Lagar

Villkoren på din arbetsplats styrs av lagar och avtal. Bestämmelserna i lag kan ersättas och kompletteras med kollektivavtal.

Lagbok

Lagar som styr ditt arbets­liv och fackliga arbete

Ibland ersätter kollektivavtalen lagen i sin helhet, ibland bara vissa delar.

Här är de viktigaste lagarna som styr ditt arbetsliv och det fackliga arbetet på din arbetsplats.

Arbetsmiljölagen är en skyddslagstiftning. Den reglerar hur arbetsmiljön ska vara på arbetsplatser för att de som arbetar där ska må bra och hålla sig friska.

I lagen står att arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är god. Alla anställda är skyldiga att hjälpa till, att följa de säkerhetsföreskrifter som finns och att slå larm om de upptäcker något som är fel. I lagen finns också regler om att arbetsgivare och fack ska samverka kring frågor som handlar om arbetsmiljön.

Lagen reglerar arbetstid: vad som är ordinarie arbetstid, vad som är övertid och hur mycket man får arbeta. Lagen innehåller också regler för hur många timmar du får arbeta utan rast och paus, hur lång tid till återhämtning du måste få under en vecka och andra skyddsregler som ska göra att arbetstiderna inte skapar ohälsa hos de anställda.

På arbetsplatser som har Forenas kollektivavtal, ersätts lagen helt eller kompletterar lagen. Forenas kollektivavtal innehåller även regler om ersättning vid övertidsarbete, vilket helt saknas i lagen. Dessutom finns det ofta lokala arbetstidsavtal som förhandlats fram mellan bolaget och den lokala klubben.

Lagen innebär att ingen får bli diskriminerad på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder eller ålder. Arbetsgivaren är skyldig att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier som någon utsätts för på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Lagen säger också att arbetsgivaren måste genomföra lönekartläggningar för att kunna upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, och att varje arbetsgivare måst upprätta en jämställdhetsplan som beskriver hur man konkret ska arbeta för större jämställdhet på arbetsplatsen.

Lagen ger de anställda rätt att på sina arbetsplatser få välja förtroendevalda som kan företräda dem. Dessa får arbeta fackligt under en del av sin betalda arbetstid, utan att de ska få sämre lön eller försämrade villkor. Den här lagen ger också dig som är förtroendevald rätt att gå på fackliga utbildningar på arbetstid.

Reglerar rätten för dig som är förälder att få vara hemma med ditt barn och ändå få behålla ditt jobb. Den ger till exempel föräldrar rätt att få vara helt lediga från arbetet till dess att barnet fyller 18 månader och sedan även under de dagar då föräldrarna får föräldrapenning från Försäkringskassan. Lagen förbjuder också missgynnande av en person på grund av att han/hon har varit eller är föräldraledig, till exempel i lönehänseende.

Lagen ger dig också rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent fram till dess att barnet fyllt åtta år eller slutar sitt första skolår. Forenas kollektivavtal kompletterar lagen, och ger föräldrar rätt till deltidsarbete ända tills barnet fyller tolv år.

Lagen reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Huvudprincipen enligt LAS är att en anställning gäller tillsvidare om inget annat anges i anställningsavtalet. Lagen reglerar också hur en arbetsgivare får säga upp en anställd. Den innehåller bestämmelser som att arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att avsluta en anställning, turordningsregler vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, uppsägningstider men också regler för när vikariat eller visstidsanställningar övergår i en till tillsvidareanställning.

LAS gäller oavsett ålder och anställningstid, om man jobbar hel- eller deltid eller om man är med i facket eller inte.

Forenas kollektivavtal erbjuder ett starkare skydd än LAS. Kollektivavtalet både kompletterar och ersätter delar av LAS: exempelvis ersätter avtalet uppsägningstiderna i LAS genom att erbjuda längre uppsägningstider, medan Forenas omställningsstöd är kompletterande då LAS inte innehåller något omställningsstöd alls. 

Den här lagen ger dig rätt att vara med i ett fackförbund, utan att din arbetsgivare kan bestraffa dig eller göra försämringar på jobbet för dig. Lagen ger facken rätten att teckna kollektivavtal om löner och villkor på jobbet och rätt att gå i konflikt (till exempel strejk) om facket och arbetsgivaren inte kommer överens om innehållet i nya kollektivavtal.

I lagen finns också en skyldighet för arbetsgivare som har kollektivavtal att förhandla med facket inför viktiga förändringar i verksamheten eller för en enskild medlem. Genom MBL har din lokala Forena-organisation rätt att vara med och påverka beslut på arbetsplatsen, innan de fattas. Att som enskild medlem eller anställd förhandla med arbetsgivaren finns det inget stöd för i lagen.

Kompletterande regler om medbestämmande för försäkringsbranschen finns i medbestämmandeavtalet mellan Forena och FAO, Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation. På en del arbetsplatser finns även lokala avtal kring medbestämmande.

Den här lagen ger dig som anställd rätt till ledighet i form av betald eller obetald semester. Lagen innehåller regler för semesterår, semesterledighet och semesterlön, samt semesterersättning.

På arbetsplatser som har kollektivavtal med Forena ersätts och kompletteras delar av semesterlagen med  kollektivavtalet.

Den här lagen ger dig rätt att vara tjänstledig för att studera och utbilda dig. Du har inte rätt att arbeta för annan arbetsgivare eller starta eget företag under tiden som du är studieledig. 

Denna lag innehåller bestämmelser som ger ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.