­­Filip och Nathalie vinnare av Forenas upp­sats­­stipendium

Varje år delar Forena ut stipendium på 25 000 kr till uppsatser eller examensarbeten - möt årets vinnare!

Filip Axelsson och Nathalie Wong
Filip Axelsson och Nathalie Wong

Filip Axelsson

Ålder: 27

Bor i: Stockholm

Studerar: Har en masterexamen i försäkringsmatematik (Aktuarieprogrammet).

Berätta kort om dig själv?

- Jag född och uppvuxen i Östersund, men flyttade till Stockholm 2018 för att börja studera på Stockholms universitet. Fritiden spenderar jag med min familj och vänner men även till skidåkning, golf och fiske.

Din uppsats heter ”Premieskattning med hjälp av mer tolkningsbara trädbaserade metoder”.  Vad handlar den om?

- Uppsatsen utforskar olika metoder för att förbättra prissättningsmetoder inom sakförsäkring genom att jämföra traditionella generaliserade linjära modeller med trädbaserade maskininlärningsmetoder såsom Gradient Boosting Machine (GBM) och Random Forest. Dessutom undersökte jag metoder för att öka förståelsen för dessa modeller genom att använda surrogatmodeller, där enklare beslutsträd anpassas för att tolka de mer komplexa modellernas prediktioner.

Varför är ämnet du skriver om viktigt för försäkringsbranschen?

- Av flera olika skäl, bland annat genom att använda mer avancerade och mer precisa modeller för prissättning kan försäkringsbolagen bedöma riskerna bättre och därmed sätta mer precisa premier. Detta kan i sin tur bidra till att minimera förluster och ökar lönsamhet för försäkringsbolag. Mer precisa premier hjälper inte bara försäkringsbolaget utan även kunderna. Att få en mer rättvis prissättning baserat på deras individuella riskprofil kan leda till ökad kundnöjdhet och därmed även öka lojaliteten gentemot försäkringsbolaget. En sista punkt som jag vill lyfta är att försäkringsbranschen är mycket konkurrensutsatt, och förmågan att erbjuda konkurrenskraftiga priser är avgörande för att locka till kunder och behålla befintliga. Detta kan mer avancerade prissättningsmetoder bidra med.

- För sammanfatta kort, förbättring av prissättningsmetoder i försäkringsbranschen är av central betydelse för att öka precisionen i prissättningen, öka kundnöjdheten, stärka konkurrenskraften och förbättra riskhanteringen

Hur tror du att AI kommer att påverka försäkringsbranschen de närmaste åren? Vilka möjligheter och utmaningar ser du?

- Jag tror att AI kommer att vara till stor hjälp när det gäller effektivisering av processer, såsom skadereglering, där en AI-robot kan hantera hela förloppet från första kontakt till slutreglering och utbetalning. Detta skulle leda till en snabbare skaderegleringskedja och minskade kostnader samtidigt som det frigör många arbetstimmar för andra uppgifter.

- Utöver det här kan AI också användas för att förbättra försäkringsbolagens förmåga att bedöma risker och sätta priser genom att analysera stora datamängder från olika källor. Trots att AI kan effektivisera många processer är den mänskliga kontakten fortfarande viktig för att bygga och upprätthålla kundrelationer. Genom att använda AI för att automatisera rutinmässiga uppgifter frigörs tid och resurser för att erbjuda mer personlig och skräddarsydd kundservice när det behövs.

- Det är viktigt att nämna att det finns en risk att kundtilliten försvinner i samband om den mänskliga kontakten försvinner. Sammanfattningsvis finns det många fördelar med AI, men även nackdelar. Det viktiga är att AI används på rätt sätt, och för att kunna göra det krävs kunskap. För tillfället tror jag det behövs mer kunskap inom branschen om hur AI ska användas i det dagliga jobbet.

Har du själv någon koppling till försäkringsbranschen?

- Det har jag faktiskt! Under min masterexamen jobbade jag som studentaktuarie hos Agria där jag numera är anställd som prissättningsaktuarie.

Hur fick du höra talas om uppsatstävlingen och stipendiet?

- Jag fick faktiskt information om det via ert nyhetsbrev.

Vad betyder det för dig att få Forenas uppsatsstipendium?

- Jag ser det som ett kvitto på värdet av min uppsats och ett bevis på att mina ansträngningar har blivit uppskattade av andra.

Vad ska du göra för pengarna?

- Först och främst kommer jag fira det här med en middag tillsammans med min sambo, sen kommer vi säkert åka på en weekendresa.

Nathalie Wong

Ålder: 23 år
Bor i: Lund
Studerar: Har studerat juristprogrammet vid Lunds universitet

Berätta kort om dig själv?

- Jag kommer från en liten ort i norra Skåne och flyttade till Lund som 18-åring för att läsa juristprogrammet. Sagt och gjort så tog jag examen i januari i år och arbetar numera som affärsjurist på en advokatbyrå. På fritiden tycker jag om att umgås med vänner och familj, träna och läsa.

Din uppsats heter ”Försäkringsskyldighet i svensk rätt" - vad handlar den om?

- Min uppsats har sin utgångspunkt i ett tidigare förslag från Europaparlamentet om att införa krav på vissa AI-operatörer att inneha ansvarsförsäkring. Eftersom liknande försäkringsskyldigheter är jämförelsevis ovanliga i svensk rätt behandlar uppsatsen frågan om försäkringsskyldighet ur ett bredare, svenskt perspektiv. Exempelvis redogörs för när en sådan skyldighet kan anses vara lämplig att införa i lag, dess för- och nackdelar samt hur ett lagstadgande kan påverka skadelidande, försäkringstagare och försäkringsgivare.

Varför är ämnet du skriver om viktigt för försäkringsbranschen?

- Europaparlamentets förslag om försäkringsskyldighet infördes inte i direktivet som ska reglera ansvar för AI, men däremot stadgas att frågan ska utvärderas på nytt fem år efter direktivets införlivande. Ett införande skulle kunna skapa nya försäkringsbehov och öppna upp för en helt ny kategori av försäkringar och försäkringstagare. Genom att kanske redan nu börja utreda eller utveckla försäkringslösningar för att möta detta behov kan den svenska försäkringsbranschen hamna i framkant i denna fråga. En lagstadgad försäkringsskyldighet för AI skulle dock även kunna få stora konsekvenser för försäkringsbranschen. Ett exempel är att försäkringsgivare riskerar att tvingas agera som en slags tillsynsmyndighet för AI-branschen, om ansvarsförsäkring uppställs som ett lagkrav för att få släppa ut högrisk-AI på marknaden. Min uppsats kan alltså bidra till en kännedom om och beredskap inför tendenserna inom EU, AI och försäkring. På så sätt kan branschen ligga ett steg före om förslaget skulle bli verklighet. Därutöver kan uppsatsen ge allmän kunskap om vilka effekter en lagstadgad försäkringsskyldighet medför generellt, exempelvis i fråga om direktkravsrätt och preskription.

Hur tror du att AI kommer att påverka försäkringsbranschen de närmaste åren? Vilka möjligheter och utmaningar ser du?

- Framförallt tror jag att försäkringslösningarna kommer att behöva anpassas och förändras. Mig veterligen saknas i dagsläget försäkringar som är särskilt inriktade på att omfatta AI och skador orsakade därav. Jag tror att efterfrågan på sådana försäkringar kommer att öka, både från utvecklare och användare av AI. Att möta detta behov och utveckla tillfredsställande försäkringslösningar kan dock medföra utmaningar på grund av osäkerheterna som än råder kring AI, dess risker och potentiella skador. Detta lär spelar in vid ingående av försäkringsavtal, exempelvis vid premiesättning och vid bedömning av vem som ska vara försäkringstagare. Vidare kan AI vara oförutsägbar och ibland arbeta självständigt, vilket kan medföra svårigheter även vid skaderegleringen i fråga om exempelvis beviskrav samt bedömningen av orsakssamband och vårdslöshet. Utöver att försäkra AI kan självfallet försäkringsbranschen själv komma att nyttja AI inom sin verksamhet.

Har du själv någon koppling till försäkringsbranschen?

- Jag har tidigare arbetat som skadereglerare inom sakskador. Det var då jag upptäckte hur viktigt försäkringar är för enskilda försäkringstagare men även för samhället i stort, vilket var det som gjorde att jag fick upp ögonen för försäkring och försäkringsrätt.

Hur fick du höra talas om uppsatstävlingen och stipendiet?

- I samband med att examen närmade sig var det dags att läsa på om fackförbund. Det var så jag kom in på Forenas hemsida, och efter att ha klickat mig runt lite så dök denna möjlighet upp.

Vad betyder det för dig att få Forenas uppsatsstipendium?

- Juristprogrammet är en relativt teoretisk utbildning där man sällan kommer i kontakt med andra än jurister. Det känns därför roligt att min uppsats nått utanför akademins och juridikens väggar. Det är min förhoppning att uppsatsen kan bilda en brygga mellan försäkringsbranschen och juridiken, och att den kommer till praktisk nytta. Att Forena uppmärksammar min uppsats ser jag även som ett kvitto på att min uppsats är relevant och intressant.

Vad ska du göra för pengarna?

- Med sommaren runt hörnet kanske det blir en resa, vi får se!