Samarbeten

En av Forenas uppgifter är samarbete. Vi strävar efter samarbeten med organisationer, företag och grupper där vi har gemensamma intressen.

Försäkringsbranschen omsätter nästan 6800 miljarder per år. Försäkringsbranschen är en gigantisk investerare som står för långsiktighet, stabilitet och spridning av risker. Den är både lokal och global. Riskspridningen sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. I jämförelse omsätter fordons-industrin cirka 200 miljarder. Statsbudgeten är på ungefär 1000 miljarder.

Genom samarbeten driver Forena på för att försäkrings-branschen ska investera hållbart genom att se till såväl miljö som anställda. På så sätt följer och bevakar vi regulatoriska och teknikdrivna förändringar. Stigande förväntningar från konsumenterna. De anställdas rättigheter och möjligheter att möta förnyelse och innovation.

Det är viktigt att ha goda kontakter, bland annat med aktörer inom EU:s institutioner. Genom både etablerade samarbeten och upprop kring vissa frågor bevakar och påverkar Forena regelverk och politiska beslut i syfte att stärka de försäkringsanställdas ställning och få en mer hållbar värld.

SAM­ARBETEN INOM SEK­TORN

Forena lägger mest resurser på samarbeten kopplade till försäkringsbranschen och finansmarknaden på EU-nivån. Det nordiska samarbetet mellan fackförbunden inom bank och försäkring och den nordiska samordningen i Nordic Financial Unions, NFU, är en förutsättning för det europeiska.

Genom Nordic Financial Unions, NFU, samarbetar Forena med övriga sju nordiska fackförbund inom försäkrings- och banksektorn. Nästan all lagstiftning som styr försäkringsföretagen kommer från Bryssel, en stor del är direkt bindande rättsakter i form av förordningar. NFU bevakar och påverkar förslag från de anställdas perspektiv och samordnar vår nordiska position – som Forena är med och formar. Vi ser även till intressen som inbegriper konsumenter och miljö. NFU koordinerar även de nordiska fackförbunden i den europeiska Sektorsdialogen för försäkring.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Forenas första vice Ordförande Susanne Lindberg är vice Ordförande i NFU:s styrelse.

Forena är medlem i UNI Europe Finance som är försäkringsbranschens fackliga federation för samarbete inom hela finanssektorn. UNI Europa Finance består av ungefär 100 fackförbund och 1,5 miljoner arbetstagare i Europas centralbanker, bank- och försäkringssektorer. Genom medlemskapet i UNI Europa Finance kan du som medlem få stöd när du arbetar utomlands.

Forenas förste vice ordförande Susanne Lindberg är ledamot i UNI Europa Finans Steering group.

Forena är via medlemskapet i UNI Europa Finans även medlem i det globala facket UNI Global Unions. Det är en internationell sammanslutning för cirka 900 fackförbund från olika delar av tjänstesektorn i hela världen. Det är 20 miljoner medlemmar, bland annat från försäkringsbranschen. Genom samarbetet bidrar Forena till att stärka facklig organisering och påverkar för bättre arbetsvillkor och en mer hållbar värld.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Sam­arbeten INOM Ar­bets­marknad

Forena lägger även resurser på samarbeten kopplade till sektorsövergripande frågor inom i huvudsak politikområdet arbetsmarknad. Samordningen inom Tjänstemännens centralorganisation (TCO) är central. Det innebär att vi är med och påverkar samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet.

Forena är ett av 12 fackförbund inom TCO, Tjänstemännens centralorganisation. TCO är partipolitiskt obunden. TCO:s påverkansarbete spänner över många politikområden, med fokus på arbetsmarknad. Uppdraget är vara röst åt professionella och välutbildade i arbetlivet och möta deras krav på trygghet och välfärd. Organisationen arbetar för en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Forenas förbundsordförande Anders Johansson är ledamot i TCO:s styrelse.

TCO är också med i NFS, Nordens Fackliga Samorganisation. Forena är därmed indirekt också medlem. NFS samordnar Nordens fackliga centralorganisationernas påverkan i EU med fokus på Europafacket ETUC. NFS representerar över 9 miljoner fackligt anslutna i 15 centralorganisationer.

 

ETUC (The European Trade Union Confederation), Europafacket, representerar 60 miljoner medlemmar, organiserade i 93 centralorganisationer från 41 europeiska länder. Tre av dessa är svenska TCO, LO och Saco. I ETUC är även sektors federationerna medlemmar. Forenas fackliga europeiska federation UNI Europe för tjänstesektorn är medlem.

TCO, Saco och LO har ett gemensamt Brysselkontor. Huvuduppgiften är att bevaka samarbetet i EU och stödja de tre centralorganisationerna bevakning och påverkans-arbete vid EU:s institutioner. Kontoret följer särskilt den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och andra arbetslivsfrågor. Genom att ha en gemensam, svensk linje i sektorsövergripande arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor, blir de svenska facken starkare i kontakterna med EU och i ETUC.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

The International Trade Union Confederation (ITUC), är en samarbetsorganisation som samlar världens demokratiska fackliga centralorganisationer. Från Sverige är LO, TCO och Saco medlemmar. Världsfacket ITUC representerar mer 170 miljoner anställda över hela världen.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

SAM­ARBETEN GENOM SOCIAL DIALOG

Starka parter på arbetsmarknaden och en fungerande social dialog, lokalt och centralt, är grunden för det fackliga arbetet i Sverige. Så långt det är möjligt ska arbetsvillkor regleras genom kollektivavtal, nationellt eller för den delen över landsgränser. I länder med andra arbetsmarknadsmodeller och lägre organisations-grad är förutsättningarna för att teckna kollektivavtal sämre. En viktig uppgift är därför att stärka partssamarbete, social dialog, i länder där det behövs. I länder med en lägre organisationsgrad blir lagstiftning och andra legala ramverk angelägnare. Lagstiftning som utformas på EU-nivån inom arbetsmarknadsområdet kan därför innebära förbättringar för många fler, samtidigt som den likväl behöver fungera med den svenska arbetsmarknadsmodellen där vi reglerar villkor genom kollektivavtal.

Inom den sektorsövergripande sociala dialogen träffas representanter för arbetsgivare och fackliga företrädare på EU-nivån. Förhandlingar kan ske dels mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivån, dels mellan dessa parter och EU:s institutioner. Dialogen stärker EU:s sociala dimension och är ett redskap för fackförbund att genom ETUC, Europafacket, bidra till goda arbetsvillkor och ett mer hållbart arbetsliv i hela EU.

Den sektorsövergripande sociala dialogen ger arbetsmarknadens parter rätt till inflytande över EU-kommissionens förslag på ett tidigt stadium, då det fortfarande finns möjlighet att påverka förslag till lagstiftning.

Forena bevakar och påverkar i huvudsak detta arbete genom samarbetet inom TCO.

Forena representerar medlemmarna i försäkringssektorns sociala dialog i EU. Den europeiska sektoriella sociala dialogen är en tvåpartsdialog mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som underlättas av Europeiska kommissionen. Inom detta samarbete förhandlar de sociala parterna inom försäkring kring gemensamma ställningstaganden. Det kan vara kring specifika frågor eller bredare politikområden som bedöms vara särskilt viktiga för försäkringsbranschens tillväxt och utveckling i Europa – både de anställda och företagen.

Forenas första vice ordförande Susanne Lindberg representerar Forena i Försäkringsdialogen.

SAM­ARBETEN FÖR IN­FLYTANDE över Lands­gränser

Forena jobbar för att främja gränsöverskridande samarbeten i försäkringsföretag med verksamhet i flera länder. Samarbeten mellan de fackliga organisationerna i dessa företag är viktiga för att hitta gemensamma lösningar kring arbetsvillkor och i bevakningen av strategiska förändringar.

Om ett företag har verksamhet i flera länder kan regler och procedurer för arbetstagares möjlighet till inflytande och villkor se olika ut från land till land. Det innebär att arbetstagare, inom ett och samma företag, kan behandlas olika beroende på vilket land de arbetar i. Försäkringsföretagen har en lång historik av att vara nationella till sin karaktär. Men så är inte längre fallet. Allt fler försäkringsföretag blickar utanför landets gränser och utökar sina verksamheter till flera länder.

Inom EU-rätten finns bestämmelser som stärker arbetstagarnas möjligheter till inflytande genom information och samråd över gränserna. Syftet är att harmonisera reglerna mellan medlemsländerna.

Vid de internationella försäkringsföretagen som har verksamhet i flera länder finns en laglig rätt att bygga upp samarbeten över nationsgränserna. Det sker genom att ett avtal som reglerar det gränsöverskridande inflytande i företaget träffas. Avtalet kan innebära att ett European Works Council (EWC) inrättas, men parterna har även möjlighet att komma överens om andra sätt så länge direktivet uppfylls.

Rätten att etablera EWC, ett så kallat företagsråd, ger de anställda, genom de fackliga organisationerna, information om strategiska förändringar på företaget. Det ger en möjlighet att samråda med företagsledningen i gränsöverskridande frågor. Det kan vara frågor som direkt eller indirekt kan påverka de försäkringsanställdas arbetssituation.

ÖVRIGA SAM­ARBETEN

Forenas samarbete med LO-TCO Rättsskydd innebär att medlemmar kan få juridisk hjälp och biträda i rättsliga angelägenheter. LO-TCO Rättsskydd ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Det huvudsakliga uppdraget är att driva rättsliga processer i domstolar.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

KON­TAKT FÖR SAM­ARBETEN

På Forenas kansli är det Hanna Wallinder som jobbar med samarbeten kopplade till internationella frågor med fokus på Europa. Vill du veta mer om Forenas samarbeten och aktuella frågor, kan du kontakta henne, telefon 08-791 17 07, e-post hanna.wallinder(a)forena.se.