Disk­riminerings­grunder

Diskrimineringslagen ger skydd mot diskriminering där det finns en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.

Mans/kvinnosymbol

Kön

Diskriminering på grund av att du är man eller kvinna. Skyddet gäller dessutom transsexuella personer.

Religion eller annan tros­upp­fattning

Diskriminering på grund av att du har en särskild religion eller annan trosuppfattning. Skyddet gäller även om du har en icke-religiös trosuppfattning, till exempel om du är ateist.

Etnisk till­hörighet

Diskriminering på grund av ditt nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller liknande. Alla personer har en eller flera etniska tillhörigheter och det är du som person som själv definierar din eller dina etniska tillhörigheter.

Sexuell läggning

Diskriminering på grund av din sexuella läggning, det vill säga på grund av att du är heterosexuell, homosexuell eller bisexuell.

Funktions­ned­sättning

Som funktionsnedsatt skyddas du av diskrimineringslagen. Funktionsnedsättning definieras i lagen som "varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga". Funktionsnedsättningarna kan bero på skador eller sjukdomar som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. Det innebär alltså att sjukdomar så som hiv, cancer och Multipel Skleros (MS) räknas som funktionsnedsättningar även i de fall där tillstånden ännu inte lett till allvarliga hinder.

Det är bra att komma ihåg att du skyddas av lagen även om din funktionsnedsättning inte är så omfattande.

Ålder

Du skyddas av lagen mot diskriminering på grund av din ålder. 

Köns­över­skridande identitet eller uttryck

Diskriminering på grund av könsöverskivande identitet eller uttryck berör personer vars könsidentitet, hela tiden eller under perioder, skiljer från normen. Det handlar exempelvis om transvestiter eller intersexuella personer. Men alla personer uttrycker könstillhörighet med sin klädsel, sitt kroppsspråk, beteende eller på annat sätt. Alla dessa könsöverskridande identiteter och uttryck skyddas alltså mot diskriminering av lagen.

Andra vanliga begrepp

Brukar ofta användas när man pratar om jämlikhet mellan könen.

Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. Begreppet kan användas när man pratar om diskriminering på grund av en persons könsöverskridande identitet eller uttryck, eller sexuella läggning.

Ibland talar man om mångfald i samband med religion och etnisk tillhörighet. Men begreppet mångfald är egentligen ett vidare begrepp som rymmer alla de övriga grupperna.

Är ett vardagligt uttryck för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Rasism baseras dock på att en viss etnisk tillhörighet medvetet värderas lägre, vilket inte behöver vara fallet vid diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.

 

Begreppet funktionshinder används om den begränsning en person med funktionsnedsättning möter i sin omgivande miljö. Trösklar och trappor är funktionshinder för exempelvis den rullstolsburne.