Hoppa till huvudinnehållet

Visselblåsarlagen

En visselblåsare är en anställd som informerar företagets ledning, myndighet eller massmedia om att något oegentligt sker eller har skett på arbetsplatsen.

Oegentligheterna kan vara att en person med ledande ställning i företaget missbrukat sin förtroendeställning genom korruption, lagbrott, olämplig bisyssla eller avvikelser mot interna regler och riktlinjer.

Enligt lagen har arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden – det vill säga avslöjar oegentligheter–inom arbetsgivarens verksamhet skydd mot repressalier. Arbetsgivaren får alltså inte bestraffa en arbetstagare som visselblåser.  

Avsked, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning och mobbning är exempel på förbjudna repressalier som kan resultera i skadeståndsansvar för arbetsgivaren.  

Det krävs allvarliga missförhållanden

Lagen gäller för alla arbetsplatser och för alla anställda, inklusive inhyrda arbetstagare. För att den anställde ska få skydd av lagen krävs dock att hen larmar om ”allvarliga missförhållanden”. Det räcker inte med att man är allmänt missnöjd med verksamheten eller att man har allmänna synpunkter på ledarskap eller arbetsmiljö. Det är inte heller lämpligt att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Som ”allvarliga missförhållanden” räknas exempelvis när en person med ledande ställning i företaget begår brott i tjänsten där fängelse kan följa som straff. Exempel på sådana brott är skattebrott, pengatvätt, överträdelse av dataskyddsregler och konkurrensregler. Andra oetiska förhållanden kan också utgöra allvarliga missförhållanden, såsom att föreskrifter inte följs eller att anställda blir beordrade att utföra visst arbete som är förenat med risk för liv eller hälsa.

Slå internt eller externt larm

En arbetstagare som vill slå larm ska, som huvudregel, först göra det internt genom arbetsgivarens visselblåsarkanal och måste kunna presentera konkreta misstankar om att allvarliga missförhållanden föreligger. Arbetsgivaren ska ha rutiner för hantering av visselblåsning. Du har självklart också rätt att vända dig till din lokala Forenaförening, eller till oss på rådgivningen.

Om larmet inte resulterar i någon förändring eller åtgärd efter skälig tid, har arbetstagaren därefter rätt att slå externt larm, antingen genom att vända sig till någon myndighet eller media för offentliggörande. För externt larm måste man, enligt lagen, ha fog för påståendet om allvarliga missförhållanden. Det räcker alltså inte med misstankar.

I vissa fall har du som arbetstagare rätt att larma externt genast. Det gäller främst mycket allvarliga missförhållanden, exempelvis att allvarlig brottslighet förekommer eller om man har en särskild anledning att räkna med repressalier vid ett internt larm. 

Den som slår larm utan grund kan dock göra sig skyldig till brott mot lojalitetsplikten i sin anställning. Ytterst kan detta leda till en uppsägning eller ett avsked. Man har inte heller skydd enligt lagen ifall man gör sig skyldig till brott genom att slå larm.

Vid brott mot finansmarknadsregler

Finansinspektionen har i uppdrag att ta emot externa anmälningar från visselblåsare i vår bransch, om larmet rör misstänkt brott mot finansmarknadsregler. Instruktioner om hur du kan gå tillväga för att göra en anmälan samt information om anonymitet och sekretess finner du här.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Anmälan till InsureSec/SwedSec

En anmälan om försäkringsförmedlares eller licenshavares regelöverträdelser till InsureSec eller SwedSec är inte en visselblåsning.

Kontakta oss

Som medlem bör du alltid kontakta Forena för rådgivning och bedömning om du överväger att slå larm. Forenas rådgivare når du via telefon 08-791 17 70.

För e-post eller kontaktformulär, klicka här.