Hoppa till huvudinnehållet

Projekt återgång har inletts

Restriktionerna har lättat och försäkringsbranschen inleder en återgång till kontoren.

Flera företag väljer en gradvis upptrappning. Frågan om hur pandemins erfarenheter ska påverka mer långsiktigt hänger fortfarande i luften.

Den 29 september tog Folkhälsomyndigheten bort den allmänna rekommendationen att de som kan ska jobba hemifrån. Därmed öppnades för en återgång till arbetsplatsen.

I försäkringsbranschen är det en stor andel av de anställda som arbetat helt eller delvis hemifrån. Det är alltså många som berörs av förändringen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en successiv återgång, eftersom smittspridning allt jämt förekommer. Därför är återgången en arbetsmiljöfråga som måste riskbedömas. Möjliga risker och konsekvenser av hur arbetet organiseras, ska inventeras och bedömas av arbetsgivarna i samverkan med arbetsmiljöombuden och vägas in när arbetsgivaren beslutar om formerna för återgång.

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att arbetstagarna inte ska drabbas av olycksfall eller sjukdom. När det gäller virussmitta måste arbetsgivaren göra vad den kan för att de anställda ska kunna hålla avstånd till varandra, hålla god handhygien samt stanna hemma vid symptom.

En annan aspekt är att pandemin pågått så pass länge att hemarbetande utvecklat nya vanor. I praktiken kan det bli svårt för arbetsgivare att helt ignorera det. En del anser att de arbetar effektivare på distans, inte minst eftersom stressen lättar då livspusslet blivit lättare att lägga. Många undersökningar av självskattad effektivitet vid hemarbete visar att en majoritet trivs med arbete hemifrån. De svarar att de känner mindre stress och får mer gjort. För en andel av de svarande är det dock tvärtom. De saknar kollegerna, arbete i grupp och har kanske dåliga förutsättningar för arbete hemmavid. Samtidigt finns farhågor att pandemins hemarbete har inverkat menligt på intern kommunikation, informationssäkerhet, företagskultur, samarbetsförmåga och kollektiv kreativitet samt på introduktion av nyanställda.

På Afa Försäkring har man passat på att renovera kontoret under pandemin, berättar Forenas lokala ordförande Benny Nyberg.

- Det var bra tajming. Alla konferensrum har uppgraderats så att de ska fungera för hybridmöten.

På företaget rådde under pandemin ett tak för hur stor andel av de anställda som fick vara på plats samtidigt. Max var 25 procent. Men enligt Benny Nyberg har det oftast varit ca 13 procent. Från 1 oktober råder ett nytt maxtak på 50 procent. Från 1 november höjs det till 75 procent.

- Och från 1 december är det 100 procent. Det blir en långsam återgång till kontoret, säger Benny Nyberg.

Företaget har inte beslutat om hur reglerna om distansarbete ska se ut framgent.

- Vi arbetar med en riskanalys som inte är klar. Det handlar om hur vi ska arbeta efter pandemin. Vi försöker vrida det från alla håll och kanter. Vi slänger in alla risker – högt och lågt. Förhoppningsvis ska vi vara klara i november, december, säger Benny Nyberg.

På Folksam arbetar man också med en återgångsplan parallellt med en plan för framtiden efter pandemin. Under perioden med de gångna rekommendationerna har 80 procent av de anställda jobbat hemifrån, berättar Anneli Ersson, Forenas ordförande på Folksam.

- Det har fungerat jättebra, säger hon.

Återgången sker i tre faser. Från 4 oktober begränsas kontorsbeläggningen till max 40 procent. I fas två ska 60 procent vara tillbaka. Det är ännu inte bestämt när denna fas inleds.

- I fas tre ska alla vara tillbaka, men när det sker är ännu oklart, säger Anneli Ersson.

Hon upplever inte att själva återgången är den stora frågan för Forenamedlemmarna på företaget.

- Det är mer frågor om tiden efter pandemin. En stor fokusundersökning visar att mer än 80 procent önskar jobba på kontoret två eller fler dagar i veckan. 

De övriga svarande fördelade sig jämnt mellan dem som alltid ville jobba på distans och de som aldrig vill göra det.

Folksamledningen har tagit intryck och arbetssättet ska bli flexiblare, säger Anneli Ersson.

- Man ska ha möjlighet att jobba hemifrån två dagar per vecka i genomsnitt, styrt utifrån verksamhet, och under förutsättningen att det godkänts av chefen.

På Länsförsäkringar Skåne har olika grupper arbetat väldigt olika under pandemin, säger Forenas lokala ordförande Björn Lindwall.

- På vissa kontor, särskilt kundmötesplatserna, har alla arbetat på kontoret.

Återgången får en komplicerande dimension då det redan innan pandemin bröt ut bestämdes att kontoret i Helsingborg skulle flyttas till Malmö. Ett 90-tal medarbetare berörs.

- Men flytten blev skjuten på framtiden på grund av pandemin. Så effekterna av den har vi inte sett ännu, säger Björn Lindwall.

I frågan om framtiden har han intrycket att många anställda skulle önska mer flexibilitet.

- De vill inte enbart det ena eller enbart det andra utan önskar möjligheten att skifta om. Jag tror att framtiden innebär att om arbetet tillåter kommer man att få arbeta hemifrån.

Björn Lindwall säger att arbetsgivarna sneglar på varandra.

- Flexibiliteten kommer nog att vara en framgångsfaktor för att attrahera arbetskraft.