Hoppa till huvudinnehållet

Lagar och regler

I arbetsmiljölagen, AML, finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen är en garanti för att inte någon anställd på jobbet ska utsättas för fara som kan leda till skador eller ohälsa.

Ansvaret för att arbetsmiljön är god ligger på arbetsgivaren, som också har en skyldighet att bedriva ett arbetsmiljöarbete. De anställda är skyldiga att hjälpa till, att följa de säkerhetsföreskrifter som finns och att slå larm om de upptäcker något som är fel.

Hos arbetsgivare med mer än femtio anställda ska det finnas en arbetsmiljökommitté (skyddskommitté), som tillsammans med arbetsgivare och anställda arbetar för god arbetsmiljö på varje arbetsplats inom företaget. Kommittén ska bestå av personer i ledande ställning från arbetsgivarsidan samt fackliga representanter.

Arbetsmiljöförordning

Arbetsmijöförordningen är regeringens förtydligande av arbetsmijölagen och innehåller bland annat regler om anmälan om arbetsskada, lokal skyddsverksamhet och tillsyn.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket är det statliga verk som övervakar arbetsmiljön på våra arbetsplatser. De arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön, till exempel föreskrifter om ensamarbete och arbetsplatsens utformning. Systematiskt arbetsmiljöarbete - hur det förebyggande arbetet för en god arbetsmiljö ska gå till - är en sådan föreskrift.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Det finns ett hundratal föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Här är några exempel på föreskrifter som kan vara användbara:

Alla föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns samlade på deras webbplats.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Arbetsmiljöavtal

Det finns även ett arbetsmiljöavtal mellan Forena och FAO, som förtydligar vad vi vill uppnå och vilka regler som ska gälla i branschen.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Avtalet reglerar hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras: att det ska finnas en arbetsmiljökommitté på varje företag, vars storlek och sammansättning bestäms i ett lokalt avtal.

I avtalet står också att ansvarig chef fortlöpande ska informera arbetsmiljöombudet om förändringar som har betydelse för arbetsförhållandena.

Det ställs även krav på att de anställda har tillgång till företagshälsovård.