Hoppa till huvudinnehållet

Allt fler viltolyckor

Viltolyckorna i trafiken ökar kraftigt i antal. Det visar Nationella viltolycksrådets statistik för första halvan av 2021.

Viltolyckorna ökar i 16 av de 21 länen. Det står klart när Nationella viltolycksrådet publicerat sin statistik för första halvåret av 2021. 75 procent av olyckorna är en kollision mellan rådjur och ena sidan och bil eller tåg å andra.

Vad som ligger bakom ökningen är ännu inte utrett. Men det finns ett samband mellan mängden vilt och mängden trafik, enligt Hanna Dittrich Söderman, Polismyndighetens processledare för Nationella viltolycksrådet.

- Om det finns mycket vilt och samtidigt mycket trafik, framför allt på medelstora vägar som saknar viltstängsel, ökar sannolikheten för att vilt och trafik möts och då kan olyckan vara framme kommenterar hon i ett pressmeddelande.

Sannolikt varierar förklaringarna i olika delar av landet. Hanna Dittrich Söderman nämner exempelvis Gotland där man noterar en 37- procentig ökning jämfört med samma period 2020.

- När det gäller Gotland så visar avskjutningsstatistiken, alltså det antal djur som fällts under jakt, att antalet fällda rådjur har ökat från drygt 700 för tio år sedan till cirka 5000 förra jaktsäsongen. Det tolkar i alla fall jag som att det finns betydligt fler rådjur på Gotland nu än för tio år sedan och det avspeglar sig naturligtvis i antalet viltolyckor.

Västerbotten uppvisar en ökning av viltolyckor med 33 procent men där är förklaringarna troligen andra.

- I Västerbotten hade vi extrema snömängder i början av året som tvingade ut viltet på vägar och järnvägar och det bedömer jag har bidragit till den ökning vi ser i Västerbotten, kommenterar Hanna Dittrich Söderman.

En annan teori är att pandemin orsakat ett ökat inhemskt resande i exempelvis Dalarna då folk givit sig ut på ”svemester”. Dock är detta bara en teori och Hanna Dittrich Söderman manar till försiktighet – det är för tidigt att dra långtgående slutsatser.

I absoluta tal toppar följande län statistiken: Västra Götaland (4352 olyckor första halvåret 2021), Skåne (2509) och Värmland (1998). If har tagit Nationella viltrådets statistik och räknat på antalet viltolyckor per 1000 personbilar och finner då att Kalmar och Kronobergs län var mest olycksdrabbade perioden 2018-2020. I de båda Smålandslänen inträffade 31 respektive 26 viltolyckor per 1000 bilar. Motsvarande tal i Stockholms och Norrbottens län, som ligger i andra änden av tabellen, var 6 respektive 5 viltolyckor per 1000 bilar, detta enligt If:s uträkningar.

Fakta 1: Definitionen av en viltolycka är en sammanstötning mellan fordon på väg eller järnväg med vilt av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn. Olyckor med ren klassas inte som viltolyckor eftersom renar inte räknas som vilt.

Fakta 2: Nationella viltolycksrådet är ett forum för samverkan med syftet att minska antalet viltolyckor. I rådet ingår bland annat Polismyndigheten, Trafikverket, Länsförsäkringar, If och Jägarnas Riksförbund.