Hoppa till huvudinnehållet

En förmån byts mot en annan

Ett av FTFs viktigaste mål inför avtalsrörelsen var att höja avsättningarna till tjänstepensionen, eftersom den framtida pensionen riskerar att bli alltför låg för väldigt många – särskilt de unga som nu etablerar så på arbetsmarknaden.

- När FTF ställde kravet om högre pensionsavsättningar var vi inte låsta vid en viss finansieringsmodell, utan vi ville bjuda in till diskussion kring vad som skulle fungera bäst i försäkringsbranschen, säger FTFs förbundsordförande Anders Johansson.

 I det avtal som FTF och FAO enades om den 16 maj, används en liten del av semestertillägget för att finansiera en höjning av pensionsinbetalningarna. Ett av FAOs avtalskrav var att det extra höga semestertillägget inom försäkringsbranschen(1,25 procent) skulle normaliseras och hamna på den nivå som är standard inom de flesta kollektivavtal, det vill säga 0,8 procent.

- Att sänka semestertillägget utan att få något tillbaka var för oss otänkbart, säger Anders Johansson.

FTF och FAO har kommit överens om en modell där inga pengar nu tas från löneutrymmet för att höja inbetalningarna till tjänstepensionerna i pensionsplanen FTP1 – något som görs inom andra avtal som har så kallad flexpension. Där går en viss del av löneutrymmet till höjda pensionsavsättningar i stället för till de anställdas löner.

En förmån byts mot en annan

Men FTFs och FAOs modell kommer utrymmet för löneökningar inte att påverkas av de höjda pensionsavsättningarna. I stället tas lite i taget – 0,09 procentenheter per år i fem år – från semestertillägget samtidigt som avsättningarna till tjänstepensionen ökar med 0,2 procentenheter per år. Sänkningen påbörjas 2017 och 2021 kommer inbetalningen till tjänstepensionen i FTP1 att motsvara 5,5 procent av lönen (i dag 4,5 procent). Samtidigt hamnar semestertillägget på den nivå som är normal inom kollektivavtal, 0,8 procent (utan kollektivavtal är semestertillägget 0,43 procent).

- På det här viset förlorar medlemmarna inte någonting i värde – vi har bara bytt en förmån mot en annan. Men den förmånen är å andra sidan mer värd på långt sikt, än vad semestertillägget är.

För dem som är födda 1971 och tidigare och tillhör tjänstepensionsplanen FTP 2 höjs premien till FTPK på motsvarande sätt, men de exakta detaljerna kring hur det ska genomföras är inte klara ännu.

Garanterade pensionsavsättningar

Genom att bytet av semestertillägg till pensionspremie sker gradvis under fem år, räknar FTF med att det kontanta belopp som anställda skulle ha fått ut i semestertillägg kompenseras väl genom löneökningar.

- Vi kan tänka oss att i framtiden använda delar av löneutrymmet för att höja pensionsavsättningarna ännu mer om det skulle behövas.

Med FTFs och FAOs modell är de anställda garanterade höjda pensionsavsättningar i fem år. Inom andra avtal avsätts delar av löneutrymmet – det så kallade märket – för att kunna finansiera extra pensionsavsättningar. Där finns det inga garantier för att om märket blir noll procent, så blir det ändå extra avsättningar till tjänstepensionen.

En annan nyhet är de extra pensionsavsättningarna gäller från 18 år – i vanliga fall får bara den som fyllt 25 år pensionsavsättningar i FTP1-planen.

- Det känns otroligt bra att unga människor kan börja tjäna pengar till sin tjänstepension direkt när de börjar jobba.

Gå ner i arbetstid

En förstärkt rätt till deltid när man närmar sig pensionsåldern var det andra stora avtalskravet från FTFs sida. Befolkningen blir allt äldre och samtidigt friskare. Pensionen kommer för många att vara väldigt låg även om man väljer att jobba till 65. Om de anställda i stället får möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet tror FTF att fler i framtiden vill jobba längre.

FTF och FAO har därför kommit överens om att den som fyllt 62 år ska ha rätt att ansöka om deltidspension.

- I dag finns bara en på- och avknapp i slutet av arbetslivet. Antingen jobbar man heltid, eller så går man i pension. Men om man får möjlighet till deltid när man närmar sig pensionsålder tror vi att fler vill jobba längre.

Ny sysselsättning

En annan förändring som gjorts i avtalet är skrivningarna kring omställningsstödet, som ges när någon blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Det nya avtalet innehåller tydligare skrivningar på vad stödet kan innehålla, för att den som blivit uppsagd ska få ny sysselsättning så fort som möjligt: kortare kurser, coachstöd eller stöd för sysselsättningsbarhet i annan form (till exempel starta eget). Den som sägs upp blir inte per automatik arbetsbefriad under uppsägningstiden.

- Vi betraktar omställningen som en heltidssysselsättning. I avtalet står det tydligt att den som blivit uppsagd ska vara arbetsbefriad i den omfattning som krävs för att få en ny sysselsättning.

Nöjd med utvecklingen

Inför avtalsrörelsen gjorde FTF en undersökning bland alla medlemmar, för att ta reda på vilka frågor de tycker är viktigast att FTF arbetar med. Lön, stress på arbetsplatserna och bättre pensionsvillkor hamnade i topp – tre frågor där Anders Johansson är nöjd med utvecklingen.

- Våra medlemmar har fått reallöneökningar sedan i slutet av 1990-talet, tack vare märkesmodellen. Jag är glad att den fortfarande gäller på svensk arbetsmarknad.

- Genom den nya arbetsmiljöföreskriften ser vi stora möjligheter till förbättringar i den organisatoriska arbetsmiljön.

- Slutligen har vi, med vårt nya kollektivavtal, gjort förbättringar inom pensionsområdet – förbättringar som kommer att vara till stor nytta för alla våra medlemmar.