Löne­­politisk platt­­form

Denna plattform syftar till att beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan i ett anställningsförhållande, nämligen lönen.

Pratbubblor

Lön är ersättning för utfört arbete. Lönen är dessutom en inkomstkälla att försörja sig och skapa goda levnadsvillkor och förverkliga drömmar på. Samtidigt är lönen också för de flesta ett betyg på hur man värderas och vilken nytta man anses utgöra i företaget.

Ingen fråga är mer debatterad bland anställningsvillkoren än lönen, samtidigt som den också är en mycket enskild angelägenhet för många medlemmar.

Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om till exempel vad som ska påverka lönens storlek, hur löneökningar ska fördelas och på vems villkor samt hur vårt inflytande ska gå till.

Lönepolitikens syfte är att göra Forenas värderingar kända. För medlemmar och förtroendevalda ska lönepolitiken:

 • ge en grund att stå på i centrala och lokala förhandlingar.
 • uttrycka värderingar som medlemmarna kan ta till sig och göra till sina egna. 
 • vara plattform i kollektivavtalsförhandlingarna.

LÖNE­­BILD­NING

Löneökningarnas storlek och fördelning samt formerna för förhandlingar bestäms av arbetsmarknadens parter (fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer). Ett annat ord för detta är lönebildning. Denna sker både på övergripande nivå och ute på de enskilda arbetsplatserna. Den ordning, där parterna på arbetsmarknaden tar eget ansvar för sina angelägenheter, kallas ”den svenska modellen”.

Den förutsätter att vår fria förhandlingsrätt, konflikträtt och föreningsrätt även fortsättningsvis får råda. Forena anser att det är viktigt att bibehålla och utveckla den svenska modellen.

Samtidigt har statsmakterna det övergripande ansvaret för den ekonomiska politiken och den bör inte blandas samman med löneförhandlingar. Ansvaret för lönebildningen och den ekonomiska politiken ska därför hållas isär. Om man sammanblandar lönepolitiken med den ekonomiska politiken så är det inkomstpolitik. Vi kan aldrig ta inkomstpolitisk hänsyn i våra förhandlingar med arbetsgivarna.

Det ska ändå poängteras att det finns ett samspel mellan lönebildningen och den ekonomiska politiken. En fungerande lönebildning ger bättre förutsättningar för den ekonomiska politiken, och en bra ekonomisk politik ger förutsättning för bra löneutveckling och bra lönepolitik.

VI SKA HA RÄTT TILL VÅR ANDEL AV DEN EKONO­MISKA TILL­VÄXTEN

En ansvarsfull lönepolitik ger avkastning både till anställda och ägare. Forena vill se en utveckling där den tillväxt som vi är med och skapar delas balanserat och på ett sätt som säkerställer långsiktig utveckling och skapar anställningstrygghet för Forenas medlemmar.

En ansvarsfull lönepolitik tar hänsyn till behovet av investeringar som stärker konkurrenskraften och säkrar jobben. En ansvarsfull lönepolitik tar även hänsyn till ägarnas avkastningskrav.

Höga vinster bör gå till investeringar för att säkra förnyelsen och stabilitet för våra företag och inte kortsiktigt delas ut till företagens ledningar och aktieägare.

Mellan olika avtalsområden, men också mellan olika företag inom samma avtalsområde finns företag med hög respektive låg betalningsförmåga. Det är alltid ett lönepolitiskt avvägande vilken avtalsnivå som balanserar mellan dessa ytterligheter.

En ansvarsfull lönebildning ger förutsättningar för att våra lönepolitiska mål kan uppfyllas.

FORENA ANSER ATT:

 • Den ekonomiska tillväxten ska ge medlemmarna reallöneutveckling.
 • det behövs en långsiktig sysselsättningstillväxt.
 • produktivitetsutveckling har en avgörande betydelse för tillväxten.

VÅRT IN­FLY­TANDE ÖVER LÖNEN

Löneökningar kommer inte av sig själva. Det krävs facklig styrka och kollektivavtal som säkerställer att en rimlig andel av tillväxten i företagen går till löner. På varje arbetsplats sker också en lönebildning som ska stödjas av kollektivavtal. Våra centrala kollektivavtal är vårt främsta lönepolitiska verktyg, men enbart ett avtal räcker inte för att förverkliga våra mål.

I Forena ska vi alltid vara aktiva i den lokala löneprocessen och motverka ensidiga arbetsgivarbeslut, oavsett arbetsplatsens storlek, ägarstruktur eller var bolagsstyrelsen sitter. Medlemmarnas löner ska bygga på tydliga regler i centrala och lokala kollektivavtal. Utan avtal överlåter vi besluten till arbetsgivaren och låter de anställda vara beroende av dessa ensidiga beslut.

ALLAS VÅR DELAK­TIGHET OCH ROLL­FÖR­DEL­NING

För att öka inflytandet över den lokala lönebildningen och lönesättningen är det viktigt att ägna facklig kraft åt vad som styr lönesättningen för alla på arbetsplatsen. Det gäller lönestrukturer, löneprinciper, lönekriterier och former för lönesättningen.

Delaktighet i den egna löneutvecklingen genom kontinuerlig feedback och dialog mellan medarbetare och chef är grundläggande och ska bygga på den anda som finns i avtalen. Varje medlem ska ha möjlighet att förstå varför de har den lön de har.

Forenas föreningar ska säkerställa kollektivavtalets tillämpning, vilket bland annat innebär att träffa avtal om löneprocessen. Föreningarna ger alla medlemmar den information och service som de behöver i sin roll för att kunna utöva sitt eget inflytande. Det egna inflytandet kräver att dialogen mellan chef och medarbetare är väl utvecklad.

Tillsammans utvecklar vi inom Forena samspelet mellan förtroendevalda och medlemmar i den lokala löneprocessen och visar att rollerna går hand i hand.

FORENA ANSER ATT:

 • lönerna ska sättas efter regler som fastställs i centrala och lokala kollektivavtal.
 • det lokala inflytandet ska stärkas och dess former utvecklas.
 • alla medlemmar ska ha möjlighet att förstå varför de har den lön de har

LÖNE­­SY­STEM

RÄTTVIS LÖN?

En rättvis lönesättning handlar om hur den uppfattas av alla på en arbetsplats. Om man upplever sin lön som rättvis är det lättare att trivas och förutsättningarna för goda arbetsinsatser ökar. En tydlig och väl motiverad lönesättning där löneskillnader är sakligt grundade och uppfattas som rimliga skapar förutsättningar för detta.

Det bidrar till utveckling av verksamheten som i sin tur ger ökad produktivitet, och påverkar löneutrymmet. Löneskillnader ska vara sakligt grundade, bygga på objektiva faktorer och inte på godtycke. För att undvika godtycke i tillämpningen av individuell lönesättning måste kollektivavtalet stödja och innehålla riktlinjer för en process där föreningen och arbetsgivare inför den lokala lönerevisionen klargör förutsättningar och mål för verksamheten och lönesättningen.

INDI­VI­DUELL LÖNESÄTT­NING I LOKAL SAMVERKAN

Individuell lön förutsätter ett lönesystem som tar hänsyn till arbetets art, svårighetsgrad, tjänstemannens kvalifikationer och den individuella prestationen. Vid likvärdiga arbeten och arbetsresultat ska de betalas likvärdigt. Lika grundläggande är uppfattningen att lönen ska variera med olikheter i arbetskrav och med skillnader i arbetsresultat och kompetens.

Lönen ska öka i takt med att arbetsuppgifterna blir svårare, ansvarsfullare och med ökad skicklighet/prestation. Alla lönepåverkande faktorer/kriterier ska vägas in när lönen fastställs. Medlemmens arbetsprestation ska bedömas ur både ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Självklart ska lönepåverkande faktorer/kriterier vara kända för alla.

Förutsättningen för att det individuella lönesystemet ska fungera är att det anpassas, gemensamt mellan förening och arbetsgivare, till företagets förutsättningar. Det ska också – gemensamt – förvaltas och justeras i takt med företagets utveckling. Detta ställer krav på en gemensam värdering av arbetsinnehållet i befattningar och att bedöma individuella arbetsresultat och kompetens. Lönesystemen i företagen ska bygga vidare på och utveckla det centrala avtalet.

Lönerna ska vara jämlika och jämställda. Inga löneskillnader ska förekomma till följd av skillnader i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ett väl fungerande lönesystem är en garanti mot diskriminering. Om diskriminering eller andra omotiverade löneskillnader förekommer ska de undanröjas. Detta ska ske bland annat i samband med lönekartläggningen.

FORENA ANSER ATT:

 • lönesystem ska vara reglerade i avtal, vara väl kända och lätta att förstå.
 • kvinnor och män ska garanteras samma rättighet till lika lön för likvärdigt arbete.
 • diskriminerande lönesättning ska undanröjas.

VÅR LÖNE­­UT­­VECK­LING

KONTI­NU­ERLIG LÖNEÖK­NING

Utgångspunkten är att alla anställda bidrar till företagets utveckling och därmed ska ha del av löneökningsutrymmet. Genom centrala avtal ska värdet av lägsta löner och gemensamma kriterier för lönesättning säkras. En hög kollektivavtalstäckning säkerställer att alla anställda har en bra garanti för en rimlig löneutveckling. Kollektivavtal bidrar till konkurrenskraftiga verksamheter och förhindrar låglönekonkurrens mellan företag. Alla företag verksamma på svensk arbetsmarknad ska utgå från likvärdiga förutsättningar.

Kollektivavtalet stödjer alla medlemmars löneutveckling oavsett vilken befattning eller var i ett företags organisation man befinner sig.

FORENA ANSER ATT:

 • alla medlemmar som utför en normal arbetsprestation ska ha rätt till en årlig löneutveckling.