Hoppa till huvudinnehållet

Remissvar

Forena engagerar sig i lagstiftnings- och regelverksarbetet i frågor som berör våra medlemmar och frågor som påverkar försäkrings- och finansområdet.

Vi svarar på remisser i eget namn till riksdag, regering och svenska myndigheter men också till EUs institutioner, i huvudsak EU-kommissionen och Europaparlamentet. Vi svarar också via TCONFU och UNI-Finance på många remisser.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Remissvar 2020

Forenas remissvar på Grundpension (SOU 2019:53)

Försäkringsfacket Forena har valt att lämna ett eget remissvar angående delbetänkandet Grundpension (SOU 2019:53). Forena avstyrker Garantipensionsutredningen förslag att göra om garantipension till grundpension.  

Forenas remissvar på utredningen Ett bättre pensionssystem

Forena har beretts möjlighet att yttra sig över utredningen om Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44).

Remissvar 2019

Forenas remissvar rörande promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer

Pensionsgruppen har kommit överens om att grundskyddet för pensionärer ska reformeras och förstärkas. I promemorian presenteras förslag om bland annat höjd garantipension, höjt bostadstillägg och att nivån på garantipension ska justeras utifrån uttagsålder.

Forena avstyrker förslagen mot bakgrund av att de bidrar till att ytterligare minska arbetets betydelse för pensionen. För att stärka grundskyddet föreslår Forena istället att garantipensionen inkomstindexeras och att bostadstilläggets fördelningsmässiga profil ökar.

För att höja de sjunkande allmänna pensionerna påpekar Forena också nödvändigheten i att återställa pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent. Därtill föreslås att pensionsavgiften vid föräldraledighet, vård av barn, sjukfrånvaro och arbetslöshet bör beräknas på bakomliggande inkomst och inte på utbetald ersättning som idag.

Remissvar 2018

Remissvar rörande Finansinspektionens förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler

Finansinspektioner föreslår nya föreskrifter då en ny försäkringsrörelselag införs som en anpassning till Insurance Distributive Directive (IDD).

FTF föreslår att föreskriften förtydligas så att det framgår att arbetsgivare som visas ett registerutdrag när den anställdes lämplighet till att distribuera försäkringar kontrolleras, inte sparar eller kopierar registerutdraget. Arbetsgivaren bör endast göra en notering om att registerutdrag har kontrollerats.

Remissvar 2017

FTFs yttrande över promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård (Fi2017/03709/S1)

FTF lämnar synpunkter på Finansdepartementets remiss av förslag om slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård.

Förslaget skulle bland annat innebära att en sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren betalar skall tas upp till förmånsbeskattning.

FTF avstyrker förslaget och yrkar på att det i vart fall skall göras en mer grundlig utredning över vilka konsekvenser ett genomförande skulle få.

Remissvar En ny lag om försäkringsdistrubition

Förslaget om en ny försäkringsdistributionslag handlar om hur försäkringsdistributionsdirektivet, IDD, ska införas i Sverige.

Direktivet ersätter försäkringsfömedlningsdirektivet, med en utökad omfattning som gäller även försäkringsföretagen.

Förslaget innebär bland annat nya regler för kontroll av kompetens och fortbildning, nya regler för lämplighetsprövning, uppföljnings- och ersättningsmodeller. De anställdas skydd mot repressalier om man anmäler missförhållanden stärks.

FTFs remissvar fokuserar på just dessa frågor och vi lyfter exempelvis fram att de regler som ska skydda s.k. whistleblowers inte är tillräckligt bra för att nå upp till direktivets mål.

Remissvar på Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet, SOU 2016:76

FTF avstyrker förslagen i betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76).

En skatt utformad så som utredaren föreslår riskerar att leda till försämrat försäkringsskydd i allmänhet och sämre service på lands- och glesbygd.

En skatt som utgår beroende på lönesumman i företaget är kontraproduktiv ur sysselsättningssynpunkt och riskerar såväl jobben som hämmar löneutvecklingen.

Om en skatt ska införas som syftar till det politiska partier har gett uttryck för, föreslår FTF tillsammans med TCO och Finansförbundet istället en skatt med bankernas totala skulder som bas.

Remissvar Förslag till nya regler om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

FTF har besvarat en remiss rörande Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning.

FTF är i huvudsak positiva till Finansinspektionens förslag som enligt vår bedömning kommer att effektivisera nämnda process för både dem som skall prövas och för finansinspektionen. FTF avstyrker dock att en uppgörelse om att avsluta anställning likställs med ett avsked i formuleringen på de blanketter som är bilagor till föreskrifterna. En uppgörelse om att avsluta en anställning kan göras under en mängd olika orsaker. Dessutom kan en överenskommelse innehålla sekretessbestämmelser som gör att individen kanske inte fullt ut kan utveckla skälen till att uppgörelsen har träffats utan att bryta mot överenskommelsen.