Bransch­­politisk platt­­form

Det pratas inte så mycket om det, men försäkring är en helt oumbärlig del av det moderna samhället.

Pratbubblor

Dels för att skapa trygghet och välfärd för människor, dels som smörjmedel i samhällsekonomin. Sverige har i likhet med många andra länder utvecklat ett försäkringssystem som står på två ben.

Det ena benet utgörs av de offentliga socialförsäkringarna som ska ombesörja individens grundläggande välfärdsbehov på likvärdiga och jämlika villkor. Välfärdens andra ben utgörs av den privata försäkringsverksamheten som tar vid där det offentliga skyddet slutar. Om inte försäkring fanns och alla själva sparade pengar för att kunna hantera oförutsedda händelser, skulle människor behöva lägga enorma resurser på det. De som saknar möjlighet att spara tillräckligt mycket pengar skulle också riskera att hamna i akut fattigdom om de förlorade jobbet, drabbades av sjukdom, eller dödsfall i familjen. Försäkring är helt enkelt en god lösning på många samhällsutmaningar, men kunskapen om att det är så är relativt låg. Både Forena och försäkringsbranschen skulle tjäna på att fler kände till detta.

FORENA ANSER ATT

 • opinionsbildare och beslutsfattare bör ha större kunskap om försäkringssektorns samhällsnytta.
 • försäkringsbranschen ska i högre grad ses som en viktig del av lösningen på aktuella samhällsutmaningar.

VÄL­FÄRD OCH FÖR­SÄKRING

För att försäkringsbranschen ska kunna leverera trygghetslösningar av god kvalitet behöver de offentliga trygghetssystemen fungera bra, men idag finns stora brister i socialförsäkringarna.

Den statliga sjukförsäkringen har försämrats påtagligt sedan 1990-talet. Komplexa regelverk resulterar i en ojämlik och rättsosäker sjukförsäkring med lågt förtroende. Det allmänna pensionssystemet urholkas och är långt under målet om minst 60 procent av slutlönen. Arbetslöshetsförsäkringen har försämrats och är i dag snarare ett selektivt grundbidrag än en generell försäkring som garanterar arbetslösa ett tillfredställande inkomstskydd. Det offentliga efterlevandeskyddet i form av omställningspension, barnpension och efterlevandestöd till barn är både otidsenligt och otillräckligt. När det gäller arbetsskador har utvecklingen gått i en riktning där allt färre beviljas ersättning på grund av striktare villkor i både arbetsskade- och sjukförsäkringen. Detta trots att antalet arbetsskador som leder till sjukskrivning ligger på en oförändrad nivå det senaste decenniet.

FORENA ANSER ATT

 • det finns ett behov av reformer som ökar likvärdigheten, rättssäkerheten och tryggheten i dessa försäkringar.
 • pensionsavgiften behöver höjas så att målet om allmän pension på minst 60 procent av slutlönen uppnås, samt att livsinkomstprincipen återupprättats.

KOLLEK­TIV­AV­­TA­LADE FÖR­SÄKRINGAR

Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige och utgör ett viktigt komplement till det offentliga skyddet vid dödsfall, arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet och pension.

I takt med urholkningen av de offentliga socialförsäkringarna har de kollektivavtalade försäkringarna fått en allt mer avgörande betydelse för att värna de anställdas inkomsttrygghet. En fortsatt utveckling i denna riktning riskerar öka kostnaderna för kollektivavtalen, vilket dels minskar löneutrymmet men minskar även kollektivavtalets konkurrenskraft och dess framtida täckningsgrad. Lagstiftning och regleringar påverkar förutsättningarna för ändamålsenlig och effektiva kollektivavtalade försäkringar. Exempelvis missgynnas 84 procent av löntagarna när skattereglerna gör det olönsamt att löneväxla för att förstärka sin pension. Endast personer med en årslön över 8,07 inkomstbasbelopp efter löneväxlingen, som år 2020 motsvarar en månadslön på drygt 44 900 kronor, tjänar på en sådan växling.

FORENA ANSER ATT

 • beslutsfattares och allmänhetens kännedom om samhällsnyttan med kollektivavtalade försäkringar behöver öka.
 • skattesystemet behöver ändras så att villkoren för löneväxling blir lika för alla på arbetsmarknaden samt att tjänstepensionsavsättningen ger pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet.

PRIV­ATA FÖR­SÄKRINGAR

Den individuella privata försäkringsmarknaden erbjuder en mängd produkter som kompletterar de offentliga- och kollektivavtalade försäkringarna.

Hemförsäkring, inkomstförsäkring, privat pensionsförsäkringssparande, barnförsäkring och skolbarnsförsäkring är exempel på privata försäkringar som ökar människors trygghet betydligt. Kännedomen om detta behöver öka. I takt med att de allmänna pensionerna sjunker ökar också behovet av privat pensionssparande, men idag saknar 90 procent av alla som jobbar möjlighet till skattegynnat pensionssparande.

FORENA ANSER ATT

 • kunskapen om hur privata försäkringar löser olika samhällsutmaningar behöver öka hos beslutsfattare och allmänhet.
 • det finns utrymme för försäkringsmarknaden att skapa nya produkter som kompletterar de offentliga försäkringarna och ökar människors individuella trygghet.
 • möjligheten till privat pensionssparande behöver öka genom ändrade regler.

EN BRANSCH FÖR ALLA OCH MED HÖGT FÖR­TRO­ENDE

Alla medborgare kommer i kontakt med försäkringsbranschen och dem som arbetar i den. Branschen ska ha ett högt förtroende hos allmänhet och andra intressenter som exempelvis näringsliv och idéburen sektor.

Försäkringsföretag ska regleras och kontrolleras på ett sätt att såväl samhällsnytta som konsumentskydd uppstår. Oseriösa aktörer som inte tar det gemensamma ansvaret ska tvingas ändra sitt beteende eller slås ut och inte konkurrera med de företag som följer regelverken.

Försäkringsbranschen ska regleras på ett ändamålsenligt sätt. Reglerna ska utformas så att de får den effekt som avsetts och de ska inte skapa orimliga förutsättningar för dem som arbetar i försäkringsbranschen. Regelverk och lagar ska inte heller inkräkta på arbetsgivarnas och arbetstagarnas möjligheter att utforma regler genom kollektivavtal.

Försäkringsmarknaden har goda förutsättningar till att verka i marknader som inte stannar vid landsgränser. Försäkringsbranschen i Sverige måste kunna konkurrera på samma villkor som försäkringsbolag i andra länder. Gemensamma regelverk på exempelvis EU-nivå eller bilaterala avtal är ofta nödvändiga.

Regelverk och tillämpning av dem ska präglas av hög rättssäkerhet och systemen ska vara förutsägbara. Att företrädare för dem som arbetar i branschen bereds plats för dialog och inflytande vid införande, utvärdering och förändring av regelverk är för Forena en självklarhet.

Beskattning av försäkringsverksamhet ska vara ändamålsenlig och rättvis. På grund av den internationella konkurrens som finns inom försäkringsbranschen är det önskvärt att beskattning inte leder till orimliga konkurrensvillkor mellan nationsgränser, framförallt inom EU/EFTA-området, men behov av andra bilaterala skatteöverenskommelser kan också behövas.

Digitaliseringen av försäkringsbranschen har genom lång tid lett till en, i huvudsak, positiv utveckling. För att utvecklingen ska vara fortsatt positiv krävs att digitaliseringens utmaningar hanteras med stor öppenhet av branschens intressenter. Det gäller såväl affärsmässiga, regulatoriska och etiska överväganden.

FORENA ANSER ATT

 • De kunskaper som arbetstagarna i försäkringsbranschen har är ett viktigt underlag vid beslut om nya eller förändrade regler i försäkringsbranschen.
 • De regler som bestämmer hur försäkringsverksamhet bedrivs ska ge den effekt de är avsedda för, med hänsyn tagen till så väl kunder som arbetstagare.
 • Företag som verkar inom försäkringsbranschen ska ta ett brett ansvar för att skapa en bransch med högt förtroende och långsiktigt hållbara affärsmodeller som tar hänsyn till såväl ägare, kunder, samhälle och anställda.