Hoppa till huvudinnehållet

Rehabilitering

Ni i det lokala facket har en viktig uppgift i att stötta medlemmar som blivit sjukskrivna.

Hjälp gärna medlemmen i kontakten med arbetsgivaren, och håll medlemmen underrättad både om sina rättigheter och skyldigheter. Ju tidigare ni får kontakt med en sjukskriven medlem, desto bättre.

Ett av de viktigaste budskapen som Forena har att förmedla till den som är sjuk, är att ett stort ansvar vilar på den sjuke själv. Det är till exempel viktigt att själv hålla reda på var någonstans man är i rehabiliteringskedjan.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Ni i det lokala Forena ska också bevaka att arbetsgivaren utreder den sjukes behov och möjligheter och tar sitt rehabiliteringsansvar. Arbetsgivare bör ha regelbunden kontakt med den som är sjuk. Försök att ha koll på att det sker!

Om inte arbetsgivaren tar initiativ till en lämplig rehabilitering, är det viktigt att ni i facket kommer med förslag till lösning för hur en sjukskriven medlem ska kunna komma tillbaka i arbete. Förslagen - om de inte är orimliga - måste arbetsgivaren pröva i praktiken. Hur stora krav ni kan ställa på rehabiliteringsinsatserna, beror till viss del på hur stort ert företag är. Ett stort företag har större krav på sig när det till exempel gäller att anpassa arbetsuppgifter för den sjukskrivne.

Tar det lång tid för arbetstgivaren att komma igång med rehabiliteringen när en medlem blir sjuk, bör ni påtala vikten av att rehabiliteringen påbörjas så snabbt som möjligt. Ju längre någo när bort från jobbet, desot svårare blir det att komma tillbaka.

Det här kan ni göra

  • Var aktiva och ta intitiativ till förebyggande arbetsmiljöarbete för att minska risken att de anställda blir sjuka.
  • Ställ krav på arbetsgivaren att det ska finnas färdiga rutiner för hur rehabiliteringen och anpassning ska gå till.
  • Stötta sjuka medlemmar i kontakten med arbetsgivare och försäkringskassa.
  • Hjälp till att ta reda på var i rehabiliteringskedjan den sjuke befinner sig.
  • Se till att rätt rehabiliteringsinsatser sätts in och att det görs så fort som möjligt. Den sjuke kan ha egna önskemål och behov - det går inte att göra generella rehabiliteringslösningar.
  • Kom med förslag på rehabiliteringsåtgärder, när sådana behövs.
  • Begär förhandling med arbetsgivaren om det behövs.

Kartläggning och bedömning av rehabilitering

Arbetsmiljöverket har en checklista som kan vara till stöd för er och arbetsgivaren när det gäller kartläggning av behov, planering och organisation av företagets rehabiliteringsåtgärder.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Rehabverktyget

På Bliwastiftelsens webbplats finns rehabverktyget. Verktyget vänder sig egentligen till chefer, men även som förtroendevald har du mycket stor nytta av verktyget. Med rehabverktygets hjälp kan du räkna ut var i rehabkedjan en sjukskriven medlem befinner sig. Där finns också tips och konkreta råd för hur ni kan jobba hälsofrämjande och förebyggande.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.