Hoppa till huvudinnehållet

Christian Sundin, arbetsmiljöexpert

Publicerad

Världsarbetsmiljödagen sätter fokus på arbetslivsfrågor

Idag är det världsarbetsmiljödagen. Forenas arbetsmiljöexpert Christian Sundin berättar om vårt arbetsmiljöarbete och hur coronautbrottet påverkar arbetsmiljön.

Idag är det världsarbetsmiljödagen – vad är det?

- Det är en dag som instiftats av ILO, International Labour Organisation, för att lyfta och sätta fokus på arbetslivsfrågor. Det är också fokus på att arbeta mot barnarbete och människohandel. I Sverige vill vi också på den här dagen uppmärksamma allt det viktiga arbete som alla våra arbetsmiljöombud i branschen gör, ett arbete som pågår varje dag hela året.

Hur ser arbetsmiljön ut i försäkringsbranschen generellt, går utvecklingen åt rätt håll?

- Generellt så är det en bra arbetsmiljö i vår bransch, men det finns såklart utmaningar och det går alltid att göra förbättringar. En av anledningarna till att vi har bra arbetsvillkor är att det sker en samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan facken, arbetsgivare och myndigheter. Den samlade kunskapen skapar förutsättningar för att hela tiden anpassa arbetet och människors behov till nya villkor och förutsättningar. Jag tycker absolut att i det stora hela går utvecklingen åt rätt håll, men det kräver också att vi alla fortsatt måste hålla fokus på arbetsmiljöfrågorna och vara aktiva.

Vilka arbetsmiljöfrågor har Forena haft fokus på det gångna året?

- Vi har haft stort fokus på samverkan, att få förståelse för roller och hur arbetsgivare och arbetstagarnas representanter – arbetsmiljöombuden - kan få till en bra struktur för att hantera och samverka arbetsmiljöfrågor i olika forum, som till exempel i arbetsmiljökommittéerna. Vi har också haft fokus på Systematiskt arbetsmiljöarbete och Organisatorisk- och social arbetsmiljö. Mycket av arbetsmiljöfrågorna som stress, arbetsbelastning, och att undersöka, riskbedöma, åtgärda och samverka regleras i dessa två föreskrifter.

Hur påverkar det pågående coronautbrottet arbetsmiljön?

- Det har påverkat arbetsmiljön på många sätt och det har varit tvunget att fattas relativt snabba beslut utifrån risken för smittspridning. Det skiljer sig åt hur man arbetat med att inkludera arbetsmiljöombuden från början och samverkat. På en del arbetsplatser satte man snabbt ihop samverkansgrupper där arbetsmiljöombuden varit med från början, på andra arbetsplatser har arbetsmiljöombuden knappt fått någon information. Det är givetvis inte bra när arbetsmiljöombuden hindras från sitt uppdrag; att vara med i frågor som rör arbetstagarnas arbetsmiljö.

- Det påverkar också att många får arbeta hemifrån en längre tid, särskilt med tanke på social isolering. Men även när ledare och chefer, som ska leda, fördela och se över arbetsmiljön, får helt andra förutsättningar att följa upp medarbetarnas arbetssituation. Vi reagerar också olika, en del blir oroliga och stressade i en sådan här situation och det är också viktigt att ta i beaktande, särskilt att chef och ledare följer upp sina medarbetare.

- Vi lär oss något av detta för framtiden, och det är också viktigt att ta med dessa lärdomar.

Vad har våra arbetsmiljöombud för ansvar nu under coronautbrottet?

- Som arbetsmiljöombud har du inget ansvar, men det ligger i uppdraget att bevaka att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen och ingångna avtal. Man kan föreslå undersökningar av arbetsmiljön, att risk- och konsekvensanalyser görs, påtala brister, framföra synpunkter från arbetstagarna i en arbetsmiljöfråga, men man har också rätt att kräva och begära åtgärder om något brister i arbetsmiljön. Man har helt enkelt rätt och möjlighet att kräva att arbetsgivaren tar sitt ansvar utifrån kraven som åläggs denne i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Några avslutande ord?

- Jag kan berätta att vi för att lyfta fram alla våra arbetsmiljöombud har tagit fram en pin som kommer att skickas ut till alla våra ombud i dagarna. Alla på arbetsplatsen ska enligt lag veta vem som är deras arbetsmiljörepresentant, och det är arbetsgivarens skyldighet att se till detta. Forena vill bidra till att öka arbetsmiljöombudens synlighet genom denna pin.

- Som arbetsmiljöexpert på Forena så är jag så stolt över det fantastiska arbete som alla våra arbetsmiljöombud gör i vår bransch varje dag, och den kompetens de besitter! Utan ert arbete hade vi inte haft samma förutsättningar för det arbetsliv vi har idag, jag vill rikta ett stort tack till alla er!