Tjänste­pension

Det bästa du kan göra för din pension är att arbeta på ett företag som har kollektivavtal om tjänstepension.

Spargris

Tjänstepensionen är en förmån som Forena har förhandlat fram – och den gör stor skillnad. Jobbar du i 40 år kan du tjäna ihop så mycket som en miljon kronor till din tjänstepension!

Det finns många olika tjänstepensionsavtal på arbetsmarknaden. Försäkringsbranschen har två avtal. Dels FTP 17, där FTP står för Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan och 17 betyder att det gäller från år 2017. Detta avtal omfattar de flesta anställda inom försäkringsbranschen. Dels KTP som omfattar anställda inom Folksam gruppen där bland annat Folksam, KPA och Tre Kronor ingår. KTP står för Kooperationens tilläggspension. För att omfattas av FTP 17 ska din arbetsgivare vara medlem i FAO (Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation) eller ha hängavtal med Forena. Arbetsgivarorganisationen som förhandlar KTP-planen heter Fremia (tidigare KFO).  

FTP och KTP – två avtal med stora likheter

Både FTP och KTP består av två system eller avdelningar som de också kallas. Forenas tjänstepensionsavtal består av två system (avdelningar) – FTP 1 och KTP 1 samt FTP 2 och KTP 2.  Skillnaden mellan avdelningarna är att 1:orna är premiebestämda och 2:orna är förmånsbestämda. Vilken avdelning du tillhör avgörs av ditt födelseår.

Generellt kan man säga att äldre anställda har en förmånsbestämd tjänstepension, och yngre har en premiebestämd. Den förmånsbestämda tjänstepensionen kommer på sikt att försvinna – men först när alla som omfattas av den har gått i pension.

En premiebestämd pension betyder att det på förhand är bestämt hur stor premie som betalas in till pensionen. Arbetsgivaren betalar in en viss procent av din lön, och du som anställd bestämmer själv hur pengarna ska placeras i olika försäkringar. Hur stor pensionen blir, beror på hur mycket pengar som betalats in, hur hög avkastningen varit, samt hur höga avgifter man har betalat för försäkringarna. För FTP 1 är premien 5,3 procent för löner upp till under 7,5 inkomstbasbelopp (41 750 kr/mån) och för KTP 1 är motsvarande premie 5,7 procent. På löndelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 31 procent för FTP1 och 31,3 procent för KTP 1.

Är du född den 1 juli 1978 eller senare, tillhör du KTP 1 ifall du arbetar inom Folksam gruppen. Arbetar du ett annat försäkringsbolag och är född 1972 eller senare tillhör du FTP1. 

Förmånsbestämd betyder att det är själva förmånen som är bestämd – du är alltså garanterad en viss storlek på din pension. Det brukar anges som en viss procent av den lön du har då du går i pension. Hur länge du har arbetat spelar också roll – har du inte jobbat så länge, räknas det av från pensionens storlek.

Är du född den 30 juni 1978 eller tidigare tillhör du KTP 2 ifall du arbetar inom Folksam gruppen. Arbetar du på ett annat försäkringsbolag och är född 1972 eller tidigare tillhör du FTP2.

FTP 1

Den här formen av tjänstepension har du som är född 1972 och senare.

När du fyller 25 år börjar din arbetsgivare att betala in premier till din tjänstepension.

Det görs så länge du arbetar, men längst till den månad du fyller 65 år.

FTP 1 är en premiebaserad tjänstepension. Det betyder att storleken på den premie som betalas in är bestämd. Pensionen blir sedan så stor, som de inbetalda, förvaltade pengarna räcker till. Det finns många faktorer som påverkar storleken av en premiebestämd tjänstepension:

 • Hur mycket du har arbetat mellan 25 och 65 års ålder.
 • Hur hög lön du har haft.
 • Hur pengarna har placerats (avkastning, skatter och avgifter påverkar hur pengarna växer i värde).
 • Från vilken ålder du väljer att ta ut din pension.
 • Om du har valt till efterlevandeskydd.

Tänk på att premier som betalas in tidigt i livet är "mer värda" eftersom de har längre tid att växa på, än de som betalts in i slutet av yrkeslivet. Jobbar du inget alls, betalas det inte heller in några premier.

Lönen avgör premiens storlek

Det är din lön som avgör hur stor premie arbetsgivaren betalar till din tjänstepension. Premien betalas in månad för månad och beräknas på ”kontant bruttolön”. Det betyder att till exempel övertidsersättning är pensionsgrundande. Det betyder också att premien kan variera från månad till månad.

Premien är 5,5 procent av din lön, upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 44 375 kronor år 2022). På eventuella lönedelar därutöver är premien 31,3 procent.

Premiebefrielse

FTP-planen innehåller en försäkring om premiebefrielse för arbetsgivaren. Kan du inte jobba på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet, får du ändå premier inbetalda till din tjänstepension.

Om du fick en miljon kronor att förvalta, skulle du då fundera något på hur du bäst skulle placera dem?

Tidigare har du som anställd inte behövt engagera dig så mycket i din tjänstepension. Men med den premiebestämda tjänstepensionen som infördes för några år sedan, har du som individ ett större ansvar: du avgör själv hur pengarna ska förvaltas. Är du förvärvsarbetande när du är 25 år, kommer du att tjäna in pengar till din tjänstepension under 40 år. Det blir mycket pengar till slut - kanske en miljon!

Svarade du ja på frågan längst upp, är det självklart att du ska fundera på hur din tjänstepension ska förvaltas.

Du bestämmer själv hur pengarna placeras

Hur stor premie som betalas in till din tjänstepension varje månad, beror på hur mycket du tjänar. Hur pensionskapitalets värde utvecklas, påverkar du själv genom att välja förvaltare och sparform.

Hälften av premien måste du placera i "en trygg sparform", i det här fallet en traditionell pensionsförsäkring hos ett försäkringsbolag. I en sådan försäkring placeras premierna i räntebärande värdepapper, aktier och/eller fastigheter. Det är ett tryggt sparande som ger ett garanterat pensionsbelopp.

Du kan välja de här bolagen för en traditionell försäkring:

 • Alecta
 • AMF
 • Skandia Liv

Den andra halvan av premien kan du placera i antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring eller hälften/hälften. Fondförsäkring ger möjlighet till högre avkastning men innebär en större risk. Med fondförsäkring tar du själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas.

De här bolagen kan du välja för fondförsäkring:

 • AMF
 • Danica Pension
 • Handelsbanken Liv
 • Länsförsäkringar Fondliv
 • SEB Trygg Liv
 • Skandia Liv
 • Swedbank Försäkring

Hur stora avgifterna är för respektive bolag och försäkring ser du på Valcentralens hemsida.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Du väljer hos Valcentralen

Skandikon är valcentral för FTP 1. De sköter all administration kring valen och premierna. Arbetsgivaren betalar in din premie till Skandikon, som sedan ser till att den hamnar hos den/de bolag du valt. Din arbetsgivare kan inte kontrollera hur du väljer!

All information om hur du rent praktiskt går tillväga för att välja, får du på Valcentralens hemsida. Du loggar in där med din e-legitimation.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Om du inte väljer

Avstår du från att välja placering för din premie hamnar den automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring i Alecta, utan återbetalningsskydd och utan möjlighet att välja förstärkt familjeskydd.

Om du vill ändra ditt val

Är du inte nöjd med ditt val av bolag och försäkringsform, kan du när som helst göra ett nytt val. Då väljer du  hur dina framtida premier ska placeras. Ditt redan intjänade pensionskapital flyttas inte automatiskt, utan du måste då även genomföra en kapitalflytt om du vill flytta pengarna till ett nytt bolag.

Efterlevandeskydd är en slags försäkring som innebär att din familj får ta del av din intjänade ålderspension när du dör.

Det finns två sorters efterlevandeskydd: återbetalningsskydd och familjeskydd.

För att kunna köpa till återbetalningsskydd och förstärkt familjeskydd, måste du först välja hur din premie ska placeras.

Återbetalningsskydd

Med ett återbetalningsskydd får din förmånstagare ta del av din pension, om du dör innan hela ditt pensionskapital har betalats ut. Hur mycket pengar förmånstagaren får, beror på hur stort pensionskapital du har tjänat in. 

 • Avlider du innan du har börjat ta ut din pension, betalas pengarna ut som månatlig efterlevandepension under fem års tid.
 • Om du avlider sedan du har börjat ta ut pension, övergår de återstående utbetalningarna till förmånstagaren.

Familjeskydd

I FTP 12 ingår ett obligatoriskt familjeskydd från 18 års ålder. Det obligatoriska familjeskyddet betalas ut i fem år, om du dör mellan 18 och 65 års ålder. Hur mycket pengar som betalas ut, beror på din ålder – ju lägre ålder desto högre belopp. 

Du kan välja till ett förstärkt familjeskydd, som gör att dina anhöriga får mer pengar om du dör i förtid. Det förstärkta familjeskyddet bekostar du själv, genom ett avdrag från den egna pensionspremien. Hur hög kostnaden blir beror på hur gammal du är när du tecknar försäkringen. 

Du väljer försäkringsbelopp på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp och utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20. 

Behöver du välja till efterlevandeskydd?

Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen blir för familjen om en inkomst försvinner på grund av dödsfall.  Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut från individ till individ, därför är det viktigt att göra ett aktivt val. Är du ensamstående utan barn har du inte samma behov av efterlevandeskydd, som den som har små barn och stor försörjningsbörda.

Förmånstagare till efterlevandeskydd är i första hand make/maka, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn. Ordningsföljden kan ändras genom att du skriver ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett hämtar du på Valcentralens webbplats.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Väljer du till efterlevandeskydd blir din pension lägre, eftersom kostnaden tas från din premie.

Genom din tjänstegrupplivförsäkring har du ett bra efterlevandeskydd. Väg in värdet av det, innan du köper till efterlevandeskydd till din tjänstepension.

Du väljer placering för din pensionspremie hos Valcentralen. Du loggar in där med din e-legitimation.

Här är en sammanfattning av de olika val du ska göra.

Välj sparform

Det finns två olika typer av försäkringar du kan placera pengarna i: traditionell försäkring och fondförsäkring. Du bestämmer själv vilken som passar dig bäst.

Halva premien måste placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Den andra halvan kan du dela upp i två halvor och placera i traditionell försäkring och/eller fondförsäkring.

Välj vilket eller vilka bolag som ska förvalta premien

Det finns flera olika bolag att välja på i FTP 1. Vilka avgifter de tar för att förvalta dina premier ser du på Valcentralens webbplats.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får ta del av det pensionskapital som finns kvar i din försäkring när du dör.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du något högre pension eftersom du då är med och delar på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

För att kunna välja till återbetalningsskydd måste du först välja placering för din premie.

Välj om du vill ha förstärkt familjeskydd

I FTP-planen ingår ett familjeskydd, som arbetsgivaren bekostar. Det betalas ut till din familj i 5 år om du avlider innan du fyllt 65 år. Hur stort beloppet blir beror på din ålder när du avlider.

Du kan välja att förstärka familjeskyddet, så att din familj får mer pengar om du dör i förtid. Kostnaden för förstärkt familjeskydd beror på din ålder när försäkringen tecknas, hur högt familjeskydd du vill ha och hur länge du vill att ersättningen ska betalas ut. Hur hög kostnaden blir för dig, kan du se om du loggar in på Valcentralens webbplats.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

För att kunna välja förstärkt familjeskydd måste du först välja placering för din premie.

FTP 2

Den här formen av tjänstepension har du som är född 1971 och tidigare.

I en förmånsbestämd pension är det storleken på förmånen – pensionen – som är bestämd.

Hur hög din pension blir beror på din slutlön och hur länge du har arbetat. För att få ut maximal pension behöver du ha arbetat heltid i minst 30 år (360 månader) efter det att du fyllt 28 år. Om du arbetar kortare tid än 30 år så minskas pensionen i förhållande till det antal månader som saknas för att du ska komma upp i 30 år.

Pensionens storlek beräknas utifrån din slutlön. På lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 44 375 kronor år 2022) blir pensionen tio procent. På lönedelar mellan 7,5 och 20 basbelopp blir pensionen 65 procent. Tjänar du mer än så, blir pensionen 32,5 procent på lönedelar mellan 20 och 30 basbelopp.

Det har betydelse om du jobbar hel- eller deltid när du går i pension, eftersom tjänstepensionens storlek styrs av din slutlön. Om du har arbetat heltid hela livet, men väljer att trappa ner och jobba halvtid de sista åren, så blir även din tjänstepension "halv".

Det finns många faktorer som påverkar storleken för en förmånsbaserad tjänstepension:

 • Hur hög lön du har när du fyller 65 år (din slutlön).
 • Hur länge du har arbetat.
 • Från vilken ålder du väljer att ta ut din pension.
 • Hur du har placerat din FTPK.
 • Om du valt efterlevandeskydd.

Går du ner i arbetstid de sista åren före pensioneringen får du en lägre pension, eftersom du får en lägre slutlön.

DELTIDSPEN­SION

Från och med 1 januari 2017 kan du dock med sex månaders varsel ansöka om att gå ner i arbetstid från 62 års ålder, så kallad deltidspension, utan att detta påverkar den förmånsbestämda tjänstepensionen. Ansökan ska ske skriftligen senast sex månader innan du vill gå ner i arbetstid och du ska få besked av arbetsgivaren inom två månader från det att ansökan mottogs. Om arbetsgivaren efter en objektiv bedömning konstaterar att ett beviljande av ansökan skulle innebära en beaktansvärd störning i verksamheten kan ansökan avslås.

FTPK – DU BESTÄMMER SJÄLV

I FTP 2 ingår en kompletterande pension, FTPK, som är premiebaserad. Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie som motsvarar två procent av din lön. Du väljer själv hur premien ska placeras. Genom att göra ett val har du möjlighet att själv påverka storleken på din pension.

HÖGRE PENSIONS­PRE­MIER FRÅN ÅR 2017

Forena har kommit överens med arbetsgivarorganisationen FAO att avsättningen till tjänstepensionen ska öka under fem år (2017-2021), från dagens 2,0 procent till 2,9 procent.

En del av din pension kallas för FTPK. Det är en kompletterande pension som är premiebestämd. Den får du utöver den förmånsbestämda pensionen.

FTPK börjar du tjäna in från 28 års ålder. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie som motsvarar två procent av din lön, men du bestämmer själv hur premien ska förvaltas. Genom att göra ett val har du möjlighet att påverka storleken på en del av din tjänstepension. Du kan välja en traditionell försäkring eller fondförsäkring.

I en traditionell försäkring placeras premierna i räntebärande värdepapper, aktier och/eller fastigheter. Det är ett tryggt sparande som ger ett garanterat pensionsbelopp.

Du kan välja de här bolagen för en traditionell försäkring:

 • Alecta
 • AMF
 • Skandia Liv

I en fondförsäkring bestämmer du själv vilka fonder du vill placera din FTPK-premie i. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas.

De här bolagen kan du välja för fondförsäkring:

 • AMF
 • Danica Pension
 • Handelsbanken Liv
 • Länsförsäkringar Fondliv
 • SEB Pension & Försäkring
 • Skandia Liv
 • Swedbank försäkring

Hur stora avgifterna är för respektiva bolag ser du på Valcentralens webbplats.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Om du inte väljer

Gör du inget aktivt FTPK-val placeras premien automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring i Alecta, utan återbetalningsskydd och utan möjlighet att välja till förstärkt familjeskydd.

Om du vill ändra ditt val

Är du inte nöjd med ditt val av bolag och försäkringsform, kan du när som helst göra ett nytt val. Då väljer du hur dina framtida premier ska placeras. Ditt redan intjänade pensionskapital flyttas inte automatiskt, utan du måste då även genomföra en kapitalflytt om du vill flytta pengarna till ett nytt bolag. 

Både du och din familj får extra trygghet genom tjänstepensionsavtalet, vid till exempel sjukdom och dödsfall.

Särskild barnpension

Om du har barn som är under 20 år när du dör, får de särskild barnpension. Barnpension ges på lönedelar upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp (motsvarar en månadslön på 30 813 kronor år 2022). Barnpensionens storlek beror på antalet barn och din lön.

Familjepension

Familjepension betalas ut till din familj när du dör. Den beräknas på den del av lönen som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Familjepension betalas livsvarigt till make/maka, registrerad partner och sambo (men upphör vid till exempel omgifte) och till dess att barnen fyller 20 år. Familjepensionens storlek beror på din lön och antalet barn.

Avstå från familjepension – öka din FTPK

Du har möjlighet att avstå från framtida intjänande av familjepension. I stället sätts premien in i din FTPK. Detta gör att du själv får en högre ålderspension – hur mycket går inte att säga, eftersom det beror på hur din FTPK placeras och växer. Väljer du att avstå från framtida intjänande av familjepension, gäller valet för all framtid och går inte att ångra i efterhand.

Sjukpension och premiebefrielse

Vid långvarig sjukdom har du rätt till sjukpension. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att din totala ersättning blir 90 procent av din inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp.

FTP-planen innehåller en försäkring om premiebefrielse för arbetsgivaren. Kan du inte jobba på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet, får du ändå premier inbetalda till din FTPK.

Efterlevandeskydd är en slags försäkring som innebär att din familj får ta del av din intjänade FTPK när du dör.

Det finns två sorters efterlevandeskydd: återbetalningsskydd och familjeskydd.  

För att kunna köpa till återbetalningsskydd och förstärkt familjeskydd, måste du först välja placering för din FTPK.

Återbetalningsskydd

Med ett återbetalningsskydd får din förmånstagare ta del av din FTPK, om du dör innan hela ditt FTPK-kapital har betalats ut. Hur mycket pengar förmånstagaren får, beror på hur stort pensionskapital du har tjänat ihop. 

 • Avlider du innan du har börjat ta ut din pension, betalas pengarna ut som månatlig efterlevandepension under fem års tid.
 • Om du avlider sedan du har börjat ta ut pension, övergår de återstående utbetalningarna till förmånstagaren.

Familjeskydd

I FTP 2 ingår ett obligatoriskt familjeskydd, som arbetsgivaren bekostar. Familjeskyddet betalas ut till din förmånstagare, om du dör innan du fyller 65 år. 

Du kan välja till ett förstärkt familjeskydd, som gör att dina anhöriga får mer pengar om du dör i förtid. Det förstärkta familjeskyddet bekostar du själv, genom ett avdrag från den egna pensionspremien. Hur hög kostnaden blir beror på hur gammal du är när du tecknar försäkringen. 

Du väljer försäkringsbelopp på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp och utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år.  

Behöver du välja till efterlevandeskydd?

Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen blir för familjen om en inkomst försvinner på grund av dödsfall. Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut från individ till individ, därför är det viktigt att göra ett aktivt val. Är du ensamstående utan barn har du inte samma behov av efterlevandeskydd, som den som har små barn och stor försörjningsbörda.

Förmånstagare till efterlevandeskydd är i första hand make/maka, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn. Ordningsföljden kan ändras genom att du skriver ett särskilt förmånstagarförordnande.

Väljer du till efterlevandeskydd blir din pension lägre, eftersom kostnaden tas från din premie.

Genom din grupplivförsäkring kan du ha ett bra efterlevandeskydd. Väg in värdet av det, innan du köper till efterlevandeskydd till din tjänstepension.

Du gör alla dina val hos Valcentralen. Du loggar in där med din e-legitimation.

Här är en sammanfattning av de val du ska göra.

Välj sparform för din FTPK

Det finns två olika typer av försäkringar du kan placera pengarna i: traditionell försäkring och fondförsäking. Du bestämmer själv vilken som passar dig bäst.

Välj försäkringsbolag som ska förvalta premien

Det finns flera bolag att välja på som kan förvalta dina FTPK-premier. Vilka avgifter de tar för att förvalta din FTPK ser du på Valcentralens webbplats. Hela premien måste placeras hos ett bolag.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får ta del av det pensionskapital som finns kvar i din försäkring när du dör.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du något högre pension eftersom du då är med och delar på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Återbetalningsskyddet gäller hela din FTPK. Om du väljer till eller bort återbetalningsskydd gäller valet inte bara den försäkring du betalar premier till i dag, utan alla FTPK-försäkringar som du har kapital i.

För att kunna välja till återbetalningsskydd måste du först välja placering för din FTPK-premie.

Välj om du vill ha förstärkt familjeskydd

I FTP-planen ingår ett familjeskydd, som arbetsgivaren bekostar. Familjeskyddet betalar ut till din förmånstagare om du dör innan du fyller 65 år. Storleken på familjeskyddet är två förhöjda prisbasbelopp per år (96 600 kronor år 2020) och det betalas ut månadsvis i fem år.

Du kan välja att förstärka familjeskyddet, så att din familj får mer pengar om du dör i förtid. Kostnaden för förstärkt familjeskydd beror på hur gammal du är när premien betalas in, hur högt familjeskydd du vill ha och hur länge du vill att ersättningen ska betalas ut.

För att kunna välja förstärkt familjeskydd måste du först välja placering för din FTPK-premie.

Som medlem i Forena får du

 • Råd och juridisk hjälp om du får problem på jobbet
 • En av Sveriges bästa inkomstförsäkringar
 • Lönestatistik för hela försäkringsbranschen

KTP 1

Den här formen av tjänstepension har du som är född 1 juli 1978 och senare.

När du fyller 25 år börjar din arbetsgivare att betala in premier till din tjänstepension.

Det görs så länge du arbetar, men längst till den månad du fyller 65 år.

KTP 1 är en premiebaserad tjänstepension. Det betyder att storleken på den premie som betalas in är bestämd. Pensionen blir sedan så stor, som de inbetalda, förvaltade pengarna räcker till. Det finns många faktorer som påverkar storleken av en premiebestämd tjänstepension:

 • Hur mycket du har arbetat mellan 25 och 65 års ålder.
 • Hur hög lön du har haft.
 • Hur pengarna har placerats (avkastning, skatter och avgifter påverkar hur pengarna växer i värde).
 • Från vilken ålder du väljer att ta ut din pension.
 • Om du har valt till efterlevandeskydd.

Tänk på att premier som betalas in tidigt i livet är "mer värda" eftersom de har längre tid att växa på, än de som betalts in i slutet av yrkeslivet. Jobbar du inget alls, betalas det inte heller in några premier.

LÖNEN AVGÖR PREMIENS STORLEK

Det är din lön som avgör hur stor premie arbetsgivaren betalar till din tjänstepension. Premien betalas in månad för månad och beräknas på ”kontant bruttolön”. Det betyder att till exempel övertidsersättning är pensionsgrundande. Det betyder också att premien kan variera från månad till månad.

Premien är 5,7 procent av din lön, upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 41 750 kronor år 2020). På lönedelarna över det beloppet är premien 31,3 procent.

PREMIE­BE­FRI­ELSE

KTP-planen innehåller en försäkring om premiebefrielse för arbetsgivaren. Kan du inte jobba på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet, får du ändå premier inbetalda till din tjänstepension.

Efterlevandeskydd är en slags försäkring som innebär att din familj får ta del av din intjänade ålderspension när du dör.

Det finns två sorters efterlevandeskydd: återbetalningsskydd och familjeskydd.

För att kunna köpa till återbetalningsskydd och förstärkt familjeskydd, måste du först välja hur din premie ska placeras.

ÅTERBE­TAL­NINGS­SKYDD

Med ett återbetalningsskydd får din förmånstagare ta del av din pension, om du dör innan hela ditt pensionskapital har betalats ut. Hur mycket pengar förmånstagaren får, beror på hur stort pensionskapital du har tjänat in. 

 • Avlider du innan du har börjat ta ut din pension, betalas pengarna ut som månatlig efterlevandepension under fem års tid.
 • Om du avlider sedan du har börjat ta ut pension, övergår de återstående utbetalningarna till förmånstagaren.

FAMIL­JE­SKYDD

I KTP 1 ingår ett obligatoriskt familjeskydd från 18 års ålder. Det obligatoriska familjeskyddet betalas ut i fem år, om du dör mellan 18 och 65 års ålder. Hur mycket pengar som betalas ut, beror på din ålder – ju lägre ålder desto högre belopp. 

Du kan välja till ett förstärkt familjeskydd, som gör att dina anhöriga får mer pengar om du dör i förtid. Det förstärkta familjeskyddet bekostar du själv, genom ett avdrag från den egna pensionspremien. Hur hög kostnaden blir beror på hur gammal du är när du tecknar försäkringen. 

Du väljer försäkringsbelopp på 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp och utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20. 

BEHÖVER DU VÄLJA TILL EFTER­LE­VAN­DE­SKYDD?

Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen blir för familjen om en inkomst försvinner på grund av dödsfall.  Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut från individ till individ, därför är det viktigt att göra ett aktivt val. Är du ensamstående utan barn har du inte samma behov av efterlevandeskydd, som den som har små barn och stor försörjningsbörda.

Förmånstagare till efterlevandeskydd är i första hand make/maka, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn. Ordningsföljden kan ändras genom att du skriver ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett hämtar du på folksam.se eller kontaktar deras Kundservice.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Väljer du till efterlevandeskydd blir din pension lägre, eftersom kostnaden tas från din premie.

Genom din tjänstegrupplivförsäkring har du ett bra efterlevandeskydd. Väg in värdet av det, innan du köper till efterlevandeskydd till din tjänstepension.

Om du fick en miljon kronor att förvalta, skulle du då fundera något på hur du bäst skulle placera dem?

Tidigare har du som anställd inte behövt engagera dig så mycket i din tjänstepension. Men med den premiebestämda tjänstepensionen som infördes för några år sedan, har du som individ ett större ansvar: du avgör själv hur pengarna ska förvaltas. Är du förvärvsarbetande när du är 25 år, kommer du att tjäna in pengar till din tjänstepension under 40 år. Det blir mycket pengar till slut - kanske en miljon!

Svarade du ja på frågan längst upp, är det självklart att du ska fundera på hur din tjänstepension ska förvaltas.

DU BESTÄMMER SJÄLV HUR PENG­ARNA PLACERAS

Hur stor premie som betalas in till din tjänstepension varje månad, beror på hur mycket du tjänar. Hur pensionskapitalets värde utvecklas, påverkar du själv genom att välja förvaltare och sparform.

Hälften av premien måste du ha placerad i "en trygg sparform", i det här fallet en traditionell pensionsförsäkring hos Folksam. I en sådan försäkring placeras premierna i räntebärande värdepapper, aktier och/eller fastigheter. Det är ett tryggt sparande som ger ett garanterat pensionsbelopp.

Den andra halvan av premien kan du placera i fondförsäkring. Fondförsäkring ger möjlighet till högre avkastning men innebär en större risk. Med fondförsäkring tar du själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. Folksam erbjuder ett utbud av fonder och fondval gör du genom att logga in på dina sidor hos Folksam.se.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

OM DU INTE VÄLJER

Avstår du från att välja placering för din premie hamnar den automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring i Folksam, utan återbetalningsskydd.

OM DU VILL ÄNDRA DITT VAL

Är du inte nöjd med ditt val av försäkringsform, kan du när som helst göra ett nytt val. Då väljer du hur dina framtida premier ska placeras. Ditt redan intjänade pensionskapital flyttas inte automatiskt, utan du måste då även genomföra en kapitalflytt om du vill flytta pengarna till en ny fond eller traditionell försäkring hos Folksam.

KTP 2

I en förmånsbestämd pension är det storleken på förmånen – pensionen – som är bestämd.

Hur hög din pension blir beror på din slutlön och hur länge du har arbetat. För att få ut maximal pension behöver du ha arbetat heltid i minst 30 år (360 månader) efter det att du fyllt 28 år. Om du arbetar kortare tid än 30 år så minskas pensionen i förhållande till det antal månader som saknas för att du ska komma upp i 30 år.

Pensionens storlek beräknas utifrån din slutlön. På lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 41 750 kronor år 2020) blir pensionen tio procent. På lönedelar mellan 7,5 och 20 basbelopp blir pensionen 65 procent. Tjänar du mer än så, blir pensionen 32,5 procent på lönedelar mellan 20 och 30 basbelopp.

Det har betydelse om du jobbar hel- eller deltid när du går i pension, eftersom tjänstepensionens storlek styrs av din slutlön. Om du har arbetat heltid hela livet, men väljer att trappa ner och jobba halvtid de sista åren, så blir även din tjänstepension "halv".

Det finns många faktorer som påverkar storleken för en förmånsbaserad tjänstepension:

 • Hur hög lön du har när du fyller 65 år (din slutlön).
 • Hur länge du har arbetat.
 • Från vilken ålder du väljer att ta ut din pension.
 • Hur du har placerat din KTPK.
 • Om du valt efterlevandeskydd.

Går du ner i arbetstid de sista åren före pensioneringen får du en lägre pension, eftersom du får en lägre slutlön.

DELTIDSPEN­SION

Från och med 1 januari 2017 kan du dock med sex månaders varsel ansöka om att gå ner i arbetstid från 62 års ålder, så kallad deltidspension, utan att detta påverkar den förmånsbestämda tjänstepensionen. Ansökan ska ske skriftligen senast sex månader innan du vill gå ner i arbetstid och du ska få besked av arbetsgivaren inom två månader från det att ansökan mottogs. Om arbetsgivaren efter en objektiv bedömning konstaterar att ett beviljande av ansökan skulle innebära en beaktansvärd störning i verksamheten kan ansökan avslås.

KTPK – DU BESTÄMMER SJÄLV

I KTP 2 ingår en kompletterande pension, KTPK, som är premiebaserad. Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie som motsvarar 3,1 procent av din lön. Du väljer själv hur premien ska placeras. Genom att göra ett val har du möjlighet att själv påverka storleken på din pension.

En del av din pension kallas för KTPK. Det är en kompletterande pension som är premiebestämd. Den får du utöver den förmånsbestämda pensionen.

KTPK börjar du tjäna in från 28 års ålder. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie som motsvarar 3,1 procent av din lön, men du bestämmer själv hur premien ska förvaltas. Genom att göra ett val har du möjlighet att påverka storleken på en del av din tjänstepension. Du kan välja en traditionell försäkring eller fondförsäkring.

I en traditionell försäkring placeras premierna i räntebärande värdepapper, aktier och/eller fastigheter. Det är ett tryggt sparande som ger ett garanterat pensionsbelopp.

I en fondförsäkring bestämmer du själv vilka fonder du vill placera din KTPK-premie i. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas.

OM DU INTE VÄLJER

Gör du inget aktivt KTPK-val placeras premien automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring hos Folksam, utan återbetalningsskydd.

OM DU VILL ÄNDRA DITT VAL

Är du inte nöjd med ditt val av försäkringsform, kan du när som helst göra ett nytt val. Då väljer du hur dina framtida premier ska placeras. Ditt redan intjänade pensionskapital flyttas inte automatiskt, utan du måste då även genomföra en kapitalflytt om du vill flytta pengarna till en ny fond eller traditionell försäkring hos Folksam.

Både du och din familj får extra trygghet genom tjänstepensionsavtalet, vid till exempel sjukdom och dödsfall.

SÄRSKILD BARN­PEN­SION

Om du har barn som är under 20 år när du dör, får de särskild barnpension. Barnpension ges på lönedelar upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp (motsvarar en månadslön på 29 563 kronor år 2020). Barnpensionens storlek beror på antalet barn och din lön.

FAMIL­JE­PEN­SION

Familjepension betalas ut till din familj när du dör. Den beräknas på den del av lönen som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Familjepension betalas livsvarigt till make/maka, registrerad partner och sambo (men upphör vid till exempel omgifte) och till dess att barnen fyller 20 år. Familjepensionens storlek beror på din lön och antalet barn.

AVSTÅ FRÅN FAMIL­JE­PEN­SION – ÖKA DIN FTPK

Du har möjlighet att avstå från framtida intjänande av familjepension. I stället sätts premien in i din KTPK. Detta gör att du själv får en högre ålderspension – hur mycket går inte att säga, eftersom det beror på hur din KTPK placeras och växer. Väljer du att avstå från framtida intjänande av familjepension, gäller valet för all framtid och går inte att ångra i efterhand.

SJUK­PEN­SION OCH PREMIE­BE­FRI­ELSE

Vid långvarig sjukdom har du rätt till sjukpension. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att din totala ersättning blir 90 procent av din inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp.

KTP-planen innehåller en försäkring om premiebefrielse för arbetsgivaren. Kan du inte jobba på grund av sjukdom, olycksfall eller föräldraledighet, får du ändå premier inbetalda till din KTPK.

Efterlevandeskydd är en slags försäkring som innebär att din familj får ta del av din intjänade KTPK när du dör.

Det finns två sorters efterlevandeskydd: återbetalningsskydd och familjeskydd.  

För att kunna köpa till återbetalningsskydd och förstärkt familjeskydd, måste du först välja placering för din FTPK.

ÅTERBE­TAL­NINGS­SKYDD

Med ett återbetalningsskydd får din förmånstagare ta del av din FTPK, om du dör innan hela ditt FTPK-kapital har betalats ut. Hur mycket pengar förmånstagaren får, beror på hur stort pensionskapital du har tjänat ihop. 

 • Avlider du innan du har börjat ta ut din pension, betalas pengarna ut som månatlig efterlevandepension under fem års tid.
 • Om du avlider sedan du har börjat ta ut pension, övergår de återstående utbetalningarna till förmånstagaren.

FAMIL­JE­SKYDD

I KTP 2 ingår ett obligatoriskt familjeskydd på två förhöjda prisbasbelopp (motsvarar 8 050 kronor per månad 2020) som utbetalas under fem år. Familjeskyddet betalas ut till din förmånstagare, om du dör innan du fyller 65 år. 

BEHÖVER DU VÄLJA TILL EFTER­LE­VAN­DE­SKYDD?

Det är viktigt att tänka på hur den ekonomiska situationen blir för familjen om en inkomst försvinner på grund av dödsfall. Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut från individ till individ, därför är det viktigt att göra ett aktivt val. Är du ensamstående utan barn har du inte samma behov av efterlevandeskydd, som den som har små barn och stor försörjningsbörda.

Förmånstagare till efterlevandeskydd är i första hand make/maka, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn. Ordningsföljden kan ändras genom att du skriver ett särskilt förmånstagarförordnande.

Väljer du till efterlevandeskydd blir din pension lägre, eftersom kostnaden tas från din premie.

Genom din grupplivförsäkring kan du ha ett bra efterlevandeskydd. Väg in värdet av det, innan du köper till efterlevandeskydd till din tjänstepension.

Du gör alla dina val hos via dina sidor hos folksam.se. Du loggar in där med din e-legitimation.

Här är en sammanfattning av de val du ska göra.

VÄLJ SPAR­FORM FÖR DIN KTPK

Det finns två olika typer av försäkringar du kan placera pengarna i: traditionell försäkring och fondförsäking. Du bestämmer själv vilken som passar dig bäst.

VÄLJ FÖRSÄKRINGS­BOLAG SOM SKA FÖRVALTA PREMIEN

Det finns flera fonder att välja på som kan förvalta dina KTPK-premier. Vilka avgifter de tar för att förvalta din KTPK ser du på folksam.se.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

VÄLJ OM DU VILL HA ÅTER­BE­TAL­NINGS­SKYDD

Återbetalningsskydd innebär att din familj får ta del av det pensionskapital som finns kvar i din försäkring när du dör.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du något högre pension eftersom du då är med och delar på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Återbetalningsskyddet gäller hela din KTPK. Om du väljer till eller bort återbetalningsskydd gäller valet inte bara den försäkring du betalar premier till i dag, utan alla KTPK-försäkringar som du har kapital i.