Hoppa till huvudinnehållet

Coronaviruset - det här ska du tänka på

Med anledning av coronavirusets spridning är det många medlemmar som funderar kring vad som gäller på jobbet.

Sjuk tecknad man

Du ska i första hand kontakta din arbetsgivare med dina frågor och din oro, men här har vi samlat svar på några vanliga frågor.

Eftersom läget förändras kontinuerligt bör vi alla hålla oss uppdaterade om utvecklingen via www.krisinformation.se, www.regeringen.se/uds-reseinformation samt www.folkhalsomyndigheten.se.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Vem är ansvarig för vad som gäller på arbetsplatserna?

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att en anställd arbetar i en säker och bra arbetsmiljö via arbetsmiljölagstiftningen. Det innebär att kontinuerligt bedöma risker på arbetsplatsen i samverkan med skyddsombuden. I det ligger också att bedöma risker för smitta. Exakt hur eventuella risker bedöms och vilka åtgärder som vidtas är upp till respektive arbetsgivare. Därför kan reglerna se olika ut på olika arbetsplatser. 

Anställda förväntas följa skyddsinstruktioner samt säga till om de upptäcker risker.

Jag har arbetat hemifrån under pandemins första månader. Nu vill arbetsgivaren att jag återgår i arbete på kontoret. Vad gäller då?

Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet enligt arbetsrätten. Det betyder att arbetsgivaren har rätt att bestämma om du ska utföra ditt arbete från arbetsgivarens lokaler eller om du kan få möjligheten att arbeta hemifrån. Du har ingen rätt att vägra komma till arbetet om arbetsgivaren begär det, då kan du riskera att det ses som arbetsvägran.

Vi ska återgå till arbete på kontoret igen. Vem ansvarar för att förhindra smittspridning?

Utifrån Arbetsmiljölagen så har arbetsgivaren en skyldighet att riskbedöma, i det här fallet undersöka hur risken för smittspridning kan undvikas på bästa möjliga sätt under förutsättningarna. Detta ska ske i samverkan med arbetsplatsens arbetsmiljöombud. Utifrån riskbedömningen ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att minska risken för smitta. Det kan exempelvis vara att alla inte vistas samtidigt på kontoret eller att man placerar arbetsplatserna så att större avstånd mellan arbetstagarna beaktas.

Jag har anledning att tro att jag skulle drabbas extra svårt av att bli smittad. Vid en återgång till arbete på kontoret, vad gäller för mig?

Arbetsgivaren bör beakta om det finns arbetstagare som tillhör en riskgrupp, med till exempel någon underliggande sjukdom, vilket ökar risken för att bli allvarligt sjuk i Covid-19. Du bör kontakta din arbetsgivare och informera om att så är fallet, du bör också vara beredd på att du kan behöva styrka detta med ett läkarintyg.

Om du tillhör en riskgrupp och arbetsgivaren ändå beordrar dig att komma in på kontoret, kontakta någon av dina lokala fackliga företrädare och/eller arbetsmiljöombud. De kan då ställa krav på att arbetsgivaren riskbedömer och vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta.

Om vår arbetsgivare gjort en riskbedömning av smittrisken, är det inget mer man kan begära av arbetsgivaren då?

Risk- och konsekvensanalysen kan komma att behöva revideras utifrån risken för en minskad eller ökad risk för smittspridning i samhället. Här är det bra om man är uppdaterad på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men också viktigt att notera att det är just rekommendationer, vilket inte är det samma som att det är tvingande. Utifrån rekommendationerna får man bedöma på respektive arbetsplats vilka åtgärder som går att genomföra och de lokala förutsättningarna för att bedriva verksamheten.

Jag oroar mig för att resorna med kollektivtrafiken till och från jobbet ska innebära en smittrisk. Måste jag ändå infinna mig på kontor?

Ja, arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande. Hur arbetstagaren tar sig till och från arbetet, är upp till arbetstagaren att besluta. Om risken för smitta i kollektivtrafiken bedöms vara väldigt stor, kanske det finns andra färdmedel. Men om det inte gör det kan du och din chef kanske försöka hitta en annan lösning. Några exempel kan vara fortsatt hemarbete, andra färdmedel bekostade av arbetsgivaren eller kollektivt resande vid andra tidpunkter än i rusningstrafik. Ni får tillsammans söka pragmatiska kompromisser.

Jag har ett arbete där jag träffar många människor och är orolig för att smittas. Vad gör jag?

Det finns ingen rättighet att vara hemma på grund av rädsla. Däremot har din arbetsgivare ansvar för att du ska må bra på jobbet och inte behöva känna psykisk oro. Prata därför med din arbetsgivare om hur du känner. Kanske finns det möjligheter att arbeta på ett annat sätt under en period.

Vem bestämmer om jag ska jobba på distans?

Det är arbetsgivaren som genom sin rätt att leda arbetet bestämmer var du ska utföra ditt arbete. Säger arbetsgivaren att du ska arbeta hemifrån ska du göra det trots att du inte gör det i vanliga fall. Om du inte kan utföra vissa av dina arbetsuppgifter ska du meddela det till din arbetsgivare. Myndigheterna uppmanar alla som kan att arbeta hemifrån, men det är arbetsgivaren som beslutar var du får arbeta. Arbetsgivaren är skyldig att tänka på din säkerhet och minska risken för smitta.

Hur gör jag min externa arbetsplats säker?

Genom att följa de allmänna råden från behöriga myndigheter och genom att inte utsätta dig för onödiga sociala kontakter som kan utgöra risk för smitta. Undvik att träffa riskgrupper som är extra känsliga. Har du arbetsuppgifter som du av någon anledning inte kan eller vill utföra så behöver du diskutera det med din arbetsgivare.

HUR GÖR JAG MIN ARBETSMILJÖ HEMMA FUNKTIONELL?

Om du sitter långa stunder framför datorn är ergonomin A och O. Ofta har man inte riktig kontorsstol hemma och inte heller höj- och sänkbart skrivbord. Det kan du till viss del kompensera genom att variera arbetsställningen. Kanske kan du stå vid strykbrädan med datorn och arbeta? Kanske kan du palla upp dig själv med en kudde om stolen är för låg och lägga böcker under laptopen för att den ska komma upp i rätt höjd? Improvisera. Ta pauser regelbundet, kanske med pausgympa eller en promenad. Dela med dig av dina goda idéer med kollegerna och chefen.

En kollega kommer till jobbet fast den är sjuk. Chefen är inte här, vad gör jag?

Prata i första hand med kollegan och be den gå hem. Du kan också kontakta chefens chef eller HR. Kontakta skyddsombudet om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Men de flesta situationer löser sig enklast genom att vi pratar med varandra och förklarar.

Jag har anledning att känna oro för att själv bli smittad. Vilka skyldigheter har min arbetsgivare att se till att det inte finns smitta i arbetsmiljön?

Arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att de anställda utsätts för ohälsa. Så står det i arbetsmiljölagen. Dessutom ska arbetsgivaren utföra detta förebyggande arbete i samverkan med arbetsmiljöombuden. Virussmittan är en utmaning som arbetsgivaren är skyldig att särskilt riskbedöma och vidta åtgärder mot. Vilka dessa åtgärder är kan variera från arbetsplats till arbetsplats. Särskilt utsatta arbetstagare kan behöva extra skydd, exempelvis kan de få tillåtelse att arbeta hemifrån. Du har rätt att få information så att du kan känna dig trygg, exempelvis information om hur skyddsarbetet är planerat. Upptäcker du tecken på att skyddsåtgärderna inte fungerar, ska du meddela din närmaste chef och/eller arbetsmiljöombud.

Mina barns skola stänger och jag kan inte arbeta.  Vad gäller? 

Än så länge är den frågan inte helt utredd. De vanliga reglerna gäller – finns det ingen barnpassning tillgänglig så har man inte möjlighet att gå till arbetet och det kommer då inte vara olovlig frånvaro i alla fall – även om det inte finns föräldradagar kvar. Regeringen har sagt att det kommer skapas nöddagis för de som har samhällsbärande arbetsuppgifter. Vi vet ännu inte vad som kommer att räknas som samhällsbärande uppgifter. Privata skolor kan redan ha stängt – och där finns ingen barnpassning i närtid.

Jag känner mig sjuk, kan jag räkna med att slippa karensavdraget?

Ja, karensavdraget är slopat tillfälligt från och med den 11 mars. För först sjukdagen får man ett schablonbelopp som för närvarande uppgår till 700 kronor.

Vad har jag för ansvar som arbetsmiljöombud och vad är min roll just nu, med anledning av Coronaviruset?

 Som arbetsmiljöombud har du inget ansvar, det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön, samt att alla anställda ska följa de direktiv och interna regler (policy) för arbetsmiljön som upprättas av arbetsgivaren. I rollen som arbetsmiljöombud ingår att bevaka att arbetsgivaren följer arbetsmiljölag och föreskrifter. Utifrån kraven i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren undersöka arbetsmiljön, åtgärda, göra handlingsplaner och följa upp. Med anledning av Corona bör arbetsgivaren göra en risk- och konsekvensanalys, som tex inte bara tittar på smittspridning, utan även på psykosociala faktorer som oro, ledning och styrning, hur arbetet organiseras. Om åtgärder inte kan vidtas omedelbart, ska handlingsplan upprättas. Arbetsmiljöombuden ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, tex vid risk- och konsekvensanalyser. Du har också möjlighet som arbetstagarrepresentant för alla anställda att framföra synpunkter från arbetstagarna. Du har rätt att ta del av handlingar rörande arbetsmiljön, tex om arbetsgivaren upprättar en krisplan. Du kan även begära undersökningar av arbetsmiljön, begära åtgärder eller att handlingsplaner upprättas. Som arbetsmiljöombud kan man även påkalla arbetsmiljökommitténs hantering av en arbetsmiljöfråga som behöver hanteras skyndsamt för lösning.

Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder vid risker, kan du som arbetsmiljöombud begära åtgärd eller undersökning av arbetsmiljön, enligt Arbetsmiljölagens 6 kap. 6 a §. Här är en länk till Arbetsmiljöverket om hur man begär en åtgärd enligt 6:6 a.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Vad är min roll som huvudarbetsmiljöombud med anledning av Corona?

Samma som ovan. Vanligen är det huvudarbetsmiljöombudet som arbetsgivaren har mest kontakt med när det gäller information och samverkan. Som huvudarbetsmiljöombud ska du samordna arbetsmiljöombuden, säkerställa att de får information antingen från dig som huvudarbetsmiljöbud eller från arbetsgivaren om vad som gäller. Du kan också säkerställa att du löpande får information från alla arbetsmiljöombud inom verksamheten för att få en helhetsbild av vad som händer eller behöver hanteras inom respektive område. Men även att löpande informera den lokala fackliga styrelsen om vad som händer inom arbetsmiljöområdet.

Här länk till AV:s hemsida för Systematiskt Arbetsmiljöarbete 

Länk till vad arbetsgivaren ska göra i Coronatider enligt AV, som hänvisar till Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (som i sin tur ställer krav på samverkan i § 4)

Prevents checklista för Corona-Covid 19

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Min arbetsgivare säger att jag måsta vara hemma eftersom jag varit på en resa i riskområde – men jag känner mig inte ett dugg sjuk och vill arbeta!

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar och kan se det som sin skyldighet att minska risken för smitta. I ljuset av det kan en ”hemförlovning” av medarbetare som kommit hem från resa i riskområden vara motiverad. Ibland kan det uppstå diskussion om skyldighet att utbetala lön.

Forenas inställning är att om du är frisk och mår bra så står du till arbetsgivarens förfogande, till exempel genom distansarbete. Då uppfyller medarbetaren sin del av anställningsavtalet. Därmed ska även arbetsgivaren leva upp till sin del: att utbetala lön och andra anställningsförmåner.