS­­FÖR­SÄKRING

Vid distansarbete täcks du vanligtvis av arbetsgivarens försäkringar. Men det kan vara svårt att avgöra om en olycka du råkar ut för har skett i samband med ditt arbete eller inte, och om den därmed ska klassas som en arbetsplatsolycka och täckas av arbetsgivarens olycksfallsförsäkring. Därför är det bra om du kontrollerar vad som omfattas av arbetsgivarens och din privata försäkring. Du kan även ha möjlighet att teckna en extra olycksfallsförsäkring, som arbetsgivaren eventuellt står för.