Hoppa till huvudinnehållet

Revisor

Revisorns uppdrag är att granska styrelsens arbete.

Det betyder i praktiken att revisorn kontrollerar att styrelsen följer de beslut som finns i protokoll och att besluten inte strider mot föreningens stadgar. Revisorn kontrollerar även räkenskaperna, det vill säga går igenom kassaböcker och verifikationer och kontrollerar att den ekonomiska redovisningen är korrekt och enligt god sed.

En ambitiös revisor följer styrelsens verksamhet kontinuerligt. Revisorn kan bjudas in till ett eller flera styrelsemöten under året och har rätt att närvara i det faktiska styrelsearbetet. Eftersom revisorns uppdrag är att granska styrelsens arbete, kan en revisor inte vara ledamot i styrelsen.

Revisorn kan även ha ett bredare uppdrag, nämligen att se över verksamheten under året och ge förslag på förbättringar. I så fall är det viktigt att ge konstruktiv kritik och att vara öppen för inspel från resten av föreningen.

Utifrån det som granskas – protokoll och ekonomisk redovisning – ska revisorn till årsmötet föreslå om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Att bevilja ansvarsfrihet betyder att medlemmarna på årsmötet godkänner styrelsens arbete för det gångna året och att medlemmarna har förtroende för att allt har gått rätt till. Då styrelsen har beviljats ansvarsfrihet kan de inte längre ställas till svars för beslut som tagits under det gångna året.

Att inte föreslå eller att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en markering att man inte är nöjd med styrelsens arbete, att man misstänker att allt inte har skötts korrekt eller lagligt eller att det finns några uppgifter som styrelsen ska lösa innan den kan beviljas ansvarsfrihet.