Sjuklön och ersättning

När du är sjuk får du ersättning från olika håll.

Febertermometer

Hur mycket du får i ersättning beror på din lön, hur länge du är sjuk och om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Ersättningen du kan få är:

  • Sjuklön från arbetsgivare.
  • Sjukpenning från Försäkringskassan.
  • Sjukersättning från arbetsgivare.
  • Sjukpension via din tjänstepension.

Sjuklön

När du är sjuk får du under de två första veckorna av sjukskrivningen ersättning från din arbetsgivare, så kallad sjuklön. Sjuklönen är 80 procent av din lön.

Sjuklöneperioden inleds med ett karensavdrag som motsvarar sjuklön för 20% av en genomsnittlig veckoarbetstid. För dig som arbetar lika många timmar varje dag blir karensavdraget lika stort som vid den gamla karensdagen. Om du däremot är sjuk en del av din arbetsdag, kommer karensavdrag även göras nästkommande arbetsdag för resterande tid tills du fått avdrag som motsvarar fullt karensavdrag.

Arbetar du oregelbundna tider så är karensavdraget lika stort oavsett vilken dag du faktiskt är sjuk.

SJUK­­­PEN­NING

Från och med sjukdomsdag 15 har du rätt till sjukpenning på normalnivå från Försäkringskassan. Hel sjukpenning på normalnivå är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst(SGI) och den betalas ut i maximalt 364 dagar. Därefter kan du ansöka om att få sjukpenning på fortsättningsnivå, som är något lägre, 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Den kan betalas ut i 550 dagar. 

Har du en allvarlig sjukdom, kan du ha rätt till fler dagar med sjukpenning på normalnivå.

SJUK­­ERSÄTT­NING

Tack vare Forenas kollektivavtal får du mer än bara sjukpenning från Försäkringskassan från och med den 15:e sjukdagen. Förutom 80 procent av lönen i sjukpenning, får du ytterligare tio procent av lönen i sjukersättning från din arbetsgivare. Sjukersättningen får du till och med den 90:e sjukdagen. På så sätt får du 90 procent av din lön under sjukdagarna 15-90.

Tjänar du mer än 10 prisbasbelopp (motsvarar en månadslön på 40 250 kronor år 2022) är sjuklönen från arbetsgivaren 90 procent på lönedelen över 10 prisbasbelopp.

SJUK­­PEN­SION

Från och med dag 91 betalar arbetsgivaren inte längre sjukersättning. Då får du i stället, tack vare Forenas tjänstepensionsavtal, så kallad sjukpension. Den är lika stor som sjukersättningen, det vill säga 10 procent av din lön upp till 10 prisbasbelopp (motsvarar en månadslön på 43 750 kronor år 2023). Tjänar du mer än så, är ersättningen på de högre lönedelarna 65 procent.

Sjukpension får du som längst i 360 dagar på lön under 10 prisbasbelopp under förutsättning att du får sjukpenning från Försäkringskassan. Tjänar du mer än 43 750 kronor per månad, kan du få ersättning för en längre period.

KONTAKTA FÖR­SÄKRINGS­­KASSAN

För att få mer information om sjuklön, sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst ska du kontakta Försäkringskassan.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.