Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsgivare dåliga på att förebygga stress

Stress och psykisk ohälsa är det snabbaste växande arbetsmiljöproblemet på svenska arbetsplatser

– men trots det saknas förebyggande arbetsmiljöarbete på sex av tio arbetsplatser.

Det visar Arbetsmiljöverkets stora inspektion som gjorts under oktober. Verket har besökt 1 700 arbetsplatser i hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

- Min bild från kontakter med förtroendevalda och medlemmar är att riskbedömningar om arbetsrelaterad psykisk ohälsa inte görs alls eller inte i tillräcklig utsträckning ute på företagen, säger Birgitta Wrede, FTFs ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

- Det här är ett problemområde som arbetsmiljöombud och styrelser måste lyfta fram i sin dialog med företagsledningen, till exempel i en arbetsmiljökommitté.

Brister i organisationen
Orsaker till stress på jobbet är bland annat hög arbetsbelastning, höga krav på de anställda men brist på inflytande och små möjligheter att påverka arbetssituationen, pressande arbete med dålig eller enbart krävande feedback, dåligt ledarskap, bristande socialt stöd och olösta konflikter.

- Arbetsrelaterad stress handlar om brister i organisationen, inte fel hos den enskilda individen. Det är väldigt viktigt att komma ihåg, säger Birgitta Wrede.

Hon understryker att människor är olika och vi rätt att vara det, även i arbetslivet.

- Vi är inga maskiner som allihop presterar likadant varje dag.

När brister i organisationen leder till sjukdom på grund av arbetsrelaterad stress har arbetsgivaren i egentlig mening brutit mot lagen. I de grövsta fallen av sådana arbetsmiljöbrott kan chefer dömas till böter och fängelsestraff.

- Det här är alltså inget man kan strunta i från företagsledningens sida, poängterar Birgitta Wrede.

Pauser viktigt för att må bra
Under november månad driver FTF en kampanj på temat ”Ta paus på jobbet”, där förbundet lyfter medlemmarnas rättigheter till raster och pauser under arbetsdagen, men också vikten av att de anställda får möjlighet till återhämtning under en stressig arbetsdag. Undersökningar visar att FTFs medlemmar upplever sig mer stressade än tjänstemän inom andra TCO-förbund. Framför allt är det känslan av att inte ha inflytande och kontroll över de egna arbetsuppgifterna som stressar.

- Att ta en paus på jobbet löser inte det grundläggande problemet, själva orsakerna till stressen, säger Anna Forslin, kampanjansvarig.

- Men har du inte tid att ta paus under din arbetsdag, är det en indikation på att arbetsbelastningen är för hög och att arbetsgivaren inte skött det förebyggande arbetsmiljöarbetet – som de enligt lag är skyldiga att utföra.

Pauser är också ett tillfälle att få social samvaro med kollegor på arbetsplatsen och på så vis en viktig ”må bra”-faktor.