Hoppa till huvudinnehållet

Valberedare

Den främsta uppgiften för valberedningen är att hitta rätt personer till styrelsen.

Valberedningen väljs på årsmötet och har sedan i uppdrag att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse.

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Valberedningens uppdrag är begränsat till att föreslå kandidater till olika poster.

Det är viktigt att valberedningens ledamöter känner till föreningens struktur, arbete och kultur. Att ha god personkännedom både inom och utom Forena-föreningen, alltså ett brett kontaktnät, underlättar. Försök att delta i styrelsens möten, kurser, Forena-möten på arbetsplatsen och andra evenemang som samlar många medlemmar. Valberedningen får också ta del av styrelsens protokoll, för att få en uppfattning om hur styrelsen arbetar.

Valberedningens arbete

Valberedningsarbetet måste påbörjas i god tid före årsmötet. Men risken för att det blir bortglömt till sista minuten är stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på den som är sammankallande.

Valberedningens arbete kan läggas upp så här:

1. Undersök

Diskutera med styrelsen och andra förtroendevalda för att få fakta, synpunkter och förslag. Glöm inte att fråga om framtidsplaner, kommande stadgeförändringar med mera som leder till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen.

2. Analysera

Fastställ utgångsläget. Vilka avgår? Vilka är redan valda för ytterligare något år? Vilka vill kandidera igen? Vilka håller inte måttet eller har suttit för länge?

Sammanställ vilka poster och funktioner som blir vakanta. Valberedningen ska föreslå personer som ska sitta i styrelsen och revisorer.

Fastställ kravprofiler. Vilka personer/förtroendevalda kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de ha som individer och som grupp?

3. Samla in förslag

Fråga medlemmar om förslag på lämpliga kandidater. Valberedningen kan också föreslå egna kandidater.

4. Kolla kandidater

Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Kontrollera att alla verkligen vill kandidera. Intervjua kandidaterna vid behov. Lyssna av och hör om de är intresserade. Som valberedare bör du ta reda på vad de olika styrelseuppdragen innebär, både vad gäller innehåll och tidsåtgång. Det underlättar när du pratar med tilltänkta kandidater.

5. Analysera kandidater

Fundera över kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.

6. Välj ut

Välj ut de mest lämpliga. Se till att förslaget är balanserat. Skriv en motivation för var och en av dem.

7. Lägg fram förslaget

Framför era förslag på årsmötet. Ni kan motivera muntligt varför ni föreslår de olika personerna. Förslaget ska skickas ut i förväg, tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Riktlinjer för valberedningen

Valberedningen ska föreslå en styrelse och andra personer som den tror kan göra ett bra jobb. Förtroendevalda som inte håller måttet bör inte föreslås igen. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.

Val av valberedning

Valberedningen lägger förslag på styrelseledamöter och revisorer, men lämnar inte förslag på vilka som ska sitta i nästa valberedning. Det är deltagarna på årsmötet som kommer med de förslagen och som också väljer en ny valberedning.