NYTT PENSIONS­FÖRSLAG - MODER­NI­SERA GARAN­TI­PEN­SIONEN FÖR JÄMSTÄLLD­HE­TENS SKULL

Varje intjänad krona i pension måste räknas – dags för en modern garantipension som ökar jämställdheten mellan kvinnor och män.

ARBETS­SKA­DE­FÖRSÄK­RINGEN – ETT GIGAN­TISKT SVEK

Tystnaden kring arbetsskadeförsäkringen är obegriplig. Det skriver Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman i en debattartikel i Arbetarskydd.

FORENA REKRY­TERAR MIKAEL ROMERO MED ANSVAR FÖR FÖRBUN­DETS MEDI­E­RE­LA­TIONER

Mikael Romero kommer att ansvara för Forenas mediakontakter och även kommunikativt understödja förbundets politiska påverkansarbete.

FÖRHAND­LINGAR MED KFO IGÅNG

Nu är de centrala avtalsförhandlingarna med arbetsgivarorganisationen KFO i gång. Parterna har träffats och utbytt yrkanden.

NYTT AVTAL TECKNAT MED FAO

Forena och arbetsgivarorganisationen FAO har slutit ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna villkor.

GRANN­SAM­VERKAN FÖRE­BYGGER INBROTT

I början av coronapandemin minskade antalet inbrott kraftigt, men nu är de tillbaka på nästan samma nivåer som före.

JÄMSTÄLLDA LÖNER FÖRST ÅR 2057

Det kommer ta 37 år för kvinnors inkomster att komma ikapp männens – alltså år 2057. Det skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

INDU­STRINS LÖNE­AVTAL ÄR KLART

Söndagens stora nyhet var att industrins löneavtal är klart och därmed är det så kallade ”märket” satt.

ALECTAS TRADI­TIO­NELLA LIVPRO­DUKT ÄR FORT­SATT ICKE­VAL­SAL­TER­NATIV I FTP-PLANEN

FTP-nämnden har under året genomfört en upphandling av vilken produkt som ska vara ickevalsalternativ under de kommande fyra åren.

FÖRSÄK­RINGEN SOM FÖRSVANN

Idag släpper Forena rapporten Försäkringen som försvann - En rapport om arbetsskadeförsäkringen.

POSI­TIVT ATT PARTERNA TAR ANSVAR

Forena följer utvecklingen på arbetsmarknaden med stort intresse. Det händer ganska mycket nu och för att reda ut begreppen kommer här en kort sammanfattning.

ÖKAD EFTER­FRÅGAN PÅ FRISKVÅRDS­AK­TI­VI­TETER UNDER PANDEMIN

Åtta månader på hemmakontoret. Numera sitter rutinerna, jobbet löper på bra och många verkar trivas.

FLER OMKOMMER I BRÄNDER

Sverige har länge haft en långsam minskning av antalet omkomna i bränder, men nu kan den positiva trenden vara bruten, enligt Brandskyddsföreningen.

BRANSCH­SATS­NINGAR FÖR KLIMATOMSTÄLL­NING

Folksam har antagit mål om att de investeringar som görs ska ha nettonollutsläpp senast år 2050.

HUR INKLU­DE­RANDE ÄR FÖRSÄKRINGS­BRAN­SCHEN?

Hur är det för den som avviker från majoriteten genom exempelvis sin etnicitet, sexuella läggning eller funktionsnedsättning?

EN SCHYSST OCH INKLU­DE­RANDE FÖRSÄKRINGS­BRANSCH HANDLAR INTE ENBART OM JÄMSTÄLLDHET

-Vi trodde att vi var transparenta och öppna. Men egentligen hade vi tidigare bara sett toppen av ett isberg.

DIGITAL RÅDGIV­NING VIKTIGT UNDER PANDEMIN

Sveland Djurförsäkringar har sedan 2017 samarbetat med veterinärtjänsten FirstVet som inneburit att kunderna har kunnat få tre fria samtal per år med FirstVet.

LÅNG VÄNTAN PÅ NYA LÖNER. VARFÖR?

Varsel, permitteringar och konkurser. Coronapandemin slår hårt och har satt lönerörelsen i vänteläge. Men vissa branscher går bra.

HUR BLIR DET MED AVTALS­RÖ­RELSEN?

I skuggan av pandemin pågick under vårvintern 2020 en avtalsrörelse. Men vad hände egentligen och hur blir det framöver?

DEN ALLMÄNNA PENSIONEN MÅSTE HÖJAS

Riksdagens pensionsgrupp gör inte tillräckligt för de yrkesgrupper som har en tuff arbetsmiljö och relativt låg lön, anser fackförbundet Kommunal.

TONÅRSTEMPEN SKA HJÄLPA VUXNA ATT ÖPPNA UPP FÖR SAMTAL OCH DIALOG MED UNGDOMAR

Hälften av alla tonårsföräldrar känner sig regelbundet oroade över sitt barns psykiska mående. Det visar en novusundersökning som Trygg-Hansa har gjort.

GODKÄNT VACCIN KAN TÄCKAS AV LÄKE­ME­DELS­FÖRSÄK­RINGEN

Om det framtida covid-vaccinet skulle orsaka biverkningar finns inget försäkringsskydd för den skadedrabbade. Förklaringen är enkel.

SATS­NING MOT DIGITAL BROTTS­LIGHET

SSF Stöldskyddsföreningen planerar en storsatsning för att bekämpa digital brottslighet.

RÅDET FRÅN VDN: SE ÖVER FÖRSÄKRING­ARNA

Coronapandemin har ändrat våra vanor på många sätt. Både privatlivets vanor och arbetslivets rutiner ser annorlunda ut nu jämfört med för ett halvår sedan.

SMITT­SPRID­NING FORT­SATT HOT I HÖST

Sommaren fortsätter men många har kommit tillbaka i arbete efter semestern.

EN BRANSCH DÄR ALLA GES MÖJLIGHET ATT VÄXA OCH MÅ BRA

På vårens kongress blev jag omvald som ordförande för Forena. Det känns både ärofyllt och roligt.

FÖR LÅG KUNSKAP OM DYSLEXI I BRAN­SCHEN

Kunskapen om läs- och skrivsvårigheter är för låg branschen, skriver Forenas stipendiat Anna Axelsson i sin uppsats från FEI om dyslexi i försäkringsbranschen.

KAN JAG SKJUTA UPP MIN SEMESTER?

Trots det pågående coronautbrottet så kommer de flesta av oss att få ut vår semester som vanligt på sommaren.

KAN DU RÄKNA MED MER PENSION – UTAN ATT VETA OM DET?

I dagarna förbättras informationen om tjänstepension till många av försäkringsbranschens anställda.

FÖRLÄNGDA OCH UPPGRA­DE­RADE ERBJU­DANDEN FÖR EN SOMMAR MED PANDEMI

Både Länsförsäkringar Liv och If vidtar nu åtgärder som på lite olika sätt kan glädja kunderna inför en sommar med pandemi.

DEN 3 JUNI HÖLL FORENA SIN FÖRSTA KONGRESS. OCH DEN HÖLLS DIGI­TALT.

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Den sammankallas vart fjärde år och består av förtroendevalda från hela landet.

SKA MAN ÅTERGÅ TILL DET NORMALA?

Forena ser en tilltagande tendens att arbetsgivare vill att personal ska börja komma tillbaka efter den rekommenderade karantänen.

FLEST SKADE­AN­MÄL­NINGAR FÖR PORSCHE

Porsche är mer skadedrabbade än både Kia och Honda. Det visar Länsförsäkringars årliga rapport om maskinskadeanmälningar för olika bilmärken.

ANDERS JOHANSSON OMVALD FORENA-ORDFÖ­RANDE

Den tredje juni valde Forenas kongress en ny styrelse. En mycket glad Anders Johansson (Folksam) omvaldes som ordförande för Forena.

ÄR SANK­TIONS­AV­GIFTER FÖRSÄKRINGS­BARA?

Catharina Hemmings jobbar som ansvarsunderwriter på If i Stockholm. Hon är en av Forenas två uppsatsstipendiater i år.

SAKNAR DEN RIKTIGA KONTAKTEN MED KOLLE­GORNA

Corona-krisen påverkar oss alla på olika sätt. Niclas Berthilsson, ledamot i Forenas förbundsstyrelse, berättar för Arbetsvärlden om hur hans arbete påverkats.

UPPÅT FÖR SKADEFÖRSÄKRING

Skadeförsäkring uppvisar goda resultat första kvartalet 2020, jämfört med samma period förra året.

PANDEMIN ÅSIDOSÄTTER INTE ARBETS­MILJÖLAGEN

Frågor om uppsägningar och utköp har blivit allt vanligare i Forenas rådgivning de första månaderna 2020. Samma period har frågorna om lönestatistik minskat.

FLER SER ÖVER SIN PRIVA­TE­KO­NOMI

Corona har lett till ett ökat intresse att se över sin privatekonomi. Och särskilt angelägna om att skaffa sig kontroll verkar de unga vara.

SVÅRARE FÅ ÖNSKAD SEMESTER I SOMMAR

Sommaren är här. Men hur ser förutsättningarna ut för en skön semester i rådande läge?

FORENA KÖR DIGITAL KONGRESS

Den 3 juni håller Forena kongress. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.

ÖKAD EFTER­FRÅGAN PÅ SÄLL­SKAPS­DJUR

Stampe, Babe och Göran får nya ägare under den rådande pandemin. Många familjer som funderat på att skaffa husdjur gör det nu när mer tid tillbringas hemma.

HJÄLP TILL SJÄLV­HJÄLP FÖR FÖRSÄKRINGSKUNDER

Försäkringsbolagen har under de senaste åren arbetat med att förenkla och kundanpassa sin kommunikation och tydliggöra försäkringsprodukternas innehåll.

VÄRLDS­AR­BETS­MILJÖ­DAGEN SÄTTER FOKUS PÅ ARBETS­LIVS­FRÅGOR

Idag är det världsarbetsmiljödagen. Forenas arbetsmiljöexpert Christian Sundin berättar om vårt arbetsmiljöarbete och hur coronautbrottet påverkar arbetsmiljön.

VILL SE EN NY STAN­DARD I ÖVER­FALLS­SKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGAR

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Ändå gör de flesta bolag undantag i hemförsäkringens överfallsskydd om det är närstående som är inblandade.

FOLKSAM LÄGGER NED KONTOR I GÄVLE, VISBY OCH KRISTI­AN­STAD

Folksams verksamheter i Gävle, Visby och Kristianstad ska under slutet av februari 2021 läggas ned. Det meddelar Folksam idag.

KFO-AVTALET FÖRLÄNGS

Forena och KFO har kommit överens om att förlänga det nu gällande kollektivavtalet om löner och allmänna anställningsvillkor på Folksam.

STOR SKILLNAD I DET LILLA

Försäkringsbranschen bidrar med stora pengar till forskning om covid-19 och den nu pågående pandemin.

"VI BEFINNER OSS I EN EXCEP­TIO­NELL SITU­A­TION"

Nyheterna rapporterar dagligen om konkurser och uppsägningar i spåren av corona. Men de svenska försäkringsbolagen står starka.

FRÅGORNA ÄR ÄNNU SÅ LÄNGE MÅNGA FLER ÄN SVAREN

Vi behöver förstå det nya coronaviruset som bara varit allmänt känt i några månader.

FORENA OM GRUND­PEN­SIONEN: ETT NAMN­BYTE RÄCKER INTE

Forena har idag lämnat sitt remissvar på Garantipensionsutredningens delbetänkande Grundpension (SOU 2019:53).

AVTALS­START FLYTTAS FRAM OCH ETT KORT­TIDS­AVTAL ÄR TECKNAT

I början av mars slöt Forena ett nytt avtal med arbetsgivarorganisationen FAO. Samtidigt beslutades gemensamt att det så kallade märket skulle följas.

OBLI­GA­TION SKA STÖTTA FÖRETAG

International Finance Corporation har tagit fram en obligation som syftar till att stötta företag som drabbas negativt av den pågående coronaepidemin.

VIRUS­SMITTAN PÅVERKAR HELA SAMHÄLLET – ÄVEN FÖRSÄKRINGS­BO­LAGEN

Försäkringsbolagen försöker skydda personalen och kunderna mot smitta. Hemarbete och onlinetjänster är lösningen.

MISSA INTE ATT ANVÄNDA FORENAS RÅDGIV­NING

Ofta räcker det med en kontakt för att få svar och kunna gå vidare med ett problem. I en del fall kan rådgivningen lotsa dig vidare till rätt resurs.

FÖRBÄTTRA ELLER SLOPA A-KASSAN!

Forena har tagit fram ett reformpaket för en ny trygg arbetslöshetsförsäkring, som presenteras i rapporten En ny a-kassa för en ny tid.

SUSANNE LIND­BERG NY VICE ORDFÖ­RANDE I NFU

Susanne Lindberg, Forenas vice ordförande, har valts till ny vice ordförande i NFU.

SLOPAT KARENS­AV­DRAG – ETT VÄLKOMMET BESKED

- Att regeringen slopar karensavdrag är ett mycket viktigt och bra besked, säger Anders Johansson, förbundsordförande. Den som är sjuk ska inte gå till jobbet.

NYTT KOLLEK­TIVAVTAL MELLAN FORENA OCH FAO

Forena och arbetsgivarorganisationen FAO har kommit överens om ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

STOPPA DET MASSIVA PENSIONS­RASET

Sveriges nyblivna pensionärer får endast 47 procent av tidigare lön i allmän pension.

BRISTER GÖR DET SVÅRARE ATT JÄMFÖRA BARN­FÖRSÄKRINGAR

Försäkringsbolagen måste bli tydligare och sakligare i sin marknadsföring och information om barnförsäkringar.

ÖKAD BRANSCHOP­TI­MISM FÖR NY TEKNIK

Nya förutsättningar för både kund och bolag.

HILMA BJÖRK - NY UTRE­DARE/​STATISTIKER PÅ FORENA

Forena har anställt Hilma Björk som utredare/statistiker.

EUS HAND­LINGS­PLAN FÖR HÅLLBAR FINANS

EU och regeringar runt om i världen har genom Parisavtalet och FNs Agenda 2030 åtagit sig att arbeta för en mer hållbar ekonomi och samhällsutveckling.

CORO­NA­UT­BROTTET PÅVERKAR RESE­FÖRSÄKRINGAR

Coronavirusets utbrott i Kina får konsekvenser för många svenska reseförsäkringar.

RIS OCH ROS TILL PREMIE­PEN­SIONS­UT­RED­NING

En statlig utredning föreslår ytterligare åtgärder för att stärka konsumentskyddet i premiepensionssystemet. Forena ger utredningen både ris och ros.

"SVERIGE BEHÖVER INTE TVÅ PENSIONS­MYN­DIG­HETER"

Forena har idag lämnat sitt remissvar på utredningen Ett bättre premiepensionssystem.

PÅ FÖRSÄKRINGS­BO­LA­GENS VÄGGAR

Konst är inte det första man tänker på när man hör ordet försäkring, men visste du att på några av de stora försäkringsbolagen gömmer sig rena konstskatter?

AVTALS­RÖ­RELSEN ÄR IGÅNG

Försäkringsbranschen är i avtalsrörelse likt stora delar av övrig svensk arbetsmarknad.

VAD FÅR MAN BERÄTTA OM SITT GAMLA JOBB?

Har du nytt jobb? Tänk då på att hålla tungan rätt i mun gällande din gamla arbetsgivare. Delar av lojalitetsplikten gäller även sedan du slutat.