Av­gångs­veder­lag

Vid uppsägning följs i de allra flesta fall uppsägningstiderna i kollektivavtalen eller i LAS, men ibland kommer man överens om ytterligare kompensation.

Våg

Det förekommer att företag erbjuder anställda ett "utköp" eller avgångsvederlag för att avsluta anställningen. Benämningarna på den här typen av överenskommelser är många men de handlar oftast om samma sak: att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren en ersättning för att inte behöva följa uppsägningsreglera i kollektivavtalet eller i LAS. En överenskommelse om anställningens avslutande är alltid frivillig – detta innebär att du som anställd har rätt att tacka nej och istället behålla din anställning. 

Det finns ingen lag som ger företag rätt att avsluta en anställning genom utköp eller avgångsvederlag, men det finns heller inget som hindrar att en arbetsgivare kommer överens med en anställd om att anställningen ska avslutas.

Ett erbjudande om utköp är alltid frivilligt, även om du som anställd inte alltid upplever det så. Företaget har ingen skyldighet att betala något avgångsvederlag och du som anställd behöver inte acceptera en ogrundad uppsägning eller ett ogrundat avskedande. Om du och din arbetsgivare inte kommer överens om nivån på ett uppsägningserbjudande och arbetsgivaren väljer att säga upp dig utan att ha sakliga skäl, så finns möjligheten att pröva uppsägningen i domstol.

Utköpsavtal kan innebära att förmåner försvinner, såsom tjänstepension och semesterlön. Hur utköpsavtal är utformade kan också påverka din rätt till a-kassa. Alla överenskommelser ser olika ut. Blir du erbjuden ett avgångsvederlag, ska du därför alltid kontakta dina lokala Forena-företrädare eller Forenas rådgivare, telefon 08-791 17 00, e-post radgivning(a)forena.se.

ÄR AVGÅNGS­­VE­DER­LAG LIKA MED LÖN?

Olika instanser ser olika på om avgångsvederlag räknas som lön rent formellt. Därför måste du kolla upp hur just ditt utköpsavtal påverkar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan, din rätt till a-kassa samt din rätt till inkomstförsäkring.

Kom ihåg att du måste anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen på din första arbetslösa dag för att bland annat skydda din rätt till ersättning från A-kassan.