Hoppa till huvudinnehållet

Dataskyddspolicy

Här hittar du Forenas Dataskyddspolicy som bland annat talar om vilka personuppgifter Forena behandlar, till vilket ändamål samt dina rättigheter.

Syfte och bakgrund

Forena tar din integritet på allvar. Som personuppgiftsansvarig är Forena skyldig att se till att all behandling av personuppgifter i förbundet sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Du som medlem ska känna dig trygg när du lämnar ut personuppgifter till oss. Här beskrivs vilka personuppgifter Forena behandlar, till vilket ändamål samt dina rättigheter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande person. Exempel kan vara namn, personnummer, telefon och adressuppgifter men också en e-postadress, en IP-adress, ljudinspelning eller ett foto.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att uppfylla dina rättigheter enligt våra stadgar behöver vi behandla dina personuppgifter. Våra stadgar hittar du här. Det kan röra sig om att

 • Hantera ditt medlemskap (inträdesansökan, medlemsförmåner, fakturera din medlemsavgift och liknande)
 • Förhandla dina anställnings- och lönevillkor, stödja dig i arbetsrättsliga frågor och i övriga skyldigheter vi har gentemot dig som medlem
 • Kommunicera med dig och hålla dig uppdaterad med information från förbundet

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Personnummer, namn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats
 • Uppgifter om lön och vykod
 • Förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar inom Forena 
 • Betalningsinformation
 • Information vi mottar i samband med medlemsärenden och förhandlingar förknippade med din person, till exempel handlingar i ett arbetsskadeärende.

Vilka andra kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Forena har informationsutbyte med andra organisationer, myndigheter och företag när det krävs för att fullfölja uppdraget. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt. För att fullfölja skyldigheterna vi har i våra stadgar gentemot dig som medlem kan vi komma att dela dina uppgifter med:

 • Försäkringsbolag, för att administrera de medlemsförsäkringar som du har rätt till
 • Banker, för avdrag eller återbetalning av din medlemsavgift
 • Arbetsgivare samt arbetsgivarorganisation, till exempel i samband med lönerevision, för statistik eller vid konflikt med arbetsgivare
 • Tryckeri, för utskick av information
 • Leverantörer av IT-system, IT-stöd och IT-tjänster åt Forena 
 • Resebyrå, om du som förtroendevald behöver resehandlingar och övernattning för facklig utbildning eller medverkar vid kongress eller andra fackliga sammanhang
 • Leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda, till exempel våra medlemsförmåner
 • Rättslig förpliktelse, i de fall vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifter till exempelvis Skatteverket

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som Forena behandlar internt och externt behandlas inom EU/EES-området. Forena lämnar aldrig ut personuppgifter som riskerar att hamna utanför EU/EES-området.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar informationen så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen av personuppgifterna. Vi kan exempelvis behöva spara viss information under den tid som den allmänna preskriptionstiden löper (10 år). Detta är för att kunna hjälpa dig med frågor även efter att ett ärende är avslutat. Det är även för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och Forena upplösts.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Information, registerutdrag och rättelse

Du har rätt till information om personuppgiftshanteringen och kan begära registerutdrag över vilka uppgifter Forena har sparat om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter och att behandling av felaktiga uppgifter begränsas.

Radering

Du har även rätt att få vissa uppgifter raderade. Det finns undantag från den här regeln som ger oss rätt att spara viss information, till exempel för att uppfylla rättslig förpliktelse. I annat fall måste Forena radera dina uppgifter på din begäran.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut dina uppgifter för användning på annat håll

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter. Om du har lidit skada av att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande lagstiftning kan du ha rätt till skadestånd.

Kontakta oss om du har frågor kring personuppgifter

Har du frågor rörande dataskyddspolicyn eller andra frågor som rör personuppgiftshantering inom Forena kan du kontakta Forena via e-post: dataskydd(a)forena.se. Om du vill anmäla en personuppgiftsincident eller veta mer om dina rättigheter kontakta Forenas dataskyddsombud på dso(a)forena.se

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Forena 
103 54 Stockholm

Telefon: 08-791 17 00