Hoppa till huvudinnehållet

Kontaktombud

Som kontaktombud är du Forenas representant på arbetsplatsen. För många är du facket.

Som kontaktombud är du Forenas representant på arbetsplatsen. För många är du facket. Du är den som har bäst koll på hur verkligheten ser ut för många av medlemmarna på arbetsplatsen, och du blir en viktig länk mellan medlemmar och styrelsen, men också mellan medlemmar och chef.

Kontaktombudets roll och uppgifter ser olika ut inom Forenas föreningar. Hör med din lokala Forena-styrelse hur just ditt uppdrag ser ut och hur du förväntas arbeta med uppdraget.

Exempel på uppdrag för dig som kontaktombud är att:

  • representera medlemmarna i medbestämmandefrågor på arbetsplatsen och se till att medbestämmandet blir en naturlig del av arbetet
  • komma överens med arbetsledaren om hur informationen till de anställda ska ske. En idé är att arbetsledare informerar om frågor av företagskaraktär och kontaktombuden om frågor av facklig karaktär
  • bevaka kollektivavtalens tillämpning och rapportera eventuella överträdelser till klubbstyrelsen
  • genomföra lokala förhandlingar på arbetsplatsen i de frågor klubbstyrelsen har delegerat till kontaktombudsnivå
  • informera om Forenas verksamhet och aktivera medlemmarna i frågor som rör arbetsplatsen finnas till hands som hjälp och stöd för medlemmarna
  • bidra till medlemsvärvning.

Är du även är utsedd till arbetsmiljöombud ska du också representera samtliga anställda i arbetsmiljöfrågor.

Vem utser kontaktombud?

På varje företag bör det finnas minst ett kontaktombud/ arbetsplastsombud. Är företaget stort bör det finnas ett kontaktombud på varje avdelning. Ansvaret att utse kontaktombud ligger hos den lokala Forena-styrelsen. Det är också styrelsen som leder och samordnar kontaktombudens arbete. Valen av kontaktombud sker däremot av klubbens medlemmar.

Hur lång mandattiden ska vara är inte reglerad. En rekommendation är att man sitter minst ett år och högst tre år. Det tar tid att komma in i rollen som kontaktombud. Se första året som en läroperiod!

Utbildning av kontaktombud

Ansvaret för att utbilda kontaktombud ligger på den lokala Forena-föreningen eller klubben. Vänd dig till din styrelse om du är kontaktombud och behöver utbildning för att klara av ditt uppdrag.