Pension vid 62 år

Är du anställd på ett företag inom FAO-området har du rätt att ansöka om deltidspension från och med den månad du fyller 62 år.

Spargris

Ansökan ska göras sex månader före det att deltidspensionen ska börja gälla och du väljer själv vilken sysselsättningsgrad som du vill ansöka om. Arbetsgivaren kan avslå din ansökan om deltidspension om det vid en objektiv bedömning visar sig att din deltidspensionering skulle medföra en "beaktansvärd störning" i verksamheten. Om du är medlem och arbetsgivaren avslår din ansökan kan Forena påkalla förhandling i frågan. Denna förhandling kommer då att handla om en deltidspension med en sysselsättningsgrad på 80 procent.

Deltidspensionen påverkar inte den förmånsbestämda tjänstepensionen utan din pensionsmedförande lön rapporteras in på din tidigare sysselsättningsgrad. Däremot följer lön och premiebestämd tjänstepension med sysselsättningsgrad och blir därmed något lägre.

Enligt Pensions­avtalet FTP17

6.1.3 Slutbetalning

Vid förtida pensionsavgång i pensioneringssyfte, tidigast från månaden efter uppnådda 62 års ålder, slutbetalas de pensionsförmåner som ska gälla från 65 års ålder avseende ålders-, kompletterings- och efterlevandepension för dem som inte utnyttjat alternativregeln i 6.4.

Anmärkning: Med pensioneringssyfte menas att tjänstemannen från 62 års ålder fram till 65 års ålder inte längre arbetar mer än i genomsnitt högst 8 (åtta) timmar per vecka under en beräkningsperiod om tre månader.

HUR MYCKET PENGAR BLIR DET?

Med 62-årsregeln är du garanterad minst 65 procent av din lön fram till 65-årsdagen (förutsatt att du har full tjänstetid). Arbetsgivaren betalar in pensionspremier så att din tjänstepension från 65 år blir lika hög som om du hade jobbat fram till 65 år. Däremot kan din allmänna pension (inkomstpension och premiepension) bli något lägre. Hur mycket kan i så fall Pensionsmyndigheten svara på.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.