Om Forena

Alla anställda på en arbetsplats kan vara medlemmar i Forena - oavsett vilket yrke, utbildning och befattning du har.

Vi är det enda fack som är specialiserat på försäkringsbranschen. Med våra drygt 14 000 medlemmar är vi det största facket i branschen - och det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen.

Det lokala Forena

Forena är ett arbetsplatsnära fack. Det betyder att vi finns på ute på bolagen, där våra medlemmar finns. De flesta av våra medlemmar tillhör en lokal klubb (och ibland även en sektion).

Där det finns klubb eller sektion finns även medlemmar som engagerat sig som förtroendevalda. Förtroendevalda representerar medlemmarna gentemot arbetsgivaren och driver frågor som är viktiga för medlemmarna just på den arbetsplatsen. De tecknar även lokala avtal kring exempelvis villkor, lön och arbetstid.

För­bunds­styrelse

Forenas förbundsstyrelse, FS, består av elva ledamöter och ansvarar för att verkställa kongressens beslut. Vid centrala förhandlingar mellan Forena och arbetsgivarorganisationer är det förbundsstyrelsen som förhandlar. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för kollektivavtalen och för förvaltningen av förbundets ekonomi. Det är också förbundsstyrelsen som fattar beslut om konfliktåtgärder.

Ledamöterna i styrelsen är förtroendevalda i lokala klubbar eller sektioner. De blir valda till förbundsstyrelsen i samband med Forenas kongress.

Forenas kansli

Förbundsstyrelsen har till sin hjälp kansliet, som ligger på Kungsgatan 28A i Stockholm. Där finns experter inom förhandling, arbetsrätt, juridik, arbetsmiljö, utbildning, kommunikation och administration.

Kongress

Vart fjärde år hålls kongress (tidigare riksstämma), som är Forenas högsta beslutande organ. Kongressens ombud utses av klubbarna.

På kongressen granskas den verksamhet som genomförts under innevarande kongressperiod, motioner behandlas och förbundets riktning inför kommande kongressperiod beslutas.

Val­bered­ningen

Förbundet har en central valberedning vars uppgift är att förbereda kongressens val av förbundsordförande, vice ordförande, styrelseledamöter samt revisorer. Valberedningen tillsätts varje kongress och består av sex ledamöter. Ledamöterna är förtroendevalda från klubbar eller sektioner.