Olika fackliga uppdrag

Det finns olika fackliga uppdrag. De flesta uppdragen väljs vid årsmötet, men vissa kan klubb/sektionsstyrelsen ta beslut om.

Ordförandeklubba

Styrelse­ledamot

Alla som väljs in i styrelsen vid årsmötet är ledamöter, men vissa är valda till olika uppdrag eller har fått ett särskilt ansvarsområde. En styrelse ska bestå av minst tre ledamöter.

Alla ledamöter i styrelsen har lika mycket ansvar för verksamheten, oavsett roll. Tänk på att alla i styrelsen är valda för att de ska bidra och tillföra något!

Klubbens/sektionens verksamhet leds av ordförande. Det är också ordförande som leder arbetet inom styrelsen och ser till att alla ledamöter i styrelsen blir delaktiga och får ta plats. Som ordförande ska du fånga upp styrelseledamöternas viljeriktning.

Ordförande kallar även till styrelsens möten, leder dem och ser till att mötestiderna hålls. Det ligger också på ordförande att se till att andra gör vad de ska och att de uppdrag de tagit på sig blir utförda.

Ordförande brukar delta i förhandlingar med arbetsgivaren.

Vice ordförande ska ha ett nära samarbete med ordföranden, eftersom hen ska kunna träda in när ordföranden av någon anledning inte kan närvara eller utföra sitt uppdrag. Tillsammans med ordförande brukar den vice ordföranden delta i förhandlingar med arbetsgivaren.

Skulle ordinarie ordförande avgå under sin mandatperiod, träder vice ordförande automatiskt in som ordförande fram till nästa årsmöte.

Sekreterarens skriver protokoll på styrelsens möten. Ordentliga protokoll är viktiga, så att det går att se vilka beslut som styrelsen har fattat och vilka som har tilldelats uppgifter. Sekreteraren ansvarar för föreningens arkiv och att handlingar som protokoll, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner sparas. Det är också sekreteraren som ser till att protokoll blir justerade.

Försök att ha ett system för handlingar om föreningens verksamhet som underlättar det för kommande styrelseledamöter att rätt i historiken.

Kassören har hand om klubbens/sektionens ekonomi och är ansvarig för den inför styrelsen. Kassören ska bokföra och redovisa alla intäkter och kostnader, se till att det finns verifikationer och att utgifterna är attesterade (vanligtvis av ordförande). Kassören har huvudansvar för styrelsens ekonomiska handlingar.

Klubben förhandlar med arbetsgivaren med jämna mellanrum. Styrelsen behöver därför bilda en förhandlingsdelegation. Den består oftast från klubbens sida av ordförande, vice ordförande och kanske ytterligare någon person.

Kontakt­­ombud

Som kontaktombud är du Forenas representant på arbetsplatsen. För många är du facket. Du är den som har bäst koll på hur verkligheten ser ut för många av medlemmarna på arbetsplatsen. Du är en viktig länk mellan medlemmar och styrelsen, men också mellan medlemmar och chef.

Kontaktombud finns på stora företag där den lokala styrelsen inte räcker till för att fånga upp medlemmars intressen och behov. Idealt finns det ett kontaktombud på varje avdelning inom bolaget.

Kontaktombudets roll och uppgifter ser olika ut inom Forenas klubbar. Hör med din lokala styrelse hur just ditt uppdrag ser ut och hur du förväntas arbeta med uppdraget.

GRUND­LÄG­GANDE UPPDRAG FÖR DIG SOM KONTAKTOMBUD ÄR ATT:

 • Rekrytera medlemmar. En målsättning kan vara att alla som arbetar på din avdelning ska ha fått frågan om att bli medlem i Forena. Kan vara genom samtal, e-postutskick, information i postfack etc.
 • Hälsa nyanställda välkomna till arbetsplatsen - och Forena. I Forenas webshop kan du beställa hem passande broschyrer och profilprodukter att inkludera i välkomstgåva.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

 • Informera om Forenas verksamhet och aktivera medlemmarna i frågor som rör arbetsplatsen samt finnas till hands som hjälp och stöd för medlemmarna. Du kan till exempel komma överens med arbetsledaren om hur informationen till de anställda ska ske. En idé är att arbetsledare informerar om frågor av företagskaraktär och kontaktombuden om frågor av facklig karaktär.

DÄRUTÖVER KAN DU HA SOM UPPDRAG ATT:

 • Bevaka kollektivavtalens tillämpning och rapportera eventuella överträdelser till klubb/sektionsstyrelsen.
 • Representera medlemmarna i medbestämmandefrågor på arbetsplatsen och se till att medbestämmandet blir en naturlig del av arbetet.
 • Genomföra lokala förhandlingar på arbetsplatsen i de frågor klubbstyrelsen har delegerat till kontaktombudsnivå.

Är du även är utsedd till arbetsmiljöombud ska du också representera samtliga anställda i arbetsmiljöfrågor.

 

Kontakt­ombuds­­ansvarig

I dagsläget finns rollen som kontaktombudsansvarig inom vissa klubb- och sektionsstyrelser.

Flertalet har en väl etablerad rollbeskrivning och tydliga arbetsuppgifter. 

För att bli kontaktombudsansvarig behöver du vara förtroendevald till en sektions- eller klubbstyrelse, exempelvis som styrelseledamot. Det är ni internt i styrelsen som bestämmer vem som får uppdraget som kontaktombudsansvarig, och för att trivas i uppdraget är det bra om du gillar att arbeta kommunikativt och samordnande.

Som kontaktombudsansvarig har du en arbetsledande funktion inom området. Du ser till att styrelsen tar ett gemensamt ansvar för kontakt med kontaktombuden, men du genomför inte alla uppgifter på egen hand utan har snarare ansvaret att föra upp kontaktombuds åsikter och upplevelser på styrelsens dagordning.

Förslag på uppgifter för dig som kontaktombudsansvarig är exempelvis att säkerställa:

 • Stöd till kontaktombud lokalt och att regelbundna möten mellan dessa arrangeras.
 • Att kontaktombudens synpunkter och frågor kommuniceras till styrelsen.
 • Ett aktivt arbete i rekrytering av nya kontaktombud.
 • Att lokala kontaktombud utbildas och förses med nödvändig och aktuell information löpande under året.
 • Att kontaktombud inkluderas i lokala fackliga aktiviteter, exempelvis under Forenaveckorna.

Arbets­miljö­ombud

Arbetsgivare och anställda ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Som arbetsmiljöombud är du alla anställdas representant i arbetsmiljöarbetet.

På arbetsplatser med minst fem anställda, ska det finnas ett arbetsmiljöombud, som vanligtvis utses av den lokala klubben. Även om det inte finns någon klubb på jobbet, ska de anställda utse ett ombud. Att ha någon som företräder de anställda i alla frågor som har med arbetsmiljö att göra är en rättighet.

På större företag med många avdelningar kan det finnas flera arbetsmiljöombud. Då utses också ett huvudskyddsombud (även kallat samordnande arbetsmiljöombud, SAMO).

Som arbetsmiljöombud har du inget juridiskt ansvar för brister i arbetsmiljön – ansvaret ligger på arbetsgivaren. Du har till uppgift att se till att arbetsgivaren följer lagen, men du kan också föreslå förändringar och förbättringar. Du har en rad befogenheter och har rätt att delta i planering av allt som rör arbetsmiljön på företaget, till exempel ombyggnader och förändringar av verksamhet.

Som arbetsmiljöombud kan du påverka arbetsmiljön, till exempel genom att

 • delta aktivt i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • fånga upp vad dina kollegor tycker om arbetsmiljön
 • ta upp arbetsmiljöfrågor med ansvariga chefer
 • ställa krav på företaget att åtgärda problem
 • utbilda dig och skaffa dig kunskaper
 • ta upp arbetsmiljöfrågor med din styrelsen för din klubb.

I arbetsmiljölagen kallas ombudet för skyddsombud. Forena har valt benämningen arbetsmiljöombud.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på den externa länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Utbildning för arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud bör du gå en utbildning så snabbt som möjligt när du blivit vald till ditt uppdrag. Kontakta din arbetsgivare när du blivit vald för att gemensamt bestämma vilken utbildning du ska gå. Forena rekommenderar Prevents utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM, en tre dagar lång grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Försök även att få med en representant från arbetsgivaren på kursen, så får ni samma utbildning och kunskaper.

Grundläggande arbetsmiljöutbildningar ska bekostas av arbetsgivaren.

Valberedare

Den främsta uppgiften för valberedningen är att lägga fram förslag på förtroendevalda till årsmötet.

Valberedningen väljs på årsmötet och har sedan i uppdrag att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse och övriga fackliga uppdrag.

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Valberedningens uppdrag är begränsat till att föreslå kandidater till olika poster.

Det är viktigt att valberedningens ledamöter känner till klubbens/sektionens struktur, arbete och kultur. Att ha god personkännedom både inom och utom klubben/sektionen, alltså ett brett kontaktnät, underlättar. Försök att delta i kurser, möten på arbetsplatsen och andra evenemang som samlar många medlemmar. Valberedningen får också ta del av styrelsens protokoll, för att få en uppfattning om hur styrelsen arbetar.

Riktlinjer för valberedningen

Valberedningen ska föreslå en styrelse och andra personer som den tror kan göra ett bra jobb. Förtroendevalda som inte håller måttet bör inte föreslås igen. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.

Val av valberedning

Valberedningen lägger förslag på styrelseledamöter och revisorer, men lämnar inte förslag på vilka som ska sitta i nästa valberedning. Det är deltagarna på årsmötet som kommer med de förslagen och som också väljer en ny valberedning.

NomiNeringsförfarandet

 • Som valberedare har ni inte tillgång till medlemsregistret, alltså e-postadresser till alla medlemmar, det har endast styrelsen. Ni behöver därför be en person i styrelsen att göra e-postutskick via RMS (regionala medlemssystemet).
 • Tänk på att inte ta emot namnförslag på nominerade via vanlig e-post. Det går att ta emot namnförslag genom att medlemmar ringer eller sms:ar till någon i valberedningen (men kom ihåg att radera sms:en med namn efter att valberedningsprocessen är klar). Om ni ändå väljer att ta emot namnförslag på nominerade via e-postfår namnen inte skrivas öppet i själva meddelandet utan i sådana fall bifogas i en krypterad (lösenordskyddad) fil. Och den som nomineras måste såklart vara tillfrågad!

Valberedningens arbete

Valberedningsarbetet behöver påbörjas i god tid före årsmötet. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på den som är sammankallande.

Prata med förra årets valberedning

Prata med nuvarande styrelse och andra förtroendevalda

Beskriv uppdragen tydligt

GDPR-säkra

Informera medlemmar

Medlemmar kandiderar

Engagera

Intervjua kandidater

Sammanställa ett gemensamt förslag

Presentera förslaget

Revisor

Revisorns uppdrag är att granska styrelsens arbete. Det betyder i praktiken att revisorn kontrollerar att styrelsen följer de beslut som finns i protokoll och att besluten inte strider mot klubbens/sektionens stadgar. Revisorn kontrollerar även räkenskaperna, det vill säga går igenom kassaböcker och verifikationer och kontrollerar att den ekonomiska redovisningen är korrekt och enligt god sed.

En ambitiös revisor följer styrelsens verksamhet kontinuerligt. Revisorn kan bjudas in till ett eller flera styrelsemöten under året och har rätt att närvara i det faktiska styrelsearbetet. Eftersom revisorns uppdrag är att granska styrelsens arbete, kan en revisor inte vara ledamot i styrelsen.

Revisorn kan även ha ett bredare uppdrag, nämligen att se över verksamheten under året och ge förslag på förbättringar. I så fall är det viktigt att ge konstruktiv kritik och att vara öppen för inspel från resten av klubben/sektionen.

Utifrån det som granskas – protokoll och ekonomisk redovisning – ska revisorn till årsmötet föreslå om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Att bevilja ansvarsfrihet betyder att medlemmarna på årsmötet godkänner styrelsens arbete för det gångna året och att medlemmarna har förtroende för att allt har gått rätt till. Då styrelsen har beviljats ansvarsfrihet kan de inte längre ställas till svars för beslut som tagits under det gångna året.

Att inte föreslå eller att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en markering att man inte är nöjd med styrelsens arbete, att man misstänker att allt inte har skötts korrekt eller lagligt eller att det finns några uppgifter som styrelsen ska lösa innan den kan beviljas ansvarsfrihet.

Forena-ombud

Forena-ombud kan utses på arbetsplatser där saknas en lokal klubb.

Som Forena-ombud har du till uppgift att svara för kontakten mellan Forena centralt och medlemmarna på din arbetsplats, till exempel inför löneförhandlingar och vid organisationsförändringar på arbetsplatsen. Forena-ombud ska också sprida information från Forena och hjälpa till att värva nya medlemmar.

Som Forena-ombud företräder du dina arbetskamrater på arbetsplatsen. I din roll som Forena-ombud är du skyddad av förtroendemannalagen, FML. Den lagen ger dig rätt att arbeta och utbilda dig fackligt på betald arbetstid. En annan viktig lag som har betydelse för din fackliga roll är medbestämmandelagen, MBL. Den säger att arbetsgivaren fortlöpande måste informera och förhandla inför viktiga förändringar i verksamheten och i arbets- och anställningsförhållanden.

Dina uppgifter som Forena-ombud

Du tar emot information från Forena centralt och ser till att dina kollegor får del av informationen.

Du tar också emot information från din arbetsgivare och ser till att dina kollegor får del av informationen. Om den information som du får kan leda till en förhandling, eller om du känner dig osäker på vad du ska göra med informationen – kontakta genast Forenas rådgivare, telefon 08-791 17 70, e-post radgivning(a)forena.se. Som Forena-ombud har du ingen förhandlingsrätt med arbetsgivaren, utan de förhandlingar som kan bli aktuella genomförs av Forenas rådgivare.

Din uppgift är att informera om fackets roll, vad Forena gör och vad vi vill åstadkomma. Avsikten med att ha Forena-ombud är att skapa ett stort intresse för fackliga frågor på arbetsplatsen, så att ni blir fler medlemmar och så småningom kan bilda en egen Forena-förening. Att värva nya medlemmar är därför en viktig uppgift för dig.

Tillsammans med arbetsmiljöombudet (skydssombud) och arbetsgivaren kan du arbeta för att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena på din arbetsplats.

Alla arbetsgivare har skyldighet att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Bland annat måste arbetsgivaren kartlägga och analysera löner och villkor för att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga jobb. En jämställdhetsplan ska också upprättas. Genom att vara delaktig i det här arbetet kan du vara med och värna om jämställdheten på din arbetsplats.

Som Forena-ombud kan du vara med och lyfta fram behovet av att det sker en utveckling av de anställdas kompetens.