Hoppa till huvudinnehållet

Nya begrepp för Forenas lokala organisation implementeras under första halvåret 2023

Den 24 oktober fattade förbundsfullmäktige beslut om att ändra förbundets stadgar för att införa nya begrepp på de lokala organisationerna.

Det som idag heter Förening ändras till Klubb. Det som idag heter Klubb ändras till Sektion.

Förbundsstyrelsen har den 14/12 fastställt nya stadgar för Klubbar och Sektioner.

I denna text används i huvudsak de nuvarande begreppen, dvs Förening och Klubb i den gamla betydelsen. Avvikelser från det framgår i texten.

Förbundsfullmäktige beslutade att förändringen ska ske i samband med Föreningarnas ordinarie årsmöten under första halvåret 2023. Beslutsunderlaget till Förbundsfullmäktige bifogas.

Det här innebär att föreningen behöver hantera den här frågan i samband med årsmötet under första halvåret 2023. De flesta föreningar har årsmötet under slutet av februari månad, men det finns föreningar som har årsmöte senare under halvåret.

Det är inte bara i stadgar som de lokala begreppen kommer att förändras. Det kommer också att göras på förbundets websida, i utbildningsmaterial, foldrar, IT-system etc. Detta kommer att göras stegvis under första halvåret. Det är därför möjligt att de gamla begreppen lever kvar även efter att en förening har bytt namn till klubb i vissa avseenden. Informera gärna om det i samband med årsmötet.

Här följer mer specifik information beroende på er lokala situation och uppbyggnad.

Föreningar som använder Forenas normalstadgar

De flesta föreningar ingår i denna kategori.

Ta fram och bekanta dig med de nya normalstadgarna.

Till årsmötet ska ni presentera de nya normalstadgarna till medlemmarna. Var noga med att Föreningen i samband med det byter begrepp till Klubb.

Enligt förbundets uppfattning behöver ni inte fatta beslut om det nya begreppet utan det är en följd av beslutet av Förbundsfullmäktige. Det är därför en informationspunkt.

I normalfallet behöver inget namnbyte att ske eftersom begreppen förening eller klubb normalt sett inte finns i namnet.

Om ni beslutar er för att ni faller inom begreppet ”Koncernklubb” och vill använda det begreppet som en del av ert namn, så ska ni meddela detta till jimmy.johnsson(a)forena.se.

Namnstandarden kommer då att vara ”Koncernklubben Forena FÖRETAGSNAMN”.

Möteshandlingar och protokoll skickas som vanligt in efter årsmötet till service(a)forena.se.

Föreningar som inte har klubbar och som inte använder Forenas normalstadgar

Ett fåtal föreningar ingår i denna kategori.

Ni behöver fatta beslut om att förändra era stadgar på så sätt att de använder de nya begreppen i stället för de gamla.
Förändringen ska fattas på årsmötet enligt de regler ni har för stadgeändring.

Efter årsmötet ska era nya stadgar godkännas av förbundsstyrelsen.
Skicka årsmötesprotokoll, de nya stadgarna samt beslutsmaterialet från årsmötet till jimmy.johnsson(a)forena.se observera att handlingarna också ska skickas till service(a)forena.se.

Föreningar som har klubbar och som inte använder Forenas normalstadgar

Det här är en kategori som berör få föreningar.

Om föreningen har inrättat klubbar behöver Föreningen först genomföra förändringen till de nya begreppen. Föreningen bör säkerställa så att den lokala organisationen med klubbar har en klar särskiljning mellan sig vad rör till exempel förhandlingsmandat, så att två klubbar inte har förhandlingsmandat på samma område eller att det i vart fall finns regler som klargör hur förhandlingsmandatet då hanteras. En lösning kan vara att föreningen då övertar förhandlingsmandatet. Det är också viktigt att det klargöras hur nya sektioner skapas och gärna hur sektioner avvecklas.

Klubben (det vill säga nuvarande föreningen) bör vara en instans som godkänner sektioners stadgar innan de lämnas för godkännande av förbundsstyrelsen.

Information om processen bör lämnas på klubbarnas årsmöten, gärna med en tidplan för när förändringar kommer att genomföras inom er förening.

För att upprätta tidplan för processen i er förening ber jag dig eller dem du utser att hantera detta inom föreningen att ta kontakt med mig för att utifrån föreningens årsmötesplan se över vilket presidiemöte som kan hantera frågan då era nya klubbstadgar bör vara godkända innan de blivande sektionerna har sina (extra) årsmöten.

Även i dessa fall ska årsmöteshandlingar, som vanligt skickas till service(a)forena.se efter att årsmöte genomförts.