Hoppa till huvudinnehållet

Styrelseledamot

Alla som väljs in i styrelsen vid årsmötet är ledamöter, men vissa av er är valda till olika poster eller har fått ett särskilt ansvarsområde.

En styrelse ska bestå av minst tre ledamöter.

Ledamot

Alla ledamöter i styrelsen har lika mycket ansvar för verksamheten, oavsett roll. Tänk på att alla i styrelsen är vadla för ni ska bidra och tillföra något!

Ordförande

Föreningens verksamhet leds av ordförande. Det är också ordförande som leder arbetet inom styrelsen och ser till att alla ledamöter i styrelsen blir delaktiga och får ta plats. Som ordförande ska du fånga upp styrelseledamöternas viljeriktning.

Ordförande kallar även till styrelsens möten, leder dem, ser till att mötestiderna hålls. Det ligger också på ordförande att se till att andra gör vad de ska och att de uppdrag de tagit på sig blir utförda.

Ordförande brukar delta i förhandlingar med arbetsgivaren.

Vice ordförande

Vice ordförande ska ha ett nära samarbete med ordföranden, eftersom han/hon ska kunna träda in när ordföranden av någon anledning inte kan närvara eller utföra sitt uppdrag. Tillsammans med ordförande brukar den vice ordföranden delta i förhandlingar med arbetsgivaren.

Skulle ordinarie ordförande avgå under sin mandatperiod, träder vice ordförande automatiskt in som ordförande fram till nästa årsmöte.

Sekreterare

Sekreterarens skriver protokoll från styrelsens möten. Ordentliga protokoll är viktiga, så att det går att se vilka beslut som styrelsen har fattat och vilka som har tilldelats arbetsuppgifter. Sekreteraren ansvarar för föreningens arkiv och att handlingar som protokoll, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner sparas. Det är också sekreteraren som ser till att protokoll blir justerade.

Försök att ha ett system som underlättar för kommande styrelseledamöter att hitta historiska handlingar om föreningens verksamhet.

Kassör

Kassören har hand om föreningens ekonomi och är ansvarig för den inför styrelsen. Kassören ska bokföra och redovisa alla intäkter och kostnader, se till att det finns verifikationer och att utgifterna är attesterade (vanligtvis av ordförande). Kassören har huvudansvar för styrelsens ekonomiska handlingar.

Förhandlingsdelegation

Föreningen behöver förhandla med arbetsgivaren med jämna mellanrum. Då finns det en förhandlingsdelegation, som från föreningens sida oftast består av ordförande, vice ordförande och kanske ytterligare någon person.