Hoppa till huvudinnehållet

Semesterlönegrundande frånvaro

Följande räknas som semesterlönegrundande frånvaro:

 • Sjukdom 180 dagar under 1 helt intjänande år.
 • Föräldraledighet 120 dagar per födsel, gäller även vid flerbarnsfödsel (180 dagar för ensam vårdnadshavare) för anställda omfattade av KFO-avtalet. 180 dagar med föräldrapenning för anställda omfattade av FAO-avtalet.
 • All frånvaro med tillfällig föräldrapenning räknas samman. Högst 120 dagar per intjänandeår, för ensam vårdnadshavare högst 180 dagar.
 • Graviditetspenning i sin helhet.
 • Närståendevård 45 dagar.
 • Repövning/grundutbildning 60 dagar.
 • Ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren är berättigad ersättning enligt lagen om ersättning för smittbärare 180 dagar.
 • Ledighet om arbetstagaren får ersättning till deltagande i teckenspråksutbildning.
 • Ledighet om arbetstagaren får ersättning till deltagande i utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor max 180 dagar.
 • Betald ledighet för utbildning enligt Förtroendemannalagen samt utbildning enligt arbetsmiljölagen för arbetsmiljöombud.
 • Ledighet enligt lagen om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare, hela perioden är semesterlönegrundande.