An­ställning­savtal

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal finns det en hel del som du behöver se till att få reglerat i ditt personliga anställningsavtal.

Handslag

Enklast är att du och din arbetsgivare gör en hänvisning i anställningsavtalet till gällande avtal för branschen. Exempel på hänvisningstext: I övrigt tillämpas vid varje tidpunkt gällande avtal mellan Forena och FAO om löner och allmänna anställningsvillkor.

VIKTIGT I DITT PERSON­­LIGA AN­STÄLL­NINGS­­­AVTAL

Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas! Det betyder att det är viktigt att du läser igenom ditt personliga anställningsavtal noggrant och att du ser till att du verkligen förstår vad du skriver under på. Det är svårt att i efterhand hävda att man inte förstod det som avtalats om. Är du medlem i Forena kan du ta hjälp av Forenas rådgivare för att granska ditt anställningsavtal.

Här är några av de viktigaste punkterna att ha med i ditt personliga anställningsavtal om din arbetsplats saknar kollektivavtal.

LÖNEN

Ha koll på vad som är rätt lönenivå för den typen av tjänst som du erbjuds. Som Forena-medlem har du tillgång till aktuell lönestatistik för branschen. Se till att du inte erbjuds en lön under minimilönen för branschen. I ditt anställningsavtal är det också bra om det står hur lönen sätts samt när och hur lönejusteringar ska göras, så att du inte halkar efter lönemässigt. Har du provisionslön är det viktigt att villkoren för provision är tydliggjorda i avtalet, att du har en rimlig garantilön och att villkoren för utbetalning av provision om du slutar på jobbet är tydligt fastställda.

UPP­SÄG­NINGS­TID

Det är först och främst uppsägningstiderna i LAS, lagen om anställningsskydd, som bestämmer vilken uppsägningstid som gäller. Det är inte tillåtet att avtala om kortare uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida än vad som gäller i LAS. Om du din arbetsgivare är överens kan ni avtala om andra uppsägningstider och göra avsteg från LAS, så länge det är till din fördel. Tänk på att uppsägningstiden för när du säger upp sig själv bör vara densamma eller kortare än vad som skulle ha gällt ifall arbetsgivaren säger upp dig.

KON­KUR­RENS­KLAUSUL

Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill ha med en konkurrensklausul i anställningsavtalet. En konkurrensklausul innebär att man som anställd inte får konkurrera med sin tidigare arbetsgivare under en viss tid efter att ens anställning har avslutats. Sådana här klausuler är ofta förknippande med viten eller skadestånd. Som medlem bör du alltid kontakta Forena för rådgivning om din (blivande) arbetsgivare vill att du skriver på ett anställningsavtal som innehåller en konkurrensklausul.

SEMESTER

Du har rätt till minst 25 dagars semester per semesterår enligt semesterlagen. Avstår du från övertidsersättning är det vanligt med ytterligare fem semesterdagar samt ytterligare något, till exempel högre lön.

PENSIONS­­FÖR­­MÅNER

Det är bra om du har rätt till tjänstepension inskrivet i ditt anställningsavtal, till exempel FTP - Försäkringsbranschens tjänstepension och TGL (tjänstegrupplivförsäkring).

SJUK­LÖN

Enligt lag ska arbetsgivaren betala sjuklön de första 14 sjukdagarna. Från dag 15 och framåt har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan som motsvarar 80 procent av lön upp till ett tak på 10 prisbasbelopp (motsvarar en månadslön på 40 250 kronor år 2022).

Ju högre lön du har desto mer angeläget blir det att reglera sjuklönen.

FÖR­ÄLD­RA­­PEN­NING

Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Din rätt till föräldrapenning styrs av reglerna i socialförsäkringsbalken och föräldraledighetslagen.

Om du har eller har haft en inkomst innan föräldraledigheten kan du ha rätt till knappt 80 procent av din lön (upp till 10 prisbasbelopp) ifall du tar ut föräldrapenning 7 dagar i veckan.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal är det därför bra om föräldraersättning regleras i ditt individuella anställningsavtal; antingen genom en hänvisning till Forenas kollektivavtal.

ÖVER­TIDS­ERSÄTT­NING

Om det inte står något i ditt anställningsavtal om övertidsersättning betalas ingen sådan. Det är vanligt att övertidsersättningen förhandlas bort mot extra semesterdagar. Forena brukar också rekommendera att en utöver det ska begära något mer, till exempel lite högre månadslön.

TJÄNS­TE­­RESOR OCH RES­TIDS­ERSÄTT­NING

Det finns ingen lag som reglerar tjänsteresor eller restidsersättning. Har du en tjänst som innebär resande? I så fall bör du stämma av vilka traktamentsregler och bilersättningsregler som arbetsgivaren tillämpar. På sätt får du koll på vilka resekostnader som ersätts av arbetsgivaren.