Politisk platt­­form för kom­­petens­ut­­veckling

Försäkringsbranschen är en kunskapsbransch och företagets totala kompetens är ett konkurrensmedel.

Pratbubblor

I dag kan vi se att företagens potentiella konkurrensförmåga ligger hos de anställda. Forena menar därför att de anställdas kompetensutveckling en viktig investering för arbetsgivaren.

Branschens förmåga att utveckla nya och samtidigt behålla befintliga kompetenser är en förutsättning för lönsamhet, tillväxt och trygghet. Med goda utvecklingsmöjligheter går medarbetarnas anpassning till nya förutsättningar bra. Företagen i sin tur ökar sin konkurrenskraft, upprätthåller hög effektivitet, utvecklar sin verksamhet och attraherar nya medarbetare.

För att säkerställa att de anställda har rätt kompetens och/eller får rätt kompetensutveckling för att företaget ska kunna nå sina verksamhetsmål, bör alla arbetsplatser ha kompetensförsörjningsplaner eller motsvarande. Det är chefernas ansvar att se till att de anställda har god kännedom om vart företaget är på väg och vilken form av kompetens som behövs. Både arbetsgivaren och den enskilde ser då nyttan i det kontinuerliga lärandet. Det leder i sin tur till att medarbetaren blir motiverad, och arbetsgivaren blir attraktiv och lönsam. Kompetensförsörjningsplaner minskar risken för kostsam och kortsiktig kompetensinhyrning.

Ett av de viktigaste verktygen för att motivera och engagera sina medarbetare och skapa trygghet är de individuella utvecklingssamtalen. Med kompetensförsörjningsplaner blir det lättare för både chef och medarbetare att ha konstruktiva och framåtriktade utvecklingssamtal.

Struktur och metodik för bra kompetensförsörjningsplaner och utvecklingssamtal ser olika ut på olika arbetsplatser. Därför bör frågan hanteras av de lokala parterna i nära samverkan. Arbetsgivaren har ansvar att skapa förutsättningar för den enskilde att kompetensutvecklas.

FORENA ANSER ATT:

  • varje medarbetare har rätt till en individuell utvecklingsplan, årliga utvecklingssamtal och kontinuerlig feedback.
  • kompetensförsörjningsplaner eller motsvarande ska finnas på samtliga arbetsplatser. Planerna ska tas fram i samarbete med Forena och vara väl kända av medarbetarna inför utvecklingssamtalen.
  • kompetensinhyrning är i många fall är en sämre lösning än kompetensutveckling av den befintliga personalen.

KOM­PE­TENS­­UT­VECK­­LING OCH DEN ANS­TÄLLDE

Det är av stor betydelse att alla människor får tid och möjlighet till att utvecklas i sitt arbetsliv för att känna sig trygga. Arbetsmarknaden utvecklas och förändras ständigt. Många upplever att det är svårt att få tid till kompetensutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling handlar om att vara anställningsbar genom livet.

Samhället, facket och framför allt arbetsgivaren har ett ansvar för att skapa förutsättningar och möjligheter till utveckling. Det är dock den enskilde som står sig själv närmast och den egna kompetensen är den enskildes egendom. Därför anser Forena att det måste ligga i var och ens intresse att vara medveten om sin utveckling och att visa intresse och ta initiativ till kontinuerligt lärande. Därför bör varje medarbetare tillvarata de möjligheter till kompetensutveckling som erbjuds.

Genom att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling ökar möjligheten för den enskilde att hantera växlingar som sker på den egna arbetsplatsen, i branschen och på arbetsmarknaden i stort.

FORENA ANSER ATT:

  • alla ska ha möjlighet till individuellt anpassad kompetensutveckling.

KOM­PE­TENS OCH OM­VÄRLD

Kunskapsintensiteten genomsyrar inte bara försäkringsbranschen, utan också samhället i stort. Det gör kompetens till en färskvara och kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet till en trygghetsfråga.

I dag kan man inte förvänta sig att ha samma jobb hela livet och därför bör man vara förberedd på stora växlingar i arbetslivet. Forena menar att människor bör ges större utrymme för att påverka och ta ansvar för sin egen utveckling och att det måste finnas grundförutsättningar för det livslånga lärandet. Det främjar produktivitet och tillväxt, och minskar samhällets kostnader för utanförskap och arbetslöshet. Forena delar TCOs åsikt att samhället måste ta ansvar för att utveckla olika utbildnings- och finansieringssystem så att medlemmarna kan utvecklas och lära sig genom hela livet.

Kravet på formell kunskap, d v s att kunskapen är dokumenterad av ett intyg, diplom, betyg eller liknande ökar i försäkringsbranschen. Bland annat genom de regelverk som införts under senare år, men också driven av konkurrens.

De kunskaper som medarbetare fått genom ett utvecklande arbetsliv måste bättre och snabbare kunna valideras och dokumenteras.

FORENA ANSER ATT:

  • kontinuerlig utveckling i arbetslivet är viktigt oavsett var i livet man befinner sig.
  • det behövs utbildnings- och finansieringssystem som möjliggör för alla, oavsett livsfas, att byta bana och ta sig in i en ny yrkeskarriär.
  • Att systemen för validering av de kunskaper man tillgodogjort sig under yrkeslivet behöver utvecklas.
  • de utbildningsinstitutioner, såsom högskolan och yrkesutbildningar, som finns i samhället måste bättre möta de 16(30) behov som finns av kompetensförsörjning till försäkringsbranschen.