Om sexuella trakasserier

Här har vi sammanställt råd och stöd om du – eller en kollega – blir utsatta för sexuella trakasserier eller vill veta mer.

Mans/kvinnosymbol

Vad är sexuella trakasserier?

I diskrimineringslagen definieras sexuella trakasserier som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Avgörande för att en handling ska klassas som sexuella trakasserier är att den är:

  • Oönskad
  • Kränkande
  • Av sexuell natur

Sexuella trakasserier kan bestå av såväl fysiska handlingar som att någon i ord eller med gester uppträder på ett anstötligt sätt. Lagen omfattar alla former av oönskad fysisk kontakt. Även förslag om sexuell samvaro, kommentarer och antydningar räknas. De grövsta formerna av sexuella trakasserier är också straffbara enligt brottsbalken. Till exempel sexuellt ofredande eller våldtäkt. Undantagen från lagen är bagatellartade händelser, men en enskild händelse som i sig själv framstår som harmlös, men upprepas flera gånger, kan också ses som sexuella trakasserier.

Vem avgör om en handling är kränkande?

Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Men den som trakasserar dig måste även inse att hens beteende eller handling är kränkande. Enligt lagen har du därför en upplysningsskyldighet, det vill säga att du måste klargöra att du uppfattar situationen som kränkande. Du kan göra det på olika sätt, till exempel muntligt eller genom e-post.

Det finns undantag, nämligen om det är uppenbart att en handling är oönskad och kränkande. Så är det alltid vid grövre sexuella handlingar, men kan också vara det vid uppenbara fall där någon till exempel tittar i urringningen eller ropar ”fitta”. I sådana situationer behöver du inte säga ifrån, utan den som utsätter dig borde ha insett att det inte är okej.

Tips för dig som känner dig utsatt:

Säg ifrån! Svårt att säga ifrån? Du är inte ensam! Ta hjälp från ditt skyddsombud, facket, din chef eller annan person du har förtroende för. Tänk också på att det är viktigt att du säger ifrån om du ser eller hör att någon kollega blir utsatt för sexuella trakasserier.

Berätta för arbetsgivaren. Hen har en skyldighet att agera och åtgärda situationen. Om trakasserierna fortsätter och du inte får hjälp av din arbetsgivare – gör en anmälan!

Ignorera inte din känsla, utan stanna upp och fundera; Vad hände här? Du har rätt att känna dig fysiskt och känslomässigt trygg på jobbet.

Sätt ord på vad som händer, till exempel: ”Du stirrar mycket på mig, det känns obehagligt, kan du vara sn väll att sluta med det.”

Om beteendet inte upphör, dokumentera vad som händer, skriv upp vad som skett och vad du gjorde. Notera om det fanns vittnen. Spara sms, lappar eller e-post som känns trakasserande eller olustiga. Kom dock ihåg att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsplatsen.

Du kan också få hjälp av skyddsombud eller fackligt ombud. Det viktiga är att du inte ska behöva hantera konflikten ensam.

Om personen inte slutar, eller situationen eskalerar, anmäl det som hänt. I första hand ska du vända dig till din chef, om hen inte gör något för att lösa situationen kan du vända dig till Forena eller Diskrimineringsombudsmannen, DO. Du kan utöver det anmäla personen som trakasserar dig till polisen eftersom vissa handlingar är brottsliga.

Du som är chef

Du som är chef och har ett arbetsgivaransvar ska förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. En arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter kan bli skyldig att betala skadestånd, så kallad diskrimineringsersättning.

Om den utsatte gör en polisanmälan, kom ihåg att det inte tar bort ditt ansvar att utreda och åtgärda trakasserierna. Som chef måste du agera skyndsamt, oavsett en polisanmälan.

Det är viktigt att personen som kommer till dig känner att du tar dig tid, så om du är på väg till ett möte efteråt, boka av det. Det är ett oerhört viktigt samtal du får. Stäng av telefonen och berätta för personen att du är tacksam för att hen anförtrott sig till dig så att medarbetaren förstår att det är uppskattat och inte på något sätt besvärar dig.

Under utredningen kan du komma att behöva fatta beslut om arbetsrättsliga åtgärder. Kom då ihåg att koppla in fackliga företrädare på ett tidigt stadium!

Mer information

Du även alltid vända dig till Forenas rådgivning om du vill prata med någon, 08-791 17 00.