Hoppa till huvudinnehållet

Jimmy Johnsson, chef för bransch och politik

Publicerad

Bemanningsfrågan viktig när IDD träder i kraft

Idag börjar IDD gälla, en stor förändring som i grunden är positiv för försäkringsbranschen och de som jobbar i den, skriver Jimmy Johnsson.

Det nya försäkringsförmedlingsdirektivet IDD syftar till att ge ökat konsumentskydd inom försäkringsdistribution. Det tidigare försäkringsförmedlingsdirektivet omfattade bara just försäkringsförmedlare, men med IDD ökar omfattningen till att gälla alla försäkringsföretag. Detta innebär bland annat att alla som deltar i distributionen av försäkringar omfattas av nya regler om kompetens och ersättning.

För oss som jobbar i försäkringsbranschen är det viktigt att branschen fungerar väl och har seriösa aktörer. Det skapar förtroende hos kunderna, vilket är helt avgörande för ett försäkringsbolags affär.

Som försäkringsbranschens fackförbund är FTF därför positiva till bra regleringar i branschen.

FTFs engagemang i IDD har framförallt handlat om de frågor i IDD som berör försäkringstjänstemännen mest. Kompetensfrågorna och behovet till årlig fortbildning är ett sådant exempel. Här hade vi goda förutsättningar eftersom Nordic Financial Unions redan tidigt i processen hade dialog med EU-kommissionen och andra beslutsfattare, som ledde till att vi fick gehör för skarpa skrivningar om behovet att säkerställa tillräcklig tid för den obligatoriska kompetensutvecklingen.

Ett annat exempel är integritetsfrågan kring hur kontrollen av god vandel ska gå till. Här har vi lyft fram att ett särskilt anpassat registerutdrag ska tas fram, anpassat till de frågor som ska bedömas i vår bransch. Vi har också fört fram att arbetsgivaren inte ska behålla eller kopiera registerutdraget, utan endast notera att de har sett det. I lagrådsremissen framkom att Regeringen helt instämmer med FTFs uppfattning om det. Att regeringen resonerar så tydligt om det här ger FTFs förtroendevalda en stark position i diskussioner med företag som eventuellt skulle ha en annan uppfattning.

Nu när reglerna från IDD börjat gälla är det viktigt för FTF att följa utvecklingen av vilka de praktiska effekterna blir. Försäkringsföretagens system för mätning och uppföljning kommer ha stor inverkan på kvalitén i rådgivningen. Försäkringsrådgivning blir mer och mer komplext och varje kundmöte kommer ta längre tid. Därför blir det viktigt att företagen planerar för det, både när det gäller bemanning och individuella mål. Om de inte gör det finns det risk för att de anställda känner ökad press och stress.

Jimmy Johnsson, FTFs chef för bransch och politik